Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVI /417/ 2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??? Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku i Uchwa??? Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku

Uchwa??a Nr XXXVI /417/ 2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??? Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku i Uchwa??? Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku

Numer uchwa??y: 417
Numer sesji: 36
Rok: 2009
Uchwała Nr XXXVI /417/ 2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku i Uchwałą Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku i Uchwałą Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI /417/2009 Rady Miejskie Leszna z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.

1. Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wprowadzono nową inwestycję:

2.6. „Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) na zadania drogowe przewidziane do realizacji w 2010 roku. Termin składania wniosków wyznaczono do dnia: 5 listopada 2009. Wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Wieloletni Plan Inwestycyjny uwzględniający finansowanie przedsięwzięcia objętego wnioskiem. Biorąc po uwagę kryteria oceny wniosków Prezydent Miasta Leszna podjął decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie budowy ulicy Geodetów - drogi zbiorczej o nawierzchni dostosowanej do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, w celu połączenia komunikacyjnego Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. z drogą krajową nr 5. Dodatkowo ulica Geodetów łącznie z ulicą Usługową leżą w ciągu komunikacyjnym łączącym DK5 (Al. Konstytucji 3 Maja) z DW323 (z ulicą Okrężną). Całkowity koszt budowy ulicy Geodetów wynosi 6.550.000 zł, natomiast dofinansowanie z WRPO wynosi 3.275.000 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

2. W niniejszej Uchwale wprowadza się także uaktualnienia i zmiany wynikające z dostosowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do wniosków o dofinansowanie złożonych przez Miasto Leszno w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wprowadzono następujące zmiany:

2.4. „Droga zbiorcza w zachodniej części miasta” - zmieniono czas realizacji z lat 2011 – 2012 na lata 2010 - 2012

2.5. „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Osiecką (DW432)” - zaktualizowano wartość zadania z 4.600.000 zł na 6.200.000 zł oraz wysokość dofinansowania z 2.200.000 zł na 3.000.000 zł.

5.1. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” – zwiększono planowane nakłady w latach
2008 – 2013 z 2.300.000 zł na 5.300.000 zł. Kwota 3.000.000 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie środków na budowę kolektora głównego i zbiornika retencyjnego na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. koniecznych do wykonania łącznie z budową ulicy Geodetów.


W załączeniu przedstawiono harmonogram realizacji inwestycji wraz z planowanymi nakładami finansowymi, planowanym dofinansowaniem w rozbiciu na poszczególne lata.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym, co oznacza, ze będzie podlegał okresowej aktualizacji. Aktualizacja obejmować będzie wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz aktualnych danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulegać będzie odpowiedniemu przesunięciu w trakcie przygotowania kolejnych edycji planu.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.