Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVIII/449/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Uchwa??a Nr XXXVIII/449/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Numer uchwa??y: 449
Numer sesji: 38
Rok: 2009


Uchwała Nr XXXVIII/449/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2009 przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/325/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:


1). Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie dochodów o kwotę 1.255.801 zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 228.843,- zł zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2). Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie wydatków o kwotę 1.255.801 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 3.101.168 zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 253.366.258 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 172.550.731 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 80.815.527 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 227.954.440 zł i dochody majątkowe w kwocie 25.411.818 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.722.577,- zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały”
4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 5.080.479,- zł”

5. § 1 ust. 3 pkt 8 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„8) dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.663.233,- zł”

6. § 2 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 281.741.802 zł jak w załączniku
Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 197.079.271 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 84.662.531 zł”

7. § 2 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 214.201.299 zł, w tym:
a) kwotę 108.800.364 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 23.958.629 zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 6.910.919,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 67.540.503 zł, jak w załączniku Nr 8”.

8. § 2 ust. 3 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 11.971.299,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.813.621,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.157.678,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.801.830,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 5.093.800,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.426.830,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 518.812,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 287.056,- zł,
e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 785.500,- zł,
f) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 26.500,- zł,
g) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,- zł,
h) dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.102,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.700,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 90.000,- zł”


9. § 2 ust. 5 pkt 3 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki w kwocie 3.722.577,- zł na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały”

10. § 10 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 1.369.884,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł,
3) celowa na wykup udziałów w kwocie 1.000,- zł,
4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,- zł”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Dochody - PLAN NA ROK 2009” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Wydatki – PLAN NA ROK 2009” dokonuje się zmian – zgodnie Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2009” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2009” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2009” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 - opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” oraz nr 8/1 – finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2009 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały oraz zmiany na dzień 30.12.2009 r. zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej Uchwały.

12. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/449/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zmniejszenie o kwotę 544.194 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 208.512 zł z tytułu planowanych środków z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa lokali socjalnych”. Zmniejszenie wynika z rozliczenia końcowego inwestycji,
b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 4.525 zł z tytułu planowanych wpływów z Komisji Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu „Rola szkół wyższych w biegunach miejskich” w ramach programu URBACT II w kwocie 4.525 zł,
c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 41.125 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku,
d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 195.607 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej. Po stronie wydatków ww. środki włączono do rezerwy ogólnej,
e) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 121.451 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne. Kwota nie została wydana w przewidzianym terminie ze względu na trudności proceduralne przy uzgadnianiu projektów planów miejscowych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),
f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 141.264 zł środków na realizację projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2010,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o kwotę 10.464 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z następujących tytułów: wpływów za wynajem pomieszczeń, zwrotu poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków oraz opłat telefonii stacjonarnej. Zwiększone dochody przeznacza się na zakupy związane m. in. z zakupem energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych,
h) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 4.815 zł z tytułu wpływu środków od gminy Krzemieniewo tytułem refundacji poniesionych wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z innych gmin,
i) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.700.000 zł z tytułu planowanej dotacji rozwojowej na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych”. W związku z nieotrzymaniem środków zewnętrznych na realizację ww. zadania dokonuje się korekty budżetu w celu jego urealnienia,
j) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 30.000 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domu Seniora. Dochody przeznacza się na wydatki związane z zakupem środków żywności,
k) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 10.300 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
l) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 1.074.299 zł z tytułu wpływów z Funduszu Spójności. Zmiana spowodowana jest przyspieszeniem rozpatrywania wniosków o płatność pośrednią przez instytucje koordynujące I i II stopnia tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska, jak również instytucji zarządzającej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
m) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 182.450 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
n) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 169.454 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa i pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji „Budowa boisk piłkarskich w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 711.607 zł i zmiany na kwotę 228.843 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 816.000 zł z tytułu planowanej dotacji rozwojowej na realizację zadania „Przebudowa drogi krajowej Nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”. W związku z nieotrzymaniem środków zewnętrznych na realizację ww. zadania dokonuje się korekty budżetu w celu jego urealnienia,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 38.125 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/41p/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku,
c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 65.934 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej ze środków rezerwy. Po stronie wydatków ww. środki włączono do rezerwy ogólnej,
d) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 960 zł z tytułu dotacji celowej na postawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-216/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i promocję projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 9.472 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń, zwrotu poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz ścieków. Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki bieżące,
f) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85324 o kwotę 23.100 zł w związku z mniejszym wpływem środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i jednocześnie mniejszą kwotą otrzymaną na obsługę realizowanych zadań (dochód budżetu wynosi 2,5% środków otrzymanych na realizację ww. zadań),
g) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 13.002 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez Bursę Międzyszkolną Nr 1 oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wpływów za wynajem pokoi oraz przeprowadzone badania psychotechniczne kierowców. Zwiększone dochody przeznacza się na zakupy energii oraz materiałów i wyposażenia.
h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 228.843 zł (z rozdz. 80130 do rozdz. 85395) z przeznaczeniem na realizację projektu „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” na podstawie pisma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy nr WUP XVIII/2/74-0725/27/09 z dnia 23 października 2009 roku.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zmniejszenie o kwotę 599.464 zł oraz zmiany na kwotę 2.297.735 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 99.400 zł, z tego wydatki bieżące zwiększenie w kwocie 12.170 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne związane z oznakowaniem trasy turystycznej zmniejszenie w kwocie 111.570 zł w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań związanych z promocją turystyki,
b) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 208.512 zł środków z Funduszu Dopłat w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji,
c) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 121.451 zł z przeznaczeniem na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2008 roku,
d) zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowania projektowe w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji. Zaoszczędzone środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
e) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 103.925 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Promocji i Rozwoju, w tym zwiększenie na kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez kluby sportowe. Środki pochodzą z zaoszczędzonych wydatków w rozdz. 63003 – Turystyka oraz ze zwiększonych dochodów,
f) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 526.123 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 195.607 zł,
 zwiększenie o kwotę 103.500 z tytułu oszczędności w planie dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty,
 zwiększenie o kwotę 10.300 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od ww. świadczeń,
 zwiększenie o kwotę 300.000 zł z tytułu oszczędności w planie wydatków na dodatki mieszkaniowe,
 zwiększenia części oświatowej subwencji o kwotę 41.125 zł. Środki rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone są na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
 zwiększenia o kwotę 4.815 zł z tytułu wpływu środków od gmin tytułem refundacji poniesionych wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z innych gmin,
 zmniejszenie o kwotę 118.724 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa i pomocy finansowej na realizację inwestycji „Budowa boisk piłkarskich w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
 zmniejszenie o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zwiększenie planu wydatków związane jest z podjętymi przez Radę uchwał o udzieleniu dotacji,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 141.264 zł środków na realizację projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. O ww. kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków roku 2010,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80110 o kwotę 10.464 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupami m. in. energii, usług remontowych, materiałów i wyposażenia. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
i) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.700.000 zł środków z dotacji rozwojowej na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych”. W związku z nierozpoczęciem inwestycji brak podstaw do planowania środków z dotacji rozwojowej,
j) zmniejszenie w dz. 801 na kwotę 103.500 zł, z tego zwiększenie w rozdz. 80101 o kwotę 4.000 zł i zmniejszenie w rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 107.500 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do przewidywanego wykonania. Zaoszczędzone środki zwiększają rezerwę ogólną,
k) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków żywności w związku z przygotowywanymi posiłkami w Domu Seniora. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
l) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Oszczędności wynikają ze zmniejszenia liczny wnioskodawców o 5,24% w stosunku do roku 2008. Zaoszczędzone środki zwiększają rezerwę ogólną,
m) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 1.074.299 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamkniecie i rekultywacja 13 składowisk”. Środki pochodzą ze zwiększonych wpływów z Funduszu Spójności,
n) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 182.450 zł na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych, z tego: budowa oświetlenia ul. Luksemburskiej (kwota 14.303 zł), budowa nawierzchni ul. Witolda (kwota 132.995 zł) oraz budowa zjazdu Al. Konstytucji 3 Maja (kwota 35.152 zł). Środki pochodzą z wpłat mieszkańców,
o) zwiększenie o kwotę 89.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Inkubator przedsiębiorczości”. Środki pochodzą z oszczędności w zadaniach powiatu. Zadanie będzie realizowane w latach 2011-2012, przy czym w 2009 roku zostaną poniesione wydatki na przygotowanie dokumentacji budowlanej oraz studium wykonalności na potrzeby wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych,
p) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 95.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A”. Środki przenosi się do zadań powiatu na realizację inwestycji „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” w kwocie 6.000 zł oraz „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości” w kwocie 89.000 zł,
q) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zwiększenie planu wydatków związane jest z podjętymi przez radę uchwałami o udzieleniu dotacji,
r) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:
a. w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 2.632 zł, z tego: kwota 1.132 zł z przeznaczeniem na wyodrębnienie środków na wkład własny w realizację projektu „Rola szkół wyższych w biegunach miejskich” w ramach programu URBACT II oraz kwota 1.500 zł na kampanię wizerunkową,
b. zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 757 rozdz. 75702 na kwotę 72 zł w związku z planowanym wynagrodzeniem z tytułu gwarancji uplasowania na kolejny okres kuponu obligacji komunalnych,
c. w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące kosztów związanych z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
d. w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 na kwotę 2.102 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Krobia w związku z uczęszczaniem do przedszkola na terenie Gminy Krobia ucznia będącego mieszkańcem miasta Leszna (na podstawie art. 80 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 656.337 zł oraz zmiany na kwotę 853.433 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 710.000 zł, z tego:
• zmniejszenie o kwotę 816.000 zł środków z dotacji rozwojowej na realizację zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 5 Trasa P-P”. W związku z nierozpoczęciem inwestycji brak podstaw do planowania środków z dotacji rozwojowej,
• zwiększenie o kwotę 6.000 zł środków własnych na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323”. Środki pochodzą z oszczędności w zadaniach powiatu,
• zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację faktur wystawionych do dnia 31 grudnia 2009 roku, których termin płatności upłynie w I kwartale 2010 roku. Środki pochodzą z oszczędności w zadaniach powiatu (opracowania projektowe),
b) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 960 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i promocję projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego,
c) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 596.099 zł z następujących tytułów:
• zwiększenia części oświatowej subwencji o kwotę 38.125 zł. Środki rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone są na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
• zwiększenie środków rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 65.934 zł,
• zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 515.140 z tytułu oszczędności w planie dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty,
• zmniejszenie o kwotę 23.100 zł w związku z niższą kwotą otrzymaną na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
d) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 50.730 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa (kwota 27.000 zł) i pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego (kwota 23.730 zł) na realizację inwestycji „Budowa boisk piłkarskich w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Zmniejszenie wynika z rozliczenia końcowego inwestycji,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 9.472 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane m. in. z zakupem energii, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 na kwotę 566.640 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do przewidywanego wykonania. Zaoszczędzone środki, po dokonaniu zwiększenia w rozdz. 85402 w kwocie 51.500 zł, w wysokości 515.140 zł zwiększają rezerwę ogólną,
g) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 51.500 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego. Środki pochodzą z oszczędności w planie dotacji podmiotowych dz. 801,
h) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 13.002 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zakup energii w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i Bursie Międzyszkolnej Nr 1. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
i) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 95.300 zł, z tego:
• w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.300 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie „zakup urządzeń sieciowych zasilania gwarantowanego oraz radiotelefonicznego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego”,
• w dz. 852 rozdz. 85201, rozdz. 85220 i rozdz. 85295 na kwotę 92.000 zł z przeznaczeniem na dotację na program realizowany przez ośrodek wsparcia dla osób niesłyszących (kwota 50.000 zł) oraz wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (kwota 42.000 zł).
j) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 3.300 zł w ramach wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zwiększenie „zakupu urządzeń sieciowych zasilania gwarantowanego oraz radiotelefonicznego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego”.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 452/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 listopada 2009 roku polegających na:
1) zmianach poziomu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismami:
• nr FB.I-8.3011-320/09 z dnia 27 października 2009 roku w dz. 010 rozdz. 01095 zwiększenie o kwotę 7.221 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009 roku,
• nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13 listopada 2009 roku w dz. 852 rozdz. 85214 zmniejszenie o kwotę 1.452 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zadania zlecone gminie).
2) przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej::
• w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 10.900 zł o charakterze porządkującym budżet między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Środowiskowego Domu Samopomocy,
• w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 10.000 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków m.in. na zakup niszczarki, badań pracowniczych, materiałów papierniczych oraz drukarki.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 453/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 listopada 2009 roku polegających na:
1) zmianach poziomu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismami:
• nr FB.I-3.3011-344/09 z dnia 29 października 2009 roku
 w dz. 700 rozdz. 70005 zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
 w dz. 710 rozdz. 71014 zwiększenie o kwotę 2.500 zł
w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów geodezyjnych w celu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
• nr FB.I-3.3011-358/09 z dnia 9 listopada 2009 roku w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększenie o kwotę 1.322 zł w celu dostosowania planu na 2009 rok pod kątem wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej finansowanych według starych zasad (zadania własne powiatu) oraz w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 7.862 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
• nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13 listopada 2009 roku w dz. 851 rozdz. 85156 zwiększenie o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
2) przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej::
• w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 400 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
• w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 2 zł o charakterze porządkującym budżet w planie dotyczącym kwalifikacji wojskowej.
2. Przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 2.052 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Nadzoru Budowlanego (zadania zlecone powiatowi),
• w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 83.267 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone powiatowi),
• w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 13.500 zł o charakterze porządkującym plan Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone powiatowi).


7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone na rok 2009” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 1 lit. „h” oraz pkt 3 lit. „f”).


8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2009” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 3 lit. „l”).

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 3 lit. „b”, „m”, „n”, „o”).

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia oraz nakładów finansowych w latach 2010 – 2012 i lata następne poprzez wprowadzenie poz. IX emisja obligacji komunalnych oraz dostosowaniu poszczególnych źródeł finansowania w celu ich urealnienia.
Dokonuje się także aktualizacji załącznika nr 8/1 – opis po zmianach wprowadzonych uchwałą nr XXXVII/436/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w następujący sposób: wielkość nakładów finansowych łącznie zadania „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” w kwocie 5.800.000 zł zastępuje się kwotą 6.800.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 3 lit. „n” oraz 4 lit. „i”).

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 3 lit. „a” oraz pkt 4 lit. „i”).
Dokonuje się zmiany pomiędzy zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na kwotę 18.269 zł w następujący sposób:
• rozdz. 85203 w kwocie 4.069 zł, z tego: zmniejszenie na zadaniu „zakup sprzętu kuchennego” i zwiększenie na zadaniu „zakup rejestratora z kamerami”,
• rozdz. 85219 w kwocie 14.200 zł, z tego: zmniejszenie na zadaniu „zakup urządzeń biurowych” oraz wprowadzeniu nowego tytułu „zakup licencji na program kadrowo-płacowy”.

13. Załącznik Nr 13 i Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2009 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia.

14. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące rachunków dochodów własnych polegają na:
 zwiększeniu przychodów z tytułu wpłat odszkodowań na pokrycie powstałych szkód (zalanie pomieszczenia kuchni w szkole oraz uszkodzenie sprzętu i wyposażenia) w wysokości 1.955 zł oraz wydatków (rozdz. 80101 i rozdz. 80110),
 zwiększeniu przychodów z tytułu darowizn oraz odsetek bankowych w wysokości 5.650 zł oraz wydatków (rozdz. 80101, rozdz. 80102 i rozdz. 80110),
 zwiększenie przychodów z tytułu darowizn wpłacanych w związku z epidemią grypy na Ukrainie w wysokości 2.505 zł oraz wydatków (rozdz. 85195),
 zwiększenie przychodów z tytułu darowizn wpłacanych w związku z organizacją wigilii dla osób bezdomnych i samotnych w wysokości 5.500 zł oraz wydatków (rozdz. 85303),
 zwiększenia przychodów z tytułu darowizn na potrzeby ochrony przeciwpożarowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (kwota 8.000 zł) oraz wydatków (rozdz. 74511).

15. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się zwiększenia przychodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze zrealizowanymi wyższymi przychodami z tytułu odsetek bankowych oraz świadczonych usług (dot. refundacji kosztów za media od najemców) o kwotę 10.000 zł. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup energii.

16. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach finansowania realizowanych zadań w formie obligacji komunalnych.

17. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009 roku”” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 3 i 4). Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących projektów:
• projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”,
• projekt pn.: „Rola szkół wyższych w biegunach miejskich”,
• projekt pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”,
 zmniejszeniu planu wydatków w 2009 roku i jednocześnie zwiększenie w 2010 roku zadań dot. następujących projektów:
• projekt pn.: „Ziemia naszym małym zielonym domem”,
• projekt pn.: „Nasza historia poprzez malarstwo”,
• projekt pn.: „Bajki z lasu zabawek”,
 wyłączeniu zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych”,
 wprowadzeniu nowego zadania pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętu KM PSP w Lesznie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dokonuje się także aktualizacji załącznika nr 16 w zakresie danych dotyczących okresu realizacji, całkowitej wartości projektu, wydatków w latach 2010-2012 i następnych.

Opracował:
Wydział Budżetu

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.