Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » PRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Dostaw? fabrycznie nowego agregatu pr?dotw??rczego do budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?

PRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Dostaw? fabrycznie nowego agregatu pr?dotw??rczego do budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?

Data publikacji: 18.12.2009r.
Termin sk??adania ofert: 06.01.2010r.

OR – A 341/14/2009                      Leszno, dnia 18 grudnia 2009 roku

MIASTO LESZNO
Reprezentowane przez Prezydenta Miasta Leszna
Prowadzący postępowanie
Urząd Miasta Leszna
Wydział Organizacyjny
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”


CPV: 31122000-7;
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5 wraz z montażem i uruchomieniem agregatu oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia (max 3 osoby). Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. Termin realizacji zamówienia: 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
5. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), tj. prowadzą działalność gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5) zobowiązuje się do udzielenia 4-letniej gwarancji na dostarczony agregat prądotwórczy;
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę;
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki przetargu;
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 4-letniej gwarancji na dostarczony agregat;
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
11) szczegółowy opis proponowanego urządzenia (agregatu) odpowiadający wymaganiom określonym w Załączniku Nr 4 do SIWZ wraz z podaniem marki (producenta) agregatu (Zamawiający dopuszcza przedłożenie karty katalogowej lub folderu proponowanego agregatu pod warunkiem, że z wymienionych dokumentów wynikać będą wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego);
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.
10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl . SIWZ pobrać można w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
11. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 6 stycznia 2010 roku do godziny 10:15” do dnia 6 stycznia 2010 roku do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. Nr 1B. Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. Nr 1A w dniu 6 stycznia 2010 roku o godzinie 10:15.
12. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
13. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
14. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu
18 grudnia 2009 roku.
15. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają
Pan Roman Grygier tel. – 065 529 81 03
Pan Maciej Dubiel – tel. 065 529 81 04

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.