Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXXVI/428/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie: zmiany uchwa??y Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ??Gronowa? w Lesznie.

UCHWA?A NR XXXVI/428/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie: zmiany uchwa??y Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ??Gronowa? w Lesznie.

Numer uchwa??y: 428
Numer sesji: 36
Rok: 2009UCHWAŁA NR XXXVI/428/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik graficzny do uchwały Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-wego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie w zakresie i przedmiocie określonym w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXVI/428/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie.
Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/269/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

W toku realizacji procedury określonej w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) powstały nowe okoliczności warunkujące w istotny sposób dalszy jej przebieg. W związku z ujawnieniem faktu istnienia mogił na terenie działki o nu-merze ewidencyjnym 279 ark. mapy 110 w rejonie ul. Myśliwskiej, proponuje się ob-jąć teren przedmiotowej nieruchomości wraz z przylegającą do niej od strony północ-nej działką o nr ewid. 227/1 i od strony wschodniej działką o nr ewid. 280 ark. mapy 110 - odrębnym opracowaniem.

Powyższe uwarunkowania są zasadniczym powodem określenia nowych granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa” w Lesznie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.