Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXVI/433/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Paw??a II, ulicy Henryka Sienkiewicza, Obro??c??w Lwowa i Cypriana Kamila Norwida w Lesznie.

UCHWA?A NR XXXVI/433/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Paw??a II, ulicy Henryka Sienkiewicza, Obro??c??w Lwowa i Cypriana Kamila Norwida w Lesznie.

Numer uchwa??y: 433
Numer sesji: 36
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXVI/433/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulicy Henryka Sienkiewicza, Obrońców Lwowa i Cypriana Kamila Norwida w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulicy Henryka Sienkiewicza, Obrońców Lwowa i Cypriana Kamila Norwida w Lesznie, zwanego dalej planem, w formie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/257/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 sierpnia 2000r. w spra-wie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 r. dotyczącej terenu w rejonie ul. Obrońców Lwowa w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.10.2000r. Nr 66 poz. 889).

§ 2. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznacze-niu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-snej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania tere-nu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabu-dowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górni-czych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu warto-ści nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nierucho-mości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic obszarów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami);
17) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
18) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/433/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulicy Henryka Sienkiewicza, Obrońców Lwowa i Cypriana Kamila Norwida w Lesznie.Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulicy Henryka Sienkiewicza, Obrońców Lwowa i Cypriana Kamila Norwida w Lesznie podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Granice opracowania planu stanowią ulice: Racławicka, Lipowa i ks. Teodora Korcza oraz ulice wymienione w tytule uchwały. W związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zmianami), od dnia 1 stycznia 2004 roku na większą część terenu w granicach opracowania nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla niewielkiej części obszaru obowiązuje plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/257/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 r. dotyczącej terenu w rejonie ul. Obrońców Lwowa w Lesznie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielko-polskiego z dnia 02.10.2000r. Nr 66 poz. 889).

Sporządzenie zmiany obowiązującego planu, ze względu na znaczne posze-rzenie granic opracowania - umożliwi wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie komunikacji kołowej, systemu ciągów pieszych, zieleni, usług i infrastruktury technicznej dla całego obszaru objętego nowym planem.
Zakres prac planistycznych będzie spójny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna ze zmianami. Plan uporządkuje pod względem formalno-prawnym stan istniejący, pozwoli ustalić przeznaczenie terenów oraz określi sposoby ich zagospodarowania i zabudowy.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.