Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXXVI/423/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie przyj?cia ??Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2009 ?? 2012?.

UCHWA?A NR XXXVI/423/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie przyj?cia ??Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2009 ?? 2012?.

Numer uchwa??y: 423
Numer sesji: 36
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXVI/423/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2009 – 2012”.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2009 – 2012, zaopiniowany pozytywnie przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/423/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2009 – 2012”.

Gmina zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust 1 pkt.9).
Natomiast obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami ).
Art. 87 ust 1 mówi: Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.
Zgodnie z zapisem art. 87 ust 2 program ten ma na celu w szczególności:
1. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
3. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
4. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
6. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
7. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje uchwałą rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 87 ust. 3). Pozytywna opinia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydana została 12.08.2009 r. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 87 ust. 4).
Z realizacji Programu Prezydent sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia Radzie Gminy (art. 87 ust. 5).
Opracował:
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.