Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVII/439/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwa??y nr X/102/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie okre??lenia szczeg????owych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelno??ci i udzielania ulg w sp??acie nale??no??ci pieni???nych przypadaj?cych gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do kt??rych nie stosuje si? przepis??w ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organ??w lub os??b do tego uprawnionych

Uchwa??a Nr XXXVII/439/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwa??y nr X/102/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie okre??lenia szczeg????owych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelno??ci i udzielania ulg w sp??acie nale??no??ci pieni???nych przypadaj?cych gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do kt??rych nie stosuje si? przepis??w ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organ??w lub os??b do tego uprawnionych

Numer uchwa??y: 439
Numer sesji: 37
Rok: 2009Uchwała Nr XXXVII/439/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały nr X/102/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr X/102/2007 z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2007r. nr 122 poz. 2843) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezydent Miasta Leszna może upoważnić do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Leszna, jeżeli kwota wierzytelności w przypadku wniosku o umorzenie nie przekracza 1 000 zł, a w przypadku wniosku o rozłożenie na raty nie przekracza 5 000 zł.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/439/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr X/102/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Aktualnie obowiązująca uchwała w § 3 ust. 2 pozwala Prezydentowi Miasta upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych tych jednostek do kwoty 1 000 zł.
We wnioskach i uwagach pokontrolnych zawartych w protokole nr 20/2009 Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna (zakres przedmiotowy kontroli: Przetargi na wynajem lokali użytkowych w zasobach MZBK za 2008r.) zawarto sugestię, aby w celu usprawnienia procedury windykacyjnej upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych do udzielania ulg w spłacie należności, odraczania płatności i rozkładania na raty w wysokości „trzymiesięcznego przypisu danego lokalu użytkowego”. Ponieważ wysokość czynszów w lokalach użytkowych waha się w bardzo szerokich granicach (od kilkudziesięciu złotych do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie) Prezydent Miasta proponuje ustalić tą kwotę w wysokości 5 000 zł.
Kwota jaką mogą umorzyć kierownicy jednostek organizacyjnych pozostaje bez zmian i wynosi 1 000 zł.


Opracował:
Wydział GKiOŚ
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.