Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVII/442/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: okre??lenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taks??wk? w 2010 roku.

Uchwa??a Nr XXXVII/442/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: okre??lenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taks??wk? w 2010 roku.

Numer uchwa??y: 442
Numer sesji: 37
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXVII/442/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami/ Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się na rok 2010 liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, na terenie Miasta Leszna, w ilości 20 szt. / słownie: dwadzieścia sztuk/.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXVII/442/2009
z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku.


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym /t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz.874 ze zmianami/ podjęcie i wykonywanie transportu drogowego taksówką wymaga uzyskania licencji. Licencji udziela się przedsiębiorcom spełniającym wymagania ustawowe.
Proponując limit nowych licencji na 2010 rok w wysokości 5 szt. wzięto pod uwagę fakt, że wielkość ta pozwoli na udzielenie licencji osobom, które spełniają warunki do ich uzyskania bez dodatkowych ograniczeń wynikających z braku limitu.
Zgodnie z art.6 ust.6 ustawy o transporcie drogowym propozycję limitu skierowano do zaopiniowania przez organizacje zrzeszające taksówkarzy i organizację zajmującą się ochroną praw konsumentów. Powyższy limit pozytywnie zaopiniował Miejski Rzecznik Konsumentów w Lesznie. Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Lesznie zaopiniowało pozytywnie limit 5 szt. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2010 r.
Wzrost ilości taksówek pozwoli z jednej strony na swobodny dostęp ludzi młodych do zawodu , a z drugiej zwiększy konkurencyjność, co zawsze wpływa na lepszy poziom świadczonych usług.
Liczba udzielonych licencji na przewozy osób taksówką wynosi 140 szt.Opracował:
Wydział Spraw ObywatelskichInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.