Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » PRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Bie???c? dostaw? prasy oraz dziennik??w urz?dowych do Urz?du Miasta Leszna w 2010 roku?.

PRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Bie???c? dostaw? prasy oraz dziennik??w urz?dowych do Urz?du Miasta Leszna w 2010 roku?.

Data publikacji: 04.12.2009
Termin sk??adania ofert: 14.12.2009


                                                                         Leszno, dnia 04 grudnia 2009 roku
OR - A 341/12/2009

                                         PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Bieżącą dostawę prasy oraz dzienników urzędowych do Urzędu Miasta
Leszna w 2010 roku”.

UWAGA:
10.12.2009r., Zamawiający - Urząd Miasta Leszna dokonał zmiany treści SIWZ.
CPV: 22200000-2

1. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),tj. prowadzą działalność gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia(art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki przetargu,
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
10) szczegółowy wykaz zamawianej prasy przygotowany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia rocznej częstotliwości wydawania zamawianej prasy oraz wyszczególnienia, które z pozycji obłożone są 7% podatkiem VAT, a które 0%. Cena ofertowa winna zawierać całoroczną wartość zamawianej prasy.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”,
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl . SIWZ pobrać można w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
8. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem: „Przetarg na bieżącą dostawę prasy oraz dzienników urzędowych do Urzędu Miasta Leszna w 2010 roku” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 14 grudnia 2009 roku do godz. 10.15” do dnia 14 grudnia 2009r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15,pok. 1B. Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. 1A w dniu 14 grudnia 2009r. o godz. 10.15.
9. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
10. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04 grudnia 2009r.
12. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Roman Grygier – tel. 065 529 81 03
- Maciej Dubiel – tel. 065 529 81 04

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.