Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXVI/434/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzania zmiany studium uwarunko-wa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna.

UCHWA?A NR XXXVI/434/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzania zmiany studium uwarunko-wa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna.

Numer uchwa??y: 434
Numer sesji: 36
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXVI/434/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunko-wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przystępuje się do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, zwanej dalej zmianą studium.

§ 2.
Granice terenu objętego zmianą studium naniesiono na rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna wykonanym w skali 1:5000 w pomniejszeniu, stanowiącym załącznik graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3.
Przedmiotem zmiany studium jest określenie:
1) kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta w rejonie objętym opraco-waniem oraz w przeznaczeniu terenów;
2) kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym terenów wyłączonych spod zabudowy;
3) obszarów oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4) obszarów i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-tury współczesnej;
5) kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
7) obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym;
8) obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprze-daży powyżej 400 m2 oraz obszarów przestrzeni publicznej;
9) obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospoda-rowania przestrzennego, w tym obszarów wymagających zmiany gruntów rol-nych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10) kierunków i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;
12) obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13) obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujących na nich ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. i ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);
14) obszarów wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
15) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16) innych obszarów problemowych, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXVI/343/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunko-wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarun-kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.


Zmianę obowiązującego studium sporządza się w celu wyznaczenia nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów określonych w obowiązującym studium jako:
 strefa VII - strefa czasowego użytkowania rolniczego, do sukcesywnego przekształcania na cele nierolnicze, nie określone w Studium,
 strefa VIII – strefa trwałego użytkowania rolniczego (przez okres gwa-rantujący opłacalność produkcji rolnej z przeznaczeniem na rynek, tj. co najmniej 10 lat),
 KS – droga klasy ekspresowej.

W granicach zmian ujęto również inne strefy studium, w tym strefy oznaczone sym-bolami: III, VI, ZO, ZC, ZCD, KK, KG, drogi i ulice zbiorcze - mające istotny wpływ na sposób zagospodarowania terenów, których funkcja podlega zmianie.


W wyniku przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzen-nym Leszna, część terenów rolniczych, w tym objętych niniejszą uchwałą, wskazano do zmiany ich docelowego sposobu użytkowania. Kompletna analiza została przedstawiona Radzie Miejskiej i stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/496/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Z uwagi na fakt, iż przy wschodniej granicy Leszna nie przewiduje się lokalizacji drogi klasy ekspresowej, konieczna jest również w tym zakresie korekta obowiązu-jących ustaleń studium.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.