Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVII/448/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie 69 Leszczy??skiego Pu??ku Przeciwlotniczego

Uchwa??a Nr XXXVII/448/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie 69 Leszczy??skiego Pu??ku Przeciwlotniczego

Numer uchwa??y: 448
Numer sesji: 37
Rok: 2009
Uchwała Nr XXXVII/448/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z odpowiedzią Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację poselską dotyczącą przeformowania dowództwa 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego i pododdziałów pod 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, Rada Miejska Leszna postanawia:


§ 1

Wystąpić z apelem do Ministerstwa Obrony Narodowej o zmianę zapowiadanej decyzji dotyczącej statusu 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego i pozostawienia Pułku w obecnym stanie.


§ 2

Wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego i parlamentarzystów okręgu kalisko-leszczyńskiego o podjęcie stosownych działań wspierających apel.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

UZASADNIENIE DO APELU W SPRAWIE
69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA”

Leszno od czasu uzyskania niepodległości tj. od 17 stycznia1920 roku do dnia dzisiejszego pułkami stało i stoi. W styczniu 2010 roku garnizon Leszczyński, który swoim pułkami zapisał się chlubnie w historii Polski, Wielkopolski i miasta Leszna, będzie obchodził swoje 90 lecie.
Leszczyński pułk nierozerwalnie związał się z miastem i jego obywatelami. Tu stacjonuje od chwili powrotu z frontu z 3 Łużycką Dywizją Artylerii Przeciwlotniczej tj. od 22 maja 1945 roku. Już ponad 65 lat uczestniczy w tworzeniu historii miasta, tak jak to czyniły pułki, stacjonujące tutaj w okresie międzywojennym XX wieku, a wywodzące się z Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 roku, zahartowane w wojnie polsko – bolszewickiej 1919 – 1920 roku, walczące z hitlerowskim najeźdźcą we wrześniu 1939 roku.
Mimo, że pułk wywodzi się z formacji 3 Łużyckiej Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, 2 Armii Wojska Polskiego, od lat kultywuje chlubne tradycje oddziałów tu stacjonujących wcześniej, m.in. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty (1 pułku strzelców wielkopolskich) i 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego (3 Pułk Ułanów Wielkopolskich). W chwili obecnej w strukturach pułku jest 5 Kresowy dywizjon przeciwlotniczy, który dziedziczy tradycje 5 Kresowego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Pułkiem tym w czasie wojny dowodził płk Alfons Roman Fengler, mieszkaniec Leszna, którego prochy spoczywają na miejscowym cmentarzu. Ważnym faktem jest to, że leszczyńscy przeciwlotnicy, niejako w sposób automatyczny, kultywują dzieje swoich poprzedników.
Od samego początku pułk stacjonuje w koszarach głównych 55 Poznańskiego Pułku Piechoty i 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, nazywanych przed wojną „koszarami im. Tadeusza Kościuszki” i „koszarami Bartosza Głowackiego”, co dzisiaj na każdym kroku jest podnoszone.
Pułk swoje przywiązanie do leszczyńskiego garnizonu zmaterializował w swojej symbolice, nawiązującej do symboli Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej, m.in. na Odznace Pamiątkowej Pułku w centrum widnieje herb miasta Leszna. Był to początek (1989 r.) starań o nadanie pułkowi miana wyróżniającego „Leszczyński”. To zmaterializowało się 3 września 1994 roku, w 50 rocznicę powstania pułku. Tego dnia pułk otrzymał miano wyróżniające „Leszczyński”, patrona „gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA” – oficera – dowódcę 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w latach 1930 – 1935, twórcę państwa podziemnego i Armii Krajowej. Na pułkowym sztandarze widnieje orzeł Powstańców Wielkopolskich i herb miasta Leszna.
Nasz „Leszczyński” pułk był piątym oddziałem, który otrzymał ufundowany przez mieszkańców tej ziemi sztandar. Na czterech z nich dla podkreślenia tego faktu widniał herb miasta. Świadczy to o ogromnym przywiązaniu mieszkańców tego regionu do swoich żołnierzy, do swoich pułków. Tak było w 1929 roku, kiedy to 55 Poznański Pułk Piechoty otrzymał sztandar. W maju 1939 roku, 17 Pułkowi Ułanów Wielkopolskich, sztandar osobiście wręczył Naczelny Wódz marszałek Polski Edward Rydz – Śmigły.
W 1946 roku na miejskim rynku sztandar otrzymał 86 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. Po raz kolejny w 1958 roku sztandar otrzymał 80(69) Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. Rok 1994 to wręczenie nowego sztandaru pułkowi nadanie miana „Leszczyński” i patrona „gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA” za miłym przyzwoleniem córki generała pani Ireny Mielczarskiej - Roweckiej. W ramach restrukturyzacji w 2001 roku Sił Zbrojnych III Rzeczypospolitej do pułku przybył 2 dywizjon przeciwlotniczy z rozformowanego 5 Kresowego Pułku Przeciwlotniczego w Gubinie. Rok później staraniem dowódcy pułku Minister Obrony Narodowej przywrócił dywizjonowi numer „5”, miano wyróżniające „Kresowy” i sztandar.
Wcześniej dowódca pułku, wojewoda leszczyński oraz oficerowie wyszli z inicjatywą postawienia przed pułkiem obelisku ku czci generała Stefana Roweckiego „GROTA”. Odsłonięcia dokonano w przeddzień Święta Niepodległości 10 listopada 1992 roku.
Pułk wzorując się na tradycjach i symbolice formacji Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej, jako pierwszy oddział wojsk Lądowych wprowadził Odznakę Pamiątkową Pułku. Ważnym przedsięwzięciem 2 września 1994 roku było uroczyste odsłonięcie zrekonstruowanego pomnika ku czci żołnierzy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich poległych w wojnie polsko – bolszewickiej 1919 -1920 roku, a zniszczonego w czasie II wojny światowej. Pomnik ten powstał dzięki staraniom społeczności miasta i żołnierzy pułku. W chwili obecnej rozpoczęły się prace techniczno – organizacyjne nad rekonstrukcją podobnego monumentu (który nie przetrwał próby czasu i również został zniszczony w czasie wojny), ku czci poległych w wojnie 1919 – 1920 roku żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty. Odsłonięcie planowane jest w 90 rocznicę „Bitwy warszawskiej 1920 roku”, tj. w sierpniu 2010.
Na każdym kroku, żywa jest pamięć wśród żołnierzy przeciwlotników o swoich poprzednikach. I tak 17 września br. na budynku gdzie mieszkał ostatni dowódca 55 Poznańskiego Pułku Piechoty płk Władysław Wiecierzyński odsłonięto tablicę pamiątkową. Podobna ma być wmurowana na budynku gdzie w latach 1930 – 1935 w czasie służby w Lesznie mieszkał płk dypl. Stefan Rowecki.
Jest wiele innych faktów, które potwierdzają przywiązanie naszego pułku do miasta i regionu, oraz odwrotnie. Świadczą dobitnie, że pułk przeciwlotniczy mocno wrósł w ziemię leszczyńską i ziemię wielkopolską.
W 1977 roku pułk przyjął dziedzictwo tradycji 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, przekazane w postaci pięknego aktu przez płk Władysława Wiecierzyńskiego i jego podkomendnych. Podobnie było w 1993 roku, gdy 69 pułk artylerii przeciwlotniczej otrzymał kopię sztandaru 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego ufundowanego przez byłego żołnierza tego pułku por. Henryka Sadowskiego. Było to zobowiązanie do kultywowania ich chlubnych tradycji. Nie są to jedyne dowody wspólnoty pułku i miasta. Leszczyńscy przeciwlotnicy niejednokrotnie dawali przykład obywatelskiej postawy w działaniach na rzecz miasta i regionu, min. uczestniczyli w pracach rekonstrukcyjnych zamku w Rydzynie. W czasie „zimy stulecia” 1979 roku wspierali agregatami prądotwórczymi miejski szpital by sprawnie funkcjonował. Szli z pomocą powodzianom w 1997 roku. Przykładów takiej postawy można mnożyć. Decyzją Rady Miejskiej Miasta Leszna z okazji 75 - lecia istnienia garnizonu 3 maja 1995 roku pułk wyróżniony został odznaką „Zasłużony dla Miasta Leszna”.
Dowodem na silną symbiozę jednostki wojskowej z miastem jest m.in. Współpraca ze Stowarzyszeniem Oficerów rezerwy 69 leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego i Garnizonu Leszno, związkiem Byłych Żołnierzy Zawodowych i oficerów rezerwy WP, Stowarzyszeniem „Rodzina Wojskowa”, Instytutem im. Gen. Stefana „GROTA” Roweckiego, Muzeum Okręgowym, Archiwum Państwowym, Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, oddziałem Światowego Związku Żołnierzy Armii krajowej w Lesznie, 16 Leszczyńską Drużyną Harcerską im. płk Władysława Wiecierzyńskiego, ze szkołami patronackimi (55 Poznańskiego Pułku Piechoty, 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Powstańców Wielkopolskich, Obrońców Polskiego Morza) w zakresie patriotyczno – obywatelskiego wychowania.
Garnizon Leszczyński i formacje tu stacjonujące doczekały się licznych tytułów książkowych, które wzbogacają wiedzę o tym wspaniałym garnizonie, o ich dowódcach „Ku Chwale Ojczyzny, ku jej potędze” (motto 55 ppp).
Niebagatelna jest też rola wojska dla utrzymania kondycji społeczno – gospodarczej miasta, a także jego statusu ekonomiczno – finansowego.
Nie sposób nie wspomnieć o osiągnięciach szkolno – bojowych pułku. Za swoje osiągnięcia pułk był wielokrotnie wyróżniany w rozkazie Ministra Obrony Narodowej, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego i dowódcę 2 Korpusu Zmechanizowanego, w tym: medalem pamiątkowym ,, Za osiągnięcia w służbie wojskowej” (1982, 1983 i 1986), ,,Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP’’ w 1995 r. przez szefa Sztabu Generalnego WP, w 1999 r. przez Ministra Obrony Narodowej. Ponadto pułk odznaczony został dwukrotnie ,,Medalem za zasługi dla SOW” w 1974 i 1984 r.), Odznaką Zasłużony dla Województwa Poznańskiego w 1971 r. Krzyżem Zasługi dla ZHP’’ (1990r.) i medalem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych 2000 r. oraz odznaką Związku Inwalidów Wojennych.
Likwidacja dowództwa 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego i podporządkowane pododdziałów bojowych pod 4 Zielonogórski Pułk przeciwlotniczy jest tylko jednym krokiem do wyprowadzenia wojska z garnizonu leszczyńskiego przy kolejnej restrukturyzacji Wojska Polskiego. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć jak mocno „Leszczyński” pułk jest osadzony w tym garnizonie - garnizonie o 90-letnich tradycjach w mieście, które tak bardzo pokochało „swój pułk”. Czy tak ma wyglądać kultywowanie tradycji, wychowanie patriotyczne, wychowanie na autorytetach, które służyły w tym garnizonie? Czy na to zasłużyli Ci, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, a prochy ich i mogiły znajdują się na miejscowym cmentarzu?


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Radni RM Leszna
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.