Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVII/436/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Uchwa??a Nr XXXVII/436/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Numer uchwa??y: 436
Numer sesji: 37
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXVII/436/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2009 przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/325/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:


1). Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie dochodów o kwotę 1.045.060 zł zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2). Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie wydatków o kwotę 1.045.060 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 1.632.288 zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 254.585.606 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 173.089.156 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 81.496.450 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 227.536.571 zł i dochody majątkowe w kwocie 27.049.035 zł”.

3. § 2 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 282.961.150 zł jak w załączniku
Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 197.672.966 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 85.288.184 zł”
4. § 2 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 213.790.584 zł, w tym:
a) kwotę 109.231.266 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 24.566.769 zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 6.910.919,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 69.170.566 zł, jak w załączniku Nr 8”.

5. § 2 ust. 3 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 12.592.041,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.813.621,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.778.420,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.801.830,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 5.081.198,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.376.830,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 568.812,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 287.056,- zł,
e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 775.000,- zł,
f) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 26.500,- zł,
g) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,- zł.
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.700,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 90.000,- zł”


6. § 10 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 265.078,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł,
3) celowa na wykup udziałów w kwocie 1.000,- zł,
4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,- zł”


§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Dochody - PLAN NA ROK 2009” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Wydatki – PLAN NA ROK 2009” dokonuje się zmian – zgodnie Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2009” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8/1 - opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” oraz nr 8/1 – finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się sprostowania błędu w Uchwale nr XXXVI/412/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009 w następujący sposób:

1. w § 1 ust. 14 pkt 1
zapis:
„1) zwiększenie poz. 2 Projekt pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 323 w granicach miasta Leszna” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” Priorytet II. „Infrastruktura Komunikacyjna” Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) w następujących pozycjach:
a) „Wydatki majątkowe razem”, poz. „Razem wydatki” oraz „Razem wydatki 2010 rok” w kol. 4 zwiększenie o kwotę 1 zł, w kol. 5 zwiększenie o kwotę 296.735 zł i w kol. 6 zmniejszenie o kwotę 296.734 zł”,
zastępuje się zapisem:
„1) zwiększenie poz. 2 Projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” Priorytet II. „Infrastruktura Komunikacyjna” Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) w następujących pozycjach:
a) „Wydatki majątkowe razem”, poz. „Razem wydatki” oraz „Razem wydatki 2010 rok” w kol. 4 zwiększenie o kwotę 1 zł, w kol. 5 zwiększenie o kwotę 296.735 zł i w kol. 6 zmniejszenie o kwotę 296.734 zł”,

2. w § 1 ust. 14 pkt 11
zapis:
„1) zwiększenie w poz. 16 (przed zmianami 10) Projekt 2 pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” realizowany w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 (dofinansowany z Funduszu Spójności) pn.: „Gospodarka odpadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki majątkowe razem” zwiększenie w kol. 4, 6, 7, 12 i 16 o kwotę 4.057.396 zł,
b) w poz. „Razem wydatki” zwiększenie w kol. 4 i 6 o kwotę 4.057.396 zł,
c) w poz. „2009 rok” zwiększenie w kol. 4 i 6 o kwotę 4.057.396 zł”,
zastępuje się zapisem:
„1) zwiększenie w poz. 15 (przed zmianami 10) Projekt 2 pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” realizowany w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 (dofinansowany z Funduszu Spójności) pn.: „Gospodarka odpadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki majątkowe razem” zwiększenie w kol. 4, 6, 7, 12 i 16 o kwotę 4.057.396 zł,
b) w poz. „Razem wydatki” zwiększenie w kol. 4 i 6 o kwotę 4.057.396 zł,
c) w poz. „2009 rok” zwiększenie w kol. 4 i 6 o kwotę 4.057.396 zł”,
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/436/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 956.717 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 56.000 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w związku ze współfinansowaniem konferencji towarzyszącej Światowym Dniom Innowacji (kwota 14.000 zł), realizacji grantu w konkursie „Wielkopolski Lider Innowacji” (kwota 37.000 zł) oraz przygotowaniem i realizacją spotkania środowiskowego pt.: „Innowacyjne Leszno” (kwota 5.000 zł),
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 45.394 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emerytury na podstawie art. 88 karty Nauczyciela,
c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 499.600 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na:
• opracowanie opinii naukowej do projektu budowlanego na budowę wiaduktu w ul. Wilkowickiej (kwota 6.000 zł),
• opracowanie dokumentacji projektowej w ul. Wilkowickiej (kwota 384.000 zł),
• uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. (kwota 109.600 zł),
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 26.300 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe z następujących tytułów: wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za wynajem pomieszczeń, opłat za obiady, zwrotu poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków,
e) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 20.600 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
f) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 173.516 zł z tytułu włączenia środków z przeznaczeniem na realizację umowy nr POKL.09.01.02-30-028/09-00 o dofinansowanie projektu „Dobry start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
g) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 135.307 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 88.343 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 80.343 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emerytury na podstawie art. 88 karty Nauczyciela
b) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 8.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez Bursę Międzyszkolną Nr 1 z tytułu wpływów za wynajem pokoi. Zwiększone dochody przeznacza się na zakup wyposażenia pokoi.


3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 956.717 zł oraz zmiany na kwotę 1.244.302 zł oraz zwiększenie wydatków z zadań powiatu 383.638 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem opinii naukowej do projektu budowlanego na budowę wiaduktu w ul. Wilkowickiej (kwota 6.000 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej w ul. Wilkowickiej (kwota 384.000 zł). Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2008 roku,
b) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Promocji i Rozwoju dotyczącymi m.in. organizacji spotkań środowiskowych, ekspertyz i opracowań związanych z realizacją inicjatywy pt.: Innowacyjne Leszno”. Środki pochodzą z wpływów dochodów,
c) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 55.570 zł z następujących tytułów:
 zwiększenia części oświatowej subwencji o kwotę 45.394 zł. Środki rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone są na refundację poniesionych wydatków związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
 uruchomienia środków własnych w wysokości 10.176 zł na realizację zadania związanego z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 26.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupami: druków legitymacji i świadectw, środków czystości, pomocy naukowych, energii elektrycznej, usług pozostałych,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110 oraz rozdz. 80148 o kwotę 503.664 zł oraz zmniejszenie o kwotę 120.026 zł w dz. 854 rozdz. rozdz. 85401 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup energii i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki pochodzą z oszczędności na wydatkach w zadaniach powiatu,
f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 10.176 zł w związku z uruchomieniem środków własnych na realizację zadania związanego z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Środki zwiększają rezerwę ogólną,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 173.516 zł z tytułu włączenia środków z przeznaczeniem na realizację umowy nr POKL.09.01.02-30-028/09-00 o dofinansowanie projektu „Dobry start” w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe zadanie będzie realizowane przez Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 5,
h) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 20.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
i) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulic, z tego na zakup energii 400.000 zł i zakup usług remontowych i konserwację 100.000 zł,
j) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 60.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „budowa sieci kanalizacji deszczowej”. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Witolda, gdzie budowana będzie w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych nawierzchnia drogi,
k) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 135.307 zł na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych, z tego: budowa nawierzchni ulicy Luksemburskiej (kwota 121.308 zł) oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Solskiego (kwota 13.999 zł). Środki pochodzą z wpłat mieszkańców,
l) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 450.400 zł wydatków na realizację zadania: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A., w tym:
• zwiększenie o kwotę 109.600 zł w związku z włączeniem środków niewygasających z 2008 roku,
• zmniejszenie o kwotę 560.000 zł niewykorzystanych środków na realizację zadania i przeniesienie ich na zadanie „budowa sieci kanalizacji deszczowej (kwota 60.000 zł) oraz wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic (kwota 500.000 zł)
oraz zmiany związane z klasyfikacją budżetową w wysokości 549.600 zł i zastąpienie czwartej cyfry paragrafu wydatków – zamiast „9” (współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych) cyfrą „0” (środki własne),

l) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wyodrębnienie środków na wsparcie wyjazdu ucznia państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego wraz z nauczycielem na Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny do USA.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 88.343 zł i zmiany na kwotę 4.348 zł oraz przeniesienie z zadań powiatu do zadań miasta 383.638 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 79.795 zł z następujących tytułów:
 zwiększenia części oświatowej subwencji o kwotę 80.343 zł. Środki rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone są na refundację poniesionych wydatków związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
 zmniejszenia rezerwy ogólnej na kwotę 548 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie za uczestników będących mieszkańcami miasta Leszna.
b) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120, rozdz. 80123, rozdz. 80130 oraz w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 383.638 zł oraz zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz. 80120 na kwotę 3.800 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń. Zaoszczędzone środki wydatków przeznacza się na zadania dotyczące oświaty w części gminnej,
c) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 548 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie za uczestników będących mieszkańcami Miasta Leszna. Konieczność dokonania zwiększenia związana jest ze zwiększeniem liczby uczestników o jedną osobę w IV kwartale 2009 roku. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
d) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi w Bursie Międzyszkolnej Nr 1. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 409/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 października 2009 roku polegających na:
• zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21 października 2009 roku w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 14.123 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,
• zmniejszeniu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie o kwotę 2.225 zł, zgodnie z pismem nr DLS 3101-29/09 z dnia 6 października 2009 roku w dz. 751 rozdz. 75113 o kwotę 2.255 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 409/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 października 2009 roku polegających na:
1) zmianach poziomu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismami:
• nr FB.I-3.3011-295/09 z dnia 30 września 2009 roku w dz. 853 rozdz. 85321 zwiększenie o kwotę 6.205 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
• nr FB.I-6.3011-310/09 z dnia 13 października 2009 roku w dz. 700 rozdz. 70005 zmniejszenie o kwotę 18.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
• nr FB.I-8.3011-303/09 z dnia 19 października 2009 roku w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększenie o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” z przeznaczeniem na zakupy realizowane w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”,
• nr FB.I-8.3011-291/09 z dnia 20 października 2009 roku w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększenie o kwotę 166.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR, niektórych prac adaptacyjnych oraz zakupy inwestycyjne, głównie środków łączności,
• nr FB.I-6.3011-309/09 z dnia 22 października 2009 roku zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 2.484 zł oraz w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 1.987 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji,
2) przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej::
• w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 400 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
• w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 2 zł o charakterze porządkującym budżet w planie dotyczącym kwalifikacji wojskowej.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 3 lit. „i”, „j” i „k”), a także po wprowadzeniu Zarządzeniem Nr 409/2009 Prezydenta Miasta Leszna dotacji w wysokości 192.000 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 3 lit. „k” i „l”).
Dokonuje się także zmiany polegającej na przeniesieniu środków w wysokości 1.000.000 z zadania „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej na zadanie „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 7).
Dokonuj się także zwiększenia wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.000 zł na zadaniu „modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” związanych z wyodrębnieniem pomieszczeń z przeznaczeniem na Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia (pkt 7).
Dokonuje się także zmiany pomiędzy zakupami inwestycyjnymi Urzędu Miasta na kwotę 358 zł w następujący sposób: zmniejszenie na zadaniu „zakup syreny alarmowej” oraz zwiększenie na zadaniu „zakup pompy szlamowej” oraz wprowadza się tytuły zakupów inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej „zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” (kwota 26.000 zł) i „zakup urządzeń sieciowych zasilania gwarantowanego oraz radiotelefonicznego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego” (kwota 116.000 zł) ze środków dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku”
do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Zieleni. Zaoszczędzone środki z zadania „ogrodzenie i modernizacja Mini ZOO – Park 1000-lecia” w kwocie 50.000 zł przeznacza się na zadanie „modernizacja placów zabaw”. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy realizowanych zadań: z „modernizacja placów zabaw” na „budowa placów zabaw i boiska” oraz z „remont fontanny przy ul. Westerplatte” na „modernizacja fontanny przy ul. Westerplatte”.12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące rachunków dochodów własnych polegają na:
 zwiększeniu przychodów z tytułu wpłat odszkodowań na pokrycie szkody powstałej w wyniku zalania pomieszczeń szkoły (kwota 8.411 zł) oraz piwnicy gimnazjum (kwota 992 zł) oraz wydatków,
 zwiększenia przychodów z tytułu darowizn na potrzeby ochrony przeciwpożarowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (kwota 25.000 zł) oraz wydatków,

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się zwiększenia przychodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze zrealizowanymi wyższymi przychodami z tytułu świadczonych usług (dot. refundacji kosztów za media od najemców) o kwotę 35.000 zł. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 35.000 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i zdrowotnych oraz pozostałych.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2009 roku” do uchwały budżetowej
W związku ze zrealizowanymi i przewidywanymi do końca 2009 roku sprzedażami lokali mieszkalnych zmniejsza się powierzchnię lokali gminnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent (ze 123.620 m2 do 123.423 m2).

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach finansowania realizowanych zadań w formie obligacji komunalnych na kwotę 560.000 zł w następujący sposób: zmniejszenie na zadaniu „uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A.” i zwiększenie na zadaniu „wykupy nieruchomości”.

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009 roku”” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 wyłączeniu zadania „uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A.”. Zadanie w 2009 i 2010 roku będzie finansowane ze środków własnych. Możliwe dofinansowanie ze środków unijnych nastąpi od 2011 roku,
 włączeniu zadania „Dobry start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gimnazjum nr 1, 2 i 5.

Opracował:
Wydział Budżetu
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.