Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVIII/ 450 /2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2009 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Uchwa??a Nr XXXVIII/ 450 /2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2009 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Numer uchwa??y: 450
Numer sesji: 38
Rok: 2009


Uchwała Nr XXXVIII/ 450 /2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku budżetowego 2009
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków


Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 7.750.011 zł, z tego:
- wydatki majątkowe w kwocie 5.459.603 zł
- wydatki bieżące w kwocie 2.290.408 zł.

§ 3

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/450/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z końcem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2009. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są
w planie na rok 2009, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2009 roku Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę 7.750.011 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:

I. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 5.459.603 zł, z tego:
- wydatki majątkowe - zadania miasta w wysokości 5.432.703 zł
a. dz. 600 rozdz. 60016 – budowa nowych nawierzchni na drogach
o nawierzchni gruntowej w kwocie 828.800 zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 66.600 zł – budowa nawierzchni w sięgaczu ulicy Szczepanowskiego realizowana jest na podstawie umowy nr 103/2009 z dnia 16.11.2009 r. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. Roboty są w trakcie realizacji.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.,
 kwota 189.100 zł – budowa nawierzchni chodnika w ulicy Gronowskiej na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Sadowej. Realizowana jest na podstawie umowy nr 109/2009 z dnia 18.12.2009 r. przez Przedsiębiorstwo PTSH „PRA-MAS” Sp. z o.o. Roboty są w trakcie realizacji.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.,
 kwota 573.100 zł – budowa nawierzchni w ulicy Śniadeckich. Dnia 30.12.2009 r. zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania z wykonawcą – Przedsiębiorstwem PTSH „PRA-MAS” Sp. z o.o. Realizacja inwestycji nastąpi po okresie zimowym.
Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2010 r.,
b. dz. 600 rozdz. 60016 – przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
w kwocie 660.800 zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 567.800 zł – przebudowa ulicy Sikorskiego. Dnia 29.12.2009 r. zostanie podpisana umowa na przebudowę ulicy z wybranym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o.o. Realizacja inwestycji nastąpi po okresie zimowym.
Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2010 r.,
 kwota 93.000 zł – projekt ul. Dworcowej. Na podstawie umowy nr 86/2009 z dnia 08.10.2009 r. Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. opracowuje dokumentację budowlaną na przebudowę ul. Dworcowej wraz z placem przed dworcem PKP. Prace projektowe są w trakcie realizacji.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.,
c. dz. 630 rozdz. 63003 – zakupy związane z oznakowaniem trasy turystycznej w kwocie 20.640 zł
Środki przeznaczone zostaną na realizację podpisanych umów na oznakowanie trasy oraz wykonanie tablicy Leo Baecka.
Termin realizacji zadań do dnia 30.06.2010 r.
d. dz. 700 rozdz. 70005 – budowa lokali socjalnych w kwocie 10.300 zł
Kwota 10.300 zł dotyczy zabezpieczenia środków na drugą ratę opłaty za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator.
Termin realizacji 31.03.2010 r.
e. dz. 710 rozdz. 71035 – rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 1.843 zł
Kwota 1.843 zł dotyczy zabezpieczenia środków na drugą ratę opłaty za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator.
Termin realizacji 31.03.2010 r.
f. dz. 750 rozdz. 75023 – zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 60.000 zł
W 2009 roku zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego. Przeprowadzone dotychczas trzy procedury w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych nie doprowadziły do wyłonienia dostawcy. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnego postępowania przetargowego, ponieważ agregat niezbędny jest głównie do zapewnienia nieprzerwanej pracy wydziałów Urzędu Miasta zlokalizowanych w budynku przy ul. Wałowej 5, gdzie Urząd nie ma zapewnionego alternatywnego źródła energii, a dostawca (ENEA S.A.) często powoduje przerwy w dostawach prądu. Realizacja zadania wraz z rozliczeniem nastąpi do dnia 30.04.2010 r.
g. dz. 754 rozdz. 75495 – rozbudowa miejskiego systemu monitoringu w kwocie 120.220 zł
Roboty związane z rozbudową miejskiego systemu monitoringu wykonywano w oparciu o umowę nr 106/2009 z dnia 20.11.2009 r., a wykonawcą jest firma „SYS-TEL” S.C. Prace są zakończone, a ich odbiór wyznaczono na 28.12.2009 r.
Termin realizacji zadania 31.03.2010 r.
h. dz. 801 rozdz. 80110 – budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9
wraz z halą widowiskowo-sportową w kwocie 2.268.500 zł
Na budowę nowego budynku Gimnazjum nr 9 zawarto umowę nr 57/2009 z dnia 21.05.2009 r. Termin realizacji inwestycji wyznaczona na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.08.2010 r. Wykonawcą robót jest Konsorcjum „MICHALSKI”, a roboty są w trakcie realizacji.
Termin realizacji zadania 30.09.2010 r.
i. dz. 900 rozdz. 90095 – budowa sieci kanalizacji deszczowej
w kwocie 208.500 zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 49.400 zł z przeznaczeniem na budowę odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Witolda połączonej w ramach KIG-ów nawierzchni w tej ulicy. Dnia 30.12.2009 r. zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TWARDY” S.J. Realizacja inwestycji nastąpi po okresie zimowym.
Termin realizacji zadania 30.09.2010 r.,
 kwota 57.400 zł z przeznaczeniem na budowę odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Obrońców Zbaraża połączonej w ramach KIG-ów nawierzchni w tej ulicy. Zadanie wykonywane w ramach zawartej umowy nr 95/2009 z dnia 23.10.2009 r. z wykonawcą Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TWARDY” S.J. Roboty są w trakcie realizacji.
Termin realizacji zadania 30.09.2010 r.,
 kwota 101.700 zł z przeznaczeniem na budowę odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Śniadeckich. Budowa kanalizacji deszczowej połączona jest z budową nawierzchni w tej ulicy. Dnia 31.12.2009 r. zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem PTSH „PRA-MAS” Sp. z o.o.. Realizacja inwestycji nastąpi po okresie zimowym.
Termin realizacji zadania 30.09.2010 r.,
j. dz. 900 rozdz. 90095 – uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie w kwocie 104.400 zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 97.600 zł dokumentacji projektowej zasilania energetycznego strefy I.D.E.A. Na podstawie umowy nr 89/2008 z dnia 07.10.2008 r. Biuro Projektów MIELOCH Sp. z o.o. opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową budowy linii kablowej SN 15kV, jako zasilanie Strefy Przemysłowej I.D.E.A. Z uwagi, iż zaproponowana trasa przebiegu kabla w pasach drogowych ulic Kameruńska, Estkowskiego i Al. Konstytucji 3 Maja nie została zaakceptowana przez ENEA Operator, a jednocześnie pojawiła się możliwość pobudowania w Strefie I.D.E.A. stacji GPZ wstrzymano prace projektowe do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii.
Termin realizacji zadania 30.11.2010 r.
 kwota 3.300 zł studium wykonalności dla ul. Usługowej (II rata). Na podstawie umowy nr 91/2009 z dnia 15.10.2009 r. Grupa ERGO Sp. Z o.o. opracowała studium wykonalności dla zadania „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. – etap I – odcinek ul. Usługowej”. Zgodnie z umową wynagrodzenie podzielono na dwie części. II rata zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosku przez Instytucję Zarządzającą.
Termin realizacji zadania 30.11.2010 r.
 kwota 3.500 zł studium wykonalności dla ul. Geodetów (II rata). Na podstawie umowy nr 92/2009 z dnia 15.10.2009 r. Grupa ERGO Sp. Z o.o. opracowała studium wykonalności dla zadania „Budowa ulicy Geodetów w Lesznie (droga nr 1 na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A.” Zgodnie z umową wynagrodzenie podzielono na dwie części. II rata zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosku przez Instytucję Zarządzającą.
Termin realizacji zadania 30.11.2010 r.
k. dz. 900 rozdz. 90095 – Komitety Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 1.059.700 zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 243.800 zł – budowa nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Luksemburskiej. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 102/2009 z dnia 13.12.2009 r. przez Przedsiębiorstwo PTSH „PRA-MAS” Sp. z o.o. Roboty są w trakcie realizacji.
Termin realizacji zadania 30.06.2010 r.,
 kwota 28.700 zł – budowa oświetlenia drogowego w ul. Luksemburskiej. Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy nr 110/2009 z dnia 21.12.2009 r. przez Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski. Roboty będą realizowane po okresie zimowym.
Termin realizacji zadania 30.06.2010 r.,
 kwota 267.400 zł – budowa nawierzchni jezdni i chodnika jako ciągu pieszo-jezdnego w ul. Obrońców Zbaraża. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 95/2009 z dnia 23.10.2009 r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TWARDY” S.J. Roboty są w trakcie realizacji.
Termin realizacji zadania 30.09.2010 r.,
 kwota 445.500 zł – budowa nawierzchni jezdni, parkingów i chodników w ul. Witolda. Dnia 30.12.2009 r. zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „TWARDY” S.J. Realizacja inwestycji nastąpi po okresie zimowym.
Termin realizacji zadania 30.09.2010 r.,
 kwota 74.300 zł – budowa zjazdu z Al. Konstytucji 3 Maja. Obecnie trwają prace zwiazane z rozstrzygnieciem przetargu na wybór wykonawcy ww. zadania. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 21.12.2009 r. wpłynęło 6 ofert, a najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. Podpisanie umowy nastąpi w połowie stycznia 2010 r., a realizacja zadania po okresie zimowym.
Termin realizacji zadania 30.06.2010 r.,
l. dz. 900 rozdz. 90095 – Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w kwocie 89.000 zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 64.000 zł – dokumentacji projektowej. Na podstawie umowy nr 94/2009 z dnia 15.10.2009 r. Agencja Budowlana „KALDO” Paweł Jędraś opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku tzw. Inkubatora Przedsiębiorczości w rejonie ulic Usługowa i Geodetów w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. Termin płatności faktury przypada na miesiąc styczeń 2010 roku.
Termin realizacji zadania 31.03.2010 r.,
 kwota 25.000 zł – studium wykonalności. Na podstawie umowy z dnia 01.12.2009 r. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowuje studium wykonalności dla projektu pt.: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”. Przedmiotowe opracowanie jest w trakcie realizacji.
Termin realizacji zadania 30.06.2010 r.,

- wydatki majątkowe - zadania powiatu w wysokości 26.900 zł
a. dz. 600 rozdz. 60015 – dotacja celowa dla samorządu województwa dot. budowy ścieżki rowerowej do Osiecznej w kwocie 26.900 zł
Kwota 26.900 zł dotyczy dotacji dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy ścieżki rowerowej. Dotacja dotyczyć będzie zapłaty za nawierzchnię ścieżki z mieszanki optymalnej, która zostanie wykonana na odcinku przebiegającym w granicach miasta Leszna po okresie zimowym.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.


II. Wydatki bieżące w wysokości 2.290.408 zł, z tego:
- wydatki bieżące - zadania miasta w wysokości 2.170.408 zł
a. dz. 630 rozdz. 63003 – druk Przewodnika po Lesznie oraz ulotki J.A. Komeński w kwocie 9.336 zł
Środki przeznaczone zostaną na realizację podpisanych umów na druk Przewodnika po Lesznie oraz ulotki J.A. Komeński.
Termin realizacji zadań do dnia 30.06.2010 r.
b. dz. 710 rozdz. 71004 – wydatki na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne w kwocie 541.722 zł
Środki na ww. cel nie zostały wydatkowane w przewidzianym terminie, ze względu na trudności proceduralne przy uzgadnianiu projektów planów miejscowych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.
c. dz. 710 rozdz. 71095 – program zagospodarowania wód opadowych w kwocie 423.300 zł
Na podstawie umowy nr 64/2008 z dnia 14.07.2008 roku Zakład Obsługi Budownictwa „KOLEKTOR-SERWIS” opracowuje „Program zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna”. Opracowanie jest w trakcie realizacji, a termin jego zakończenia wyznaczono na 31 stycznia 2010 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.
d. dz. 710 rozdz. 71095 – projekt budowy nawierzchni w ulicach Rejtana i Leśna Osada w kwocie 41.800 zł
Na podstawie umowy nr 87/2009 z dnia 18.09.2009 roku Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „DRÓGPROJEKT” Czesław Przedwojski opracowuje dokumentację budowlano-kosztorysową na budowę nawierzchni w ulicach Rejtana i Leśnej Osadzie w Lesznie. Opracowanie jest w trakcie realizacji.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.
e. dz. 750 rozdz. 75075 – tłumaczenia broszury dla inwestorów oraz wykonanie witaczy w kwocie 17.750 zł
Środki przeznaczone zostaną na realizację podpisanych umów na tłumaczenia broszury dla inwestorów oraz wykonanie witaczy.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.
f. dz. 750 rozdz. 75075 – zakup danych statystycznych oraz gadżetów na cele promocyjne w kwocie 1.900 zł
Środki przeznaczone zostaną na zakup danych statystycznych oraz gadżetów na cele promocyjne.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.
g. dz. 750 rozdz. 75075 – wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych w kwocie 71.400 zł
Środki przeznaczone zostaną na realizację podpisanych umów na wykonanie broszury dla inwestorów, emisję życzeń świątecznych, wykonanie gadżetów reklamowych, wykonanie obwolut na akty urodzin do Urzędu Stanu Cywilnego, dystrybucję „Leszna w liczbach”, wykonanie banerów reklamowych, reklamy autdoorowej.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.
h. dz. 750 rozdz. 75075 – tłumaczenia broszury dla inwestorów w kwocie 1.250 zł
Środki przeznaczone zostaną na realizację podpisanych umów na tłumaczenia broszury dla inwestorów.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2010 r.
i. dz. 750 rozdz. 75075 – wykonanie raportu o wpływie Lokalnego Programu Rewitalizacji na ochronę środowiska w kwocie 4.800 zł
Środki przeznaczone zostaną na realizację podpisanej umowy na wykonanie raportu o wpływie Lokalnego Programu Rewitalizacji na ochronę środowiska.
Termin realizacji zadań do dnia 28.02.2010 r.
j. dz. 757 rozdz. 75702 – wydatki na wynagrodzenie za obsługę
i gwarantowanie emisji obligacji w kwocie 100.000 zł
Umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji (w wysokości 22.000.000 zł) została zawarta 16 grudnia 2008 roku. Zgodnie z § 10 umowy o obsługę długu i gwarantowanie emisji obligacji Agent Emisji otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500.000 zł płatne w 5 ratach po 100.000 zł. W związku z wystawieniem faktury w terminie 30 dni od każdej kolejnej rocznicy daty podpisania umowy i płatności w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
Termin realizacji zadania (tj. płatność II raty wynagrodzenia) do dnia 31.01.2010 roku.
k. dz. 801 rozdz. 80101 – wydatki związane z remontem poddasza i klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 300.000 zł
Środki na ww. cel nie zostały wydatkowane w przewidzianym terminie, w związku z długotrwałym procesem projektowym i uzgodnieniami ze strażą pożarną.
Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2010 r.
l. dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki związane z realizacją „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi” w kwocie 29.000 zł
Realizacja zadania związanego z dofinansowaniem zimowego obozu terapeutycznego dla 40 gimnazjalistów uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych na terenie Miasta Leszna – obóz zorganizowano w Poroninie w Domu Wypoczynkowym „Weronika” w terminie od 16.01.2010 roku do 22.01.2010 roku, natomiast do końca miesiąca grudnia 2009 roku zostanie podpisana umowa z wybranym w drodze negocjacji organizatorem wypoczynku zimowego dla dzieci.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2010 r.
m. dz. 900 rozdz. 90095 – wydatki związane z wykonaniem opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna” w kwocie 70.000 zł
Realizacja zadania nie może nastąpić w 2009 roku z uwagi na trudności napotkane przez jednostkę wykonującą przedmiotowe opracowanie w zakresie uzyskania stosownych danych od dystrybutorów energii elektrycznej oraz paliw gazowych.
Termin realizacji zadania do dnia 28.02.2010 r.
n. dz. 921 rozdz. 92120 – wydatki na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 558.150 zł
Realizacja ww. zadania dotyczy nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Wykonanie zadania nie nastąpiło z uwagi na krótki czas zrealizowania zadań, procedury przetargowe, warunki pogodowe oraz proces technologiczny. Kwoty niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 to:
 kwota 33.150 zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z przeznaczeniem na utrwalenie substancji zabytku - przebudowę budynku dawnej kaplicy Zespołu Lecznicy Bethel na salę dydaktyczno-wychowawczą,
Termin realizacji zadania 30.11.2010 r.,
 kwota 125.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej z wykorzystaniem na remont konserwatorski budynku kościoła – pierwszy etap prac związany jest z założeniem fundamentów żelbetonowych w zabytkowym kościele,
Termin realizacji zadania 30.11.2010 r.,
 kwota 400.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja z przeznaczeniem na remont konserwatorski budynku kościoła – pierwszy etap prac polega na osuszaniu murów obwodowych, fundamentowych budynku kościoła.
Termin realizacji zadania 30.11.2010 r.,

- wydatki bieżące - zadania powiatu w wysokości 120.000 zł
a. dz. 600 rozdz. 60015 – bieżące utrzymanie dróg w kwocie 100.000 zł
Kwota 100.000 zł jest zabezpieczeniem środków finansowych na opłacenie faktur, które w miesiącu styczniu 2010 roku wpłyną do Urzędu Miasta, a wystawione będą z datą do dnia 31.12.2009 roku za prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2010 r.
b. dz. 854 rozdz. 85415 – wydatki związane z realizacją stypendiów dla zdolnych uczniów w kwocie 20.000 zł
Środki na ww. cel nie zostały wydatkowane w przewidzianym terminie, w związku z opóźnieniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Uchwały nr XXXVI/420/2009 Rady Miejskiej z dnia 29.10.2009 roku w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Termin realizacji zadania do dnia 30.04.2010 r.

Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.