Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVII/440/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od ??rodk??w transportowych

Uchwa??a Nr XXXVII/440/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od ??rodk??w transportowych

Numer uchwa??y: 440
Numer sesji: 37
Rok: 2009


Uchwała Nr XXXVII/440/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) , art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1


Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 253,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 228,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:


1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 503,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 427,00 zł


3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej
9 t i poniżej 12 t:


1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 604,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 513,00 zł


4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t:

1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 435,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 391,00 zł


6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 362,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 326,00 zł


8. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.9. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc:


1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 704,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 599,00 zł


10. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc:


1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 1246,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 1122,00 zł§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVII/302/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. Nr 252, poz. 4583).


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2010.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XXXVII/440/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (tonach) Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 2 3 4
DWIE OSIE
12 13 472,00 681,00
13 14 524,00 786,00
14 15 839,00 1048,00
15 1206,00 1363,00
TRZY OSIE
12 17 524,00 734,00
17 19 734,00 996,00
19 21 943,00 1153,00
21 23 1153,00 1363,00
23 25 1363,00 1643,00
25 1467,00 1643,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25 734,00 943,00
25 27 943,00 1258,00
27 29 1153,00 1672,00
29 31 1672,00 2480,00
31 1672,00 2480,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XXXVII/440/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychWysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
12 18 315,00 472,00
18 25 419,00 629,00
25 31 734,00 959,00
31 1472,00 1960,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1299,00 1743,00
40 1743,00 2577,00
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXXVII/440/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychWysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy( w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ
12 18 209,00 419,00
18 25 315,00 472,00
25 367,00 586,00
DWIE OSIE
12 28 263,00 367,00
28 33 640,00 886,00
33 38 886,00 1306,00
38 1198,00 1719,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38 705,00 983,00
38 953,00 1295,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/440/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Miasta Leszna należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa. Górne granice stawek podatku na każdy rok kalendarzowy ogłasza Minister Finansów. Ulegają one corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki górne na rok 2010 wzrosły o wskaźnik 3,5 %. Minister Finansów obowiązany jest również do przeliczania stawek minimalnych. Są one przeliczane zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5 %. Ponieważ kurs euro na dzień 1 października 2009 roku wzrósł o 25,52 %, dokonano przeliczenia stawek minimalnych.
Wysokość stawek minimalnych określa się dla:
• samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) równej lub wyższej niż 12 ton,
• ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
• dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Mając na uwadze sytuację kryzysową w kraju Prezydent Miasta Leszna proponuje utrzymanie wysokości stawek na poziomie stawek aktualnie obowiązujących, z wyjątkiem stawek niższych od stawek minimalnych. Stawki, które proponuje się zmienić podano w poniższych tabelach.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (tonach) Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
27 29 1672,00
29 31 1672,00 2480,00
31 1672,00 2480,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton


ZAŁĄCZNIK NR 2

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
31 1960,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1743,00
40 1743,00 2577,00
ZAŁĄCZNIK NR 3
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy( w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
33 38 1306,00
38 1719,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
38 953,00 1295,00

Przy ustalaniu stawek podatku na 2010 rok zastosowano następujące zasady:

• stawki zaokrąglono do pełnych złotych
• zróżnicowano stawki podatku od środków transportowych, uwzględniając dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i zespołu pojazdów.
• zróżnicowano stawki uwzględniając wyposażenie pojazdu w urządzenia służące ograniczeniu emisji spalin : od samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, od ciągników siodłowych i balastowych o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, od przyczep, naczep o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton oraz od autobusów. Stawki dla środków transportowych wyposażonych w urządzenia służące ograniczeniu emisji spalin są niższe od stawek dla środków transportowych nie posiadających tych urządzeń
• w grupie samochodów ciężarowych, przyczep i naczep oraz ciągników siodłowych i balastowych o DMC pojazdu i zespołu pojazdów od 12 ton zróżnicowano stawki z uwagi na ilość osi i rodzaj zawieszenia.

Zasady te obowiązują od 2002 roku.


Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.