Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVII/441/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany do uchwa??y Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Uchwa??a Nr XXXVII/441/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany do uchwa??y Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Numer uchwa??y: 441
Numer sesji: 37
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXVII/441/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 200 poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 178, poz. 3915, zm. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 20, poz. 551 zm. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 20, poz. 323) wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 7 - wzór ZN-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości pozycja C DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ LESZNA otrzymuje brzmienie:
C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ LESZNA
Tytuł prawny zwolnienia Grunty
powierzchnia
w m2 Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w m2 Budowle
wartość w zł

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm22.


23.
Tytuł prawny zwolnienia Grunty
powierzchnia w m2 Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w m2 Budowle
wartość w zł

Art. 7 ust 1 pkt 1a grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym

24.
25.
26.

Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty
27.
28.

Art. 7 ust 1 pkt 2a grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską

29.

Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego
30.
31.
32.

Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej i rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
33.

Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży
34.
35.

Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
36.
37.

Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych
38.
39.
Tytuł prawny zwolnienia Grunty
powierzchnia w m2 Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w m2 Budowle
wartość w zł

Art. 7 ust. 1 pkt 8 – grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody- w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody
40.
41.
42.

Art. 7 ust 1 pkt 8a będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne

43.

Art. 7 ust. 1 pkt 9 budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe
44.
45.

Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
46.

Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
47.

Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

48.

Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim
49.
50.
Art. 7 ust.1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
51.
52.
53.
Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
54.
55.
56.
Tytuł prawny zwolnienia Grunty
powierzchnia w m2 Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w m2 Budowle
wartość w zł

Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową

57.
58.
59.

Art. 7 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe PAN; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
60.
61.
62.

Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
63.
64.
65.

Art. 7 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
66.
67.

Art. 7 ust 2 pkt 5a przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

68.
69.

Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
70.
71.

*
72.
73.
74.


*

75.
76.
77.*
78.
79.
80.

* inne zwolnienia i ulgi w tym na podstawie innych ustaw2) W załączniku nr 10 – wzór ZL-1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM pozycja C DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY otrzymuje brzmienie:

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia
w ha
z dokładnością do 1 m2 1)

Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 9.


Art. 7 ust. 1 pkt 2- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 10.


Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne 11.


Art. 7 ust. 2 pkt 1- uczelnie 12.


Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową 13.


Art. 7 ust. 2 pkt 3- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 14.


Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej 15.Art. 7 ust. 2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe 16.


Art. 7 ust. 2 pkt 6 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych 17.
Inne zwolnienia 18.1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
3) W załączniku nr 11 – wzór ZR-1 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM pozycja C DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY oraz pozycja D DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY otrzymują brzmienie:

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY


Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha fizycznych 1)


Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz 9.

,

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych 10.Art. 12. ust. 1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej 11.

,

Art. 12. ust. 1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich 12.Art. 12. ust. 1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha 13.


W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 14. Ulga
* 75% * 50%


Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków 15.


W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 16. Ulga
* 75% * 50%


Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia 17.


W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 18. Ulga
* 75% * 50%


Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 19.Art. 12. ust. 1 pkt 8 - użytki ekologiczne 20.

,

Art. 12. ust. 1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę 21.Art. 12. ust. 1 pkt 10 -grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywlach 22.
Art. 12. ust. 1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece zabytkami 23.


Art. 12. ust. 1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 24.
Art. 12. ust. 2 pkt 1 – uczelnie 25.

,

Art. 12. ust. 2 pkt 2 –publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową 26.Art. 12. ust. 2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 27.

,

Art. 12. ust. 2 pkt 4- prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej 28.

Art. 12 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe 29.

,


Art. 12 ust. 2 pkt 5a – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzenia badań i prac rozwojowych 30.

Art. 12. ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów rodzinnych ogrodów działkowych 31.Inne 32.D. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY


Tytuł prawny ulgi

Art. 13 ust. 1 – ulga inwestycyjna 33.
* tak * nie


Art. 13a ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczyć właściwy kwadrat) 34. Ulga
* 60% * 40%


Art. 13c ust. 1- ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej 35.
* tak * nie


Inne 36.
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVII/441/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku


Do kompetencji Rady Miejskiej należy określenie w drodze uchwały wzorów deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, leśnym i rolnym. Obowiązujące od 2005 roku w Mieście Lesznie wzory formularzy zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XXIV/244/2004. Do wzorów tych mają zastosowanie załączniki, między innymi dotyczące zwolnień i ulg podatkowych.
Ponieważ ustawodawca znowelizował zakres zwolnień od podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, istnieje potrzeba dostosowania wzorów formularzy do obowiązującego prawa.
Dokonane zmiany w załącznikach do deklaracji przedstawia poniższa tabela:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Zapis dotychczasowy Zapis po nowelizacji

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty
Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm


brak zwolnienia
Art. 7 ust 1 pkt 1a grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym


brak zwolnienia
Art. 7 ust 1 pkt 2a grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morskąbrak zwolnienia
Art. 7 ust 1 pkt 8a będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne


Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie pracowniczych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą


Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle nowo wybudowane bądź zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup – w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru
Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim

Art. 7 ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż odpłatna działalność badawcza, artystyczna, sportowa i doświadczalna
Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa
Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatowąbrak zwolnienia

Art. 7 ust 2 pkt 5a przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
PODATEK LEŚNY
Zapis dotychczasowy Zapis po nowelizacji

Art. 7 ust. 2 pkt 1- szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe
Art. 7 ust. 2 pkt 1- uczelnie

Art. 7 ust. 2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych
Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową


brak zwolnienia

Art. 7 ust. 2 pkt 6 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
PODATEK ROLNY
Zapis dotychczasowy Zapis po nowelizacji

Art. 12. ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe
Art. 12. ust. 2 pkt 1 – uczelnie

Art. 12. ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego
Art. 12. ust. 2 pkt 2 –publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową

brak zwolnienia

Art. 12 ust. 2 pkt 5a – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzenia badań i prac rozwojowych


Art. 12. ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów pracowniczych ogrodów działkowych
Art. 12. ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów rodzinnych ogrodów działkowych

Art. 13b ust. 1- ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej
Art. 13c ust. 1- ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej


Pozostałe zapisy uchwały Nr XXIV/244/2004 nie ulegają zmianie.


W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna proponuje Radzie Miejskiej zatwierdzenie zmian we wzorach formularzy w drodze niniejszej uchwały.


Opracowanie:
Wydział Dochodów i Windykacji.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.