Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » PRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Dostaw? fabrycznie nowego agregatu pr?dotw??rczego do budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?

PRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Dostaw? fabrycznie nowego agregatu pr?dotw??rczego do budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?

Data publikacji: 17.11.2009
Termin sk??adania ofert: 26.11.2009

Leszno, dnia 17 listopada 2009 roku
OR – A 341/11/2009
UWAGA:
W dniu 20.11.2009r dodano wyjaśnienia i modyfikację treści SIWZ
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”


CPV: 31122000-7;
Termin realizacji zamówienia: 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), tj. prowadzą działalność gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5) zobowiązuje się do udzielenia 4-letniej gwarancji na dostarczony agregat prądotwórczy;
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę;
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki przetargu;
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 4-letniej gwarancji na dostarczony agregat;
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
11) szczegółowy opis proponowanego urządzenia (agregatu) odpowiadający wymaganiom określonym w Załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ wraz z podaniem marki (producenta) agregatu (Zamawiający dopuszcza przedłożenie karty katalogowej lub folderu proponowanego agregatu pod warunkiem, że z wymienionych dokumentów wynikać będą wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego);
12) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl . SIWZ pobrać można w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 26 listopada 2009 roku do godziny 10:15” do dnia 26 listopada 2009 roku do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. Nr 1B. Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. Nr 1A w dniu 26 listopada 2009 roku o godzinie 10:15.
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu
17 listopada 2009 roku.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają
Pan Roman Grygier tel. – 065 529 81 03
Pan Maciej Dubiel – tel. 065 529 81 04


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.