Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XXXVI/425/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 pa??dziernika 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo??ciami stanowi?cymi w??asno??? Miasta Leszna.

UCHWA?A Nr XXXVI/425/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 pa??dziernika 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo??ciami stanowi?cymi w??asno??? Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 425
Numer sesji: 36
Rok: 2009


UCHWAŁA Nr XXXVI/425/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 października 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna w Uchwale Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 w sprawie zasad go-spodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48 z dnia 2.04.2008 r. poz. 1014) wprowadza następujące zmiany

§1.
1. § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. W przypadku, gdy umowa najmu mieszkań za czynsz wolny została zawarta do dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały, okres o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 wynosi 5 lat.”
2. § 24; § 25; § 26; § 27 otrzymują kolejno numerację § 25; § 26; § 27; § 28.
3. W załączniku nr 2
1) Dodaje się w tabeli wiersze od 43-44 w brzmieniu:
Lp Wyszczególnienie KW Ozna-czenie geode-zyjne Sprzedaż nieruchomości lokalowych Sprzedaż budynku
(w całości) Zwrot /
wyburzenie
ilość lokali w budynku powierzchnia lokali ilość lokali w budynku powierzch-nia lokali Ilość lokali w budynku powierzch-nia lokali
43 Krasińskiego 28 38088 ark. m. 8
dz. nr 7/8 - - 4 262,27 - -
44 Słowiańska 29 22997 ark. m. 47
dz. nr 173 - - 2 310,27 - -
2) Dotychczasowe wiersze 43; 44; 45; 46; 47; 48 otrzymują kolejno numerację 45; 46; 47; 48; 49; 50.
3) Wiersz o treści „Do 4 lokali otrzymuje brzmienie:
x Do 4 lokali x x 108 5.801,86 15 1.730,09 17 832,43
4) Dodaje się w tabeli wiersze od 51 do 60 w brzmieniu:
51 Dąbrowskiego 8 35699 ark. m. 46
dz. nr 2 - - 6 322 - -
52 Jagiellońska 1 PO1L/00023018/6 ark. m. 18
dz. nr 40/6 9 695,53 - - - -
53 Jagiellońska 5a-5 587 ark. m. 18
dz. nr 42/1 26 1.656,90 - - - -
54 Krasińskiego3/ Metziga9 L.wyk 554 ark. m. 47
dz. nr 175 18 907,58 - - - -
55 Krasińskiego 16 24788 ark. m. 47
dz. nr 147 7 437,00 - - - -
56 Królowej Jadwigi 31 26193 ark. m. 46 dz. nr 3 - - 7 310,43 - -
57 Niepodległości 86-90 34816 ark. m. 43 dz. nr 14/97 30 1.885,65 - - - -
58 17 Stycznia 15 37573 ark. m. 89 dz. nr 7/3 10 539,79 - - - -
59

Średnia 9 2132 ark. m. 8 dz. nr 145 6 297,32 - - - -
60 Średnia 14 23027 ark. m. 8 dz. nr 152
6 150,22 - - - -
5) Wiersz o treści „Powyżej 4 lokali” otrzymuje brzmienie:
x Powyżej 4 lokali x x 118 7167,89 13 632,43 26 1.231,42
6) Wiersz o treści „Suma” otrzymuje brzmienie:
x Suma x x 226 12969,75 28 2362,52 43 2.063,85

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/425/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku

Zaproponowana zmiana Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lu-tego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna poprzez dodanie w Rozdziale VII „Postanowienia końcowe” paragrafu, który przyjął numerację „§ 24”, stwarza możliwość sprzedaży mieszkań komunalnych, po upływie 5-letniego okresu bycia najemcą, osobom, które zawarły umowę najmu za czynsz wolny w czasie obowią-zywania Uchwały Nr XIX/203/1999 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 1999 r., która w § 15 pkt 1 ppkt c zawierała takie regulacje prawne.
Aktualnie obowiązująca Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XIX/216/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna wydłużyła okres nie przeznaczania do sprzedaży mieszkań oddanych w najem za czynsz wolny do 7 lat(§ 17 ust 1 pkt 2).
Zaproponowana zmiana uwzględnia zgłoszone przez Panią Małgorzatę Błażejewską zastrzeżenie co do treści brzmienia aktualnie obowiązującej Uchwały, regulującej przeznaczenie do sprzedaży lokali o czynszu wolnym.
Propozycja zmiany Uchwały wypracowana została przez Komisję Praworządności i Porządku Publicznego i Prezydenta przy rozpatrywaniu wezwania Spółki Adwokackiej „MSM” występują-cej w imieniu Pani Małgorzaty Błażejewskiej do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna poprzez zmianę okresu wyłączenia możliwości sprzedaży mieszkań komunalnych oddanych w najem za czynsz wolny z 7 lat na okres 5-letni, w stosunku do osób, które zawarły umowę najmu na czynsz wolny pod rządami Uchwały poprzedniej, w której obowiązywał 5-letni okres.
Komisja uznała, iż brak jest podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych, w związku z czym wezwanie przez Spółkę Adwokacką „MSM” do usunięcia naruszenia prawa w/w Uchwale uznała za bezzasadne, jednakże stojąc na stanowisku, iż w demokratycznym państwie prawa stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywatela i w razie zmiany przepisów kształtujących sytuację prawną obywateli należy szczególnie dbać o respektowanie zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa, zaproponowała przy udziale Prezydenta zmianę Uchwały.
Proponowana zmiana załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna ma na celu rozszerzenie wykazu budynków, w których można dokonywać sprze-daży mieszkań. (§ 24)
Wytypowane do prywatyzacji budynki znajdują się w sąsiedztwie już istniejących wspólnot mieszkaniowych (poz. Nr 52 -55; nr 57), stanowią pojedyncze nieruchomości będące własnością miasta Leszna na danych ulicach lub ich fragmentach (poz. Nr 59; nr 60).
Budynki wymienione w pozycji nr 43 – 44 nr 51 i nr 56 proponuje się sprzedać w całości w dro-dze przetargu w celu osiągnięcia wysokiej ceny sprzedaży jak również uniknięcia uciążliwości zamieszkiwania w związku ze zmianami zagospodarowania przestrzennego terenów sąsiadują-cych.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt Uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.