Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na modernizacj? sektor??w nr 7/1 i nr 6 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68

Przetarg nieograniczony na modernizacj? sektor??w nr 7/1 i nr 6 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Strzelecka  7

64-100 Leszno

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Modernizacja sektorów nr 7/1 i nr 6 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68”


Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg :     CPV 45.21.22.24-2,   45.26.23.00-4,   45.26.23.10-7

1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej

www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, lub za pobraniem pocztowym.

2.   Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:

1)     rozbiórka istniejących siedzisk, prefabrykowanych płyt betonowych i schodów,

2)     wyprofilowanie skarpy,

3)     wykonanie płyty żelbetowej ze stopniami i wylewkami pod siedziska,

4)     montaż siedzisk z polipropylenu, z oparciami,  w kolorze niebieskim RAL 5017 typu NOVANTA – 3.40,

5)     wykonanie drogi na koronie stadionu, schodów wejściowych i barier ochronnych,

3.  Szczegółowy zakres robót jest opisany w projekcie technicznym, specyfikacjach
     technicznych wykonania i odbioru robót oraz  przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są
     załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego
     www.bip.leszno.pl  oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie ( ulica Strzelecka 7, II
     piętro)

4.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 2 części.
      Część Nr 1: Modernizacja sektora nr 7/1 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka
      w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68,
      Część Nr 2: modernizacja sektora nr 6 widowni na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka
      w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 68,

5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6.   Wymagany termin wykonania zamówienia:  do 20 kwietnia 2010 r.                           

7.   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy).

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy).

a)     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie którego występowały monolityczne konstrukcje żelbetowe i betonowe w ilości co najmniej 200 m3 .    

Wymogiem jest aby wykazane zamówienie było poparte dokumentami o jego należytym wykonaniu np. referencjami,

b)    Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą uprawnioną do wykonywania funkcji kierownika budowy lub przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej stosowne  uprawnienia budowlane.

Osoba przewidziana do wykonywania funkcji kierownika budowy musi być członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,     

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),

5)     akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,

6)     zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,

7)     wniosą wadium.

 

8.   W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży

      następujące oświadczenia i dokumenty:

1)     wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);

2)     oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3)     oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

4)     oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;

5)     oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

6)     oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;

7)     oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;

8)     oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;

9)     oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom;

10)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi­dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły­wem terminu składania ofert);

11)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

12)  aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale­ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wy­stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

13)  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga załączenia przez Wykonawcę do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2a ;    

14)  wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2b; (uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego);

15)  polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

16)  kosztorys ofertowy;

17)  potwierdzenie wniesienia wadium.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.

9.   Każdy Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł. słownie złotych:  
      sześćtysięcy 00/100 na każdą część zamówienia, na wykonanie której składa ofertę. 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      cena – 100 %

11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do  05 stycznia 2010 r.
      do godz. 10:00

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 05 stycznia 2010 r.

      o godz. 10:15.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

      składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

      elektronicznej

15. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak  tel. 065 520 56 40,

      Tadeusz Sieracki  tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.    

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2009-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.