Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXXVI/420/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 29 PA?DZIERNIKA 2009 ROKU w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m??odzie??y.

UCHWA?A NR XXXVI/420/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 29 PA?DZIERNIKA 2009 ROKU w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m??odzie??y.

Numer uchwa??y: 420
Numer sesji: 36
Rok: 2009UCHWAŁA NR XXXVI/420/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 90t ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


Miejski Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

Cele programu:
1. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie aktywności i aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży.
3. Rozbudzenie zainteresowania nauką przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych
(w zależności od typu szkoły: matematyka, fizyka/ fizyka z astronomią, biologia/ biologia z higieną i ochroną środowiska/ przyroda, chemia, informatyka/ technologia informacyjna, geografia, techniczne przedmioty zawodowe).
4. Wspieranie nauki języków obcych.
5. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez inspirowanie nauczycieli i dyrektorów do podnoszenia oferty edukacyjnej, służącej rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.


§ 2

Formy i zakres wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży:
1. Prace z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą prowadzone są poprzez:
1) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
2) Projekty edukacyjne.
3) Realizacje autorskich programów nauczania.
4) Organizacje oddziałów dwujęzycznych.
5) Tworzenie oddziałów międzynarodowych.
6) Wspieranie indywidualnego programu lub toku nauki.
7) Umożliwienie uczestnictwa w innowacjach i eksperymentach pedagogicznych.

2. Uzdolnionym dzieciom i młodzieży udzielana jest pomoc materialna w następującej formie:
1) Stypendia edukacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, uczęszczających do szkół publicznych prowadzonych przez Miasto Leszno, szczególnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i technicznych, za wybitne osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny na który przyznaje się stypendium.
2) Nagroda edukacyjna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych przez Miasto Leszno, za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
3) Grant edukacyjny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych przez Miasto Leszno, którzy zakwalifikowali się do udziału w międzynarodowych konkursach, olimpiadach lub sympozjach naukowych.


§ 3

Pomoc materialna może być przyznana uczniowi gimnazjum po ukończeniu przez niego pierwszego roku nauki w szkole.
Rozdział II
Praca z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą:


§ 4

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:
1) Wniosek o przyznanie dofinansowania zaopiniowany przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły.
2) Do wniosku dołącza się potwierdzony przez dyrektora program zajęć (cele, ilość godzin, ilość uczniów, przewidywane wyniki, osiągnięcia itp.).
3) Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w terminie do 31 maja każdego roku.
4) W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
5) Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 3 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
6) Wnioski opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Leszna, w skład której wchodzą:
- Wiceprezydent Miasta Leszna odpowiedzialny za sprawy edukacji- jako przewodniczący komisji,
- 2 przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna,
- Przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
7) Pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz informuje o tym pozostałych członków komisji.
8) Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę rekomendowanych zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych i przedstawia Prezydentowi.
9) Prezydent Miasta Leszna rozstrzyga o wyborze zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych do realizacji.
10) W ramach przyznanego dofinansowania mogą być realizowane wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenie za realizację od 1 do 4 godzin tygodniowo.
11) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

§ 5

Projekty edukacyjne:
1) Wniosek o przyznanie dofinansowania zaopiniowany przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły.
2) Do wniosku dołącza się potwierdzony przez dyrektora program projektu edukacyjnego (cele, ilość godzin, ilość uczniów, przewidywane wyniki, osiągnięcia itp.).
3) Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w terminie do 30 września każdego roku.
4) W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
5) Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 3 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
6) Wnioski opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Leszna, w skład której wchodzą:
- Wiceprezydent Miasta Leszna odpowiedzialny za sprawy edukacji - jako
przewodniczący komisji,
- 2 przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna,
- Przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
7) Pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz informuje o tym pozostałych członków komisji.
8) Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę rekomendowanych projektów edukacyjnych i przedstawia Prezydentowi.
9) Prezydent Miasta Leszna rozstrzyga o wyborze projektów edukacyjnych do realizacji.
10) W ramach przyznanego dofinansowania mogą być realizowane wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i przyborów niezbędnych do realizacji programu.
11) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.


§ 6

Realizacja autorskich programów nauczania

1) Wniosek o przyznanie dofinansowania zaopiniowany przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły.
2) Do wniosku dołącza się potwierdzony przez dyrektora autorski program nauczania (cele, ilość godzin, ilość uczniów, przewidywane wyniki, osiągnięcia, itp.).
3) Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w terminie do 31 maja każdego roku.
4) W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
5) Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 3 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
6) Wnioski opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Leszna, w skład której wchodzą:
- Wiceprezydent miasta Leszna odpowiedzialny za sprawy edukacji- jako przewodniczący komisji,
- 2 przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna,
- przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
7) Pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz informuje o tym pozostałych członków komisji.
8) Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę rekomendowanych autorskich programów nauczania i przedstawia Prezydentowi.
9) Prezydent Miasta Leszna rozstrzyga o wyborze autorskich programów nauczania do realizacji.
10) Na realizację autorskich programów nauczania przyznawana jest dodatkowa liczba godzin dydaktycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
11) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.


§ 7

1. Wsparcie w ramach organizacji oddziałów dwujęzycznych, tworzenia oddziałów międzynarodowych, wspierania indywidualnego programu lub toku nauki oraz umożliwienia uczestnictwa w innowacjach i eksperymentach pedagogicznych realizowane będzie zgodnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach prawa.
Jego zakres ustalony zostanie indywidualnie dla każdego projektu.
2. Nauczycielowi- opiekunowi ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, można przydzielić dodatkowo do 5 godzin w miesiącu na indywidualną pracę z uczniem.

Rozdział III
Pomoc materialna

§ 8

1. Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
2) na koniec roku szkolnego poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych na poziomie co najmniej 4,75 (w tym przynajmniej 1 ocenę celującą z tych przedmiotów),
3) miesięczny dochód na osobę w rodzinie, wyliczony na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania zasiłku rodzinnego (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.),
4) wykazuje się aktywnością oraz zaangażowaniem w życiu szkoły lub społeczności lokalnej,
5) nie otrzymuje innych stypendiów (za wyjątkiem socjalnego).
2. Nagroda edukacyjna może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
2) jest laureatem konkursu przedmiotowego, olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

3. Grant edukacyjny może być przyznany uczniowi na dofinansowanie kosztów dojazdu, zakwaterowania, wpisowego, w związku z jego uczestnictwem w międzynarodowych konkursach, olimpiadach lub sympozjach naukowych, pod warunkiem nie posiadania przez ucznia nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

§ 9

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów:

1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna
1) wnioski na stypendia w terminie do 30 września każdego roku, składa uczeń, za pośrednictwem dyrektora szkoły, po uzyskaniu jego pozytywnej opinii (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu)
2) wnioski na nagrody w terminie do 31 maja każdego roku, zaopiniowane przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły
3) wnioski o przyznanie grantu składa dyrektor szkoły po zaistnieniu okoliczności uzasadniających ubieganie się o dofinansowanie.
2. Do wniosku dołącza się potwierdzone przez dyrektora za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, frekwencję na zajęciach i osiągnięcia ucznia.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej, składający wniosek zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
4. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 3 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
5. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Leszna, w skład której wchodzą:
- Wiceprezydent miasta Leszna odpowiedzialny za sprawy edukacji- jako przewodniczący komisji
- 2 przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna,
- przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
6. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz informuje o tym pozostałych członków komisji.
7. Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta Leszna listę kandydatów do przyznania odpowiednio stypendium/ nagrody/ grantu oraz proponuje ich wysokość.
8. Prezydent Miasta Leszna przyznaje pomoc materialną dla uczniów oraz określa jej wysokość.
9. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej nie jest równoznaczne z jej otrzymaniem.
10. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria określone w § 8 ust.1 jest większa niż liczba możliwych do rozdysponowania środków finansowych, wynikająca z kwoty uchwalonej w budżecie, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie:
1) posiadający z większej liczby przedmiotów kierunkowych oceny celujące
2) posiadający najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec ostatniego roku szkolnego
3) posiadający osiągnięcia w olimpiadach, konkursach szczebla co najmniej wojewódzkiego
4) posiadający najniższy dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie


§ 10

1. Stypendium edukacyjne może być przyznane raz w roku, na okres zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w wysokości nie przekraczającej 250 PLN miesięcznie (nie więcej niż 2500 PLN w roku szkolnym).
2. Stypendium edukacyjne za wyniki w nauce wypłacane jest w dwóch ratach w następujący sposób:
1) pierwsza rata (za miesiące wrzesień-grudzień) wypłacana jest w terminie do dnia 30 listopada w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium,
2) druga rata (za miesiące styczeń-czerwiec) wypłacana jest w terminie do 31 marca w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium.
3. Nagroda edukacyjna może być przyznana raz w roku, dla laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu:
1) międzynarodowym – do 1000 PLN
2) krajowym – do 500 PLN
3) wojewódzkim – do 250 PLN
4. Nagroda edukacyjna za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach wypłacana jest jednorazowo do 30 listopada.
5. Grant edukacyjny może być przyznany raz w roku.
6. Szkoła zawiadamia pełnoletniego ucznia/ rodziców / opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium, nagrody lub grantu oraz dokonuje wypłaty.
7. Realizacja stypendium następuje na rachunek bankowy wskazany w umowie stypendialnej.


§ 11

1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania pomocy jeżeli:
1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) posiada godziny nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
4) w rażący sposób naruszył normy zachowania,
5) pobiera inne stypendium (za wyjątkiem socjalnego).
2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania Prezydenta Miasta Leszna o zaistnieniu zdarzenia wymienionego w ust. 1 w terminie do 7 dni.
3. Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1 następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium.
4. Pomoc wypłacana pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jej utraty traktuje się jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jej zwrotu za okres, w którym nie dysponował prawem do otrzymania pomocy, zgodnie z ust. 1 i ust. 3.


§ 12

Zadania wynikające z Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży finansowane będą z budżetu Miasta Leszna do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych.

§ 13

W roku 2009 wnioski o stypendia edukacyjne i nagrody na rok szkolny 2009/2010 mogą być składane do dnia 30 listopada 2009 roku.


§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/420/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.


Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez tworzenie lokalnych programów, w których uwzględnić można udzielanie stypendiów dla uczniów.
Miasto Leszno od wielu lat systematycznie wspomaga uczniów zdolnych i podejmuje działania wykraczające poza obowiązkowe zadania edukacyjne (zajęcia pozalekcyjne, konkursy, klasy dwujęzyczne, programy autorskie itp.).
Przedstawione w projekcie uchwały rozwiązania porządkują dotychczasowe działania, wprowadzają elementy motywujące uczniów do rozwijania swych talentów i zainteresowań oraz wspomagają ich w tym zakresie.
Przedstawiony projekt programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ma również na celu stymulowanie zainteresowań uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi oraz skłanianie ich do dalszej edukacji na kierunkach politechnicznych. Stąd też propozycja wprowadzenia stypendiów za wybitne wyniki w nauce w zakresie tych przedmiotów.
Miasto Leszno poprzez wspieranie zdolnych uczniów pomoże im w łatwiejszym dostępie do wiedzy i nabyciu umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego, a wyróżniający się wysoką średnią uczniowie, laureaci konkursów tematycznych i olimpiad będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę, promując przez to Miasto Leszno poza jego granicami (w województwie, kraju, a nawet na arenie międzynarodowej).


Opracował:
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.