Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVIII/451/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??? Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Uchwa??? Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku i Uchwa??? Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku

Uchwa??a Nr XXXVIII/451/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??? Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Uchwa??? Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku i Uchwa??? Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku

Numer uchwa??y: 451
Numer sesji: 38
Rok: 2009
Uchwała Nr XXXVIII/451/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/451/2009 Rady Miejskie Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.

1. Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wprowadzono nową inwestycję:

4.2. „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości”

Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXX/343/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie zdecydowała o podjęciu działań w celu budowy Inkubatora Przedsiębiorczości.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji. Termin składania wniosków wyznaczono do dnia: 29 stycznia 2010. Wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Wieloletni Plan Inwestycyjny uwzględniający finansowanie przedsięwzięcia objętego wnioskiem. Biorąc po uwagę kryteria oceny wniosków Prezydent Miasta Leszna podjął decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości. Szacunkowy całkowity koszt Inkubatora Przedsiębiorczości wynosi 13.089.000 zł, natomiast dofinansowanie z WRPO wynosi 5.200.000 zł.

2. W niniejszej Uchwale wprowadza się także uaktualnienia kwot w poszczególnych zadaniach do wysokości wynikającej z budżetu miasta Leszna na rok 2009 oraz projektu budżetu miasta na rok 2010.

W załączeniu przedstawiono harmonogram realizacji inwestycji wraz z planowanymi nakładami finansowymi, planowanym dofinansowaniem w rozbiciu na poszczególne lata.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym, co oznacza, ze będzie podlegał okresowej aktualizacji. Aktualizacja obejmować będzie wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz aktualnych danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulegać będzie odpowiedniemu przesunięciu w trakcie przygotowania kolejnych edycji planu.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.