Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXVI/429/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego w rejonie ul. My??liwskiej w Lesznie.

UCHWA?A NR XXXVI/429/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego w rejonie ul. My??liwskiej w Lesznie.

Numer uchwa??y: 429
Numer sesji: 36
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXVI/429/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego w rejonie ul. Myśliwskiej w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego w rejonie ul. Myśliwskiej w Lesznie, zwanego dalej planem.

§ 2. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznacze-niu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-snej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania tere-nu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabu-dowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górni-czych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu warto-ści nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nierucho-mości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic obszarów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami);
17) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
18) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUZASADNIENIE
do uchwały nr XXXVI/429/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 2009 rokuUchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego w rejonie ul. Myśliwskiej w Lesznie podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Od dnia 1 stycznia 2004 r. na przedmiotowy teren w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) nie obowiązują ustalenia miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty niniejszą uchwałą został wskazany do objęcia miejscowym pla-nem zagospodarowania przestrzennego w wieloletnim programie sporządzania pla-nów miejscowych, który stanowi integralną część analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna. Program nawiązuje do ustaleń studium, uwzględnia decyzje zamieszczone w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust 1-3 i art. 67 wspomnianej ustawy oraz wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Kompletna analiza została przedstawiona Radzie Miejskiej i stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/496/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zakres prac planistycznych będzie zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna ze zmianami. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uporządkuje pod względem formalno-prawnym stan istniejący, pozwoli ustalić przeznaczenie terenów oraz określi sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Niniejsza uchwała uwzględnia złożony przez Dolnośląskie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. z Wrocławia w 2008 roku wniosek w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.