Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVI/416/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie: podzia??u dodatkowych ??rodk??w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych, przeznaczonych na realizacj? zada?? ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2009.

Uchwa??a Nr XXXVI/416/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie: podzia??u dodatkowych ??rodk??w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych, przeznaczonych na realizacj? zada?? ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2009.

Numer uchwa??y: 416
Numer sesji: 36
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXVI/416/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie: podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2009.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz.92 ze zmianami), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala:

§1

Dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 146.757,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w następujący sposób:
1. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – kwota 24.600,00 zł z czego na zadania realizowane przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - 23.000,00 zł:
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a),
-dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e), oraz zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – kwota 1.600,00 zł:

- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40).

2. Z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – kwota 122.157,00 zł
zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art.35a ust.1 pkt 7c),

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVI/416/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie : podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2009.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz.808) dokonał podziału dodatkowych środków finansowych przypadających samorządom powiatowym do realizacji zadań ustawowych w roku 2009.
Miasto Leszno otrzymało kwotę 146.757,00 zł.
Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć na:
kwotę 24.600,00 zł na zadania z rehabilitacji zawodowej tj;
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a),
-dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e),
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40).

kwotę 122.157,00 zł na zadania z rehabilitacji społeczne tj.;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art.35a ust.1 pkt 7c),

Opracowanie :
Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy RodzinieInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogumi??a Szymkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.