Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XXXVI/424/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 r.w sprawie: przyst?pienia do realizacji projektu pt. ??Internet zmieni Tw??j los. Przeciwdzia??anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojew??dztwa wielkopolskiego? izaci?gni?cia zobowi?zania finansowego.

U C H W A ? A Nr XXXVI/424/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 r.w sprawie: przyst?pienia do realizacji projektu pt. ??Internet zmieni Tw??j los. Przeciwdzia??anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojew??dztwa wielkopolskiego? izaci?gni?cia zobowi?zania finansowego.

Numer uchwa??y: 424
Numer sesji: 36
Rok: 2009

U C H W A Ł A Nr XXXVI/424/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” i zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 10, w związku z art. 7 ust.1 pkt. 6 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1
1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Leszna porozumienia z Województwem Wielkopolskim o wspólnej realizacji projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” i zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację tego projektu do wysokości 24 955,80 złotych corocznie w latach 2010-2017, łącznie do wysokości 199 646,40 złotych.
2. Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.
§ 2
1. Projekt będzie współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) i realizowany w ramach: Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.
2. Poziom dofinansowania wynosi 85% ze środków Unii Europejskiej, 7,5% finansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego i 7,5% finansowanie z budżetów gmin zaintereso¬wanych uczestnictwem w projekcie.
§ 3
Projekt realizowany na terenie Miasta Leszna obejmie 60 gospodarstw domowych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/424/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 r w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” i zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

Projekt pn. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” realizowany jest przez województwo wielkopolskie wspólnie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej w ramach Priorytetu 8, działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”.
Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności do społeczeństwa informacyjnego.
Omawiany projekt umożliwi pobudzenie rozwoju ekonomicznego województwa wielkopolskiego, rozwój usług na rynku usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wspomaganie grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości ich aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym.
Miasto Leszno, mając na uwadze realizację ustawowych zadań samorządu w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zapewnienia swym mieszkańcom pomocy społecznej, poczyniło starania aby część projektu była realizowana na jego terenie.
Na terenie Miasta Leszna Projekt obejmie 60 gospodarstw domowych. Roczny koszt dla gminy na jedno gospodarstwo domowe wyniesie nie więcej niż 415,93 zł. Okres realizacji całego projektu trwał będzie trzy lata, a okres zachowania trwałości wynosi 5 lat. Łączny wkład Miasta Leszna w realizację tego zadania nie powinien przekroczyć kwoty 199 646,40 zł przez okres 8 lat.
Realizatorami działań związanych z niniejszym projektem będą na terenie gminy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie oraz Powiatowy Urząd Pracy
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały, która umożliwi zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Leszno.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zgodne z kompetencjami rady gminy wynikającymi z przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 10 ust.1 oraz art. 7 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wobec tego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Pawe?? Dolata
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.