Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVII/437/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2009

Uchwa??a Nr XXXVII/437/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2009

Numer uchwa??y: 437
Numer sesji: 37
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXVII/437/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2009 zmienionej uchwałą Nr XXX/336/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku, XXXII/371/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Nr XXXV/402/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1
Ustala się na rok 2009 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1). Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,76 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,38 zł na 1 wozokilometr
2). Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 23,4965 zł na 1 m2 powierzchni
3). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 4,32 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 32,37 zł na 1m2 powierzchni”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/437/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/319/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w 2009 roku. Zmiana wynika ze zrealizowanej i przewidywanej do końca 2009 roku większej sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmniejsza się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent.
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna wynosi:
 przed zmianami 23,4590 na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych,
 po zmianach 23,4965 na 1m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych.
Kwota dotacji przedmiotowej dla ww. Zakładu pozostaje bez zmian i wynosi 2.900.000 zł.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.