Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVI /415/ 2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci na rok 2010

Uchwa??a Nr XXXVI /415/ 2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci na rok 2010

Numer uchwa??y: 415
Numer sesji: 36
Rok: 2009
Uchwała Nr XXXVI /415/ 2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2010Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:


1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ¬– 0,63 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,86 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2 powierzchni


2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f – 6,02 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVII/303/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. Nr 252, poz. 4584).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2010.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXXVI/415/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie miasta Leszna, należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.

Górne granice stawek podatku na każdy rok podatkowy ogłasza Minister Finansów. Ulegają one corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki górne na rok 2010 wzrosły o wskaźnik 3,5%.

Mając na uwadze sytuację kryzysową w kraju Prezydent Miasta Leszna proponuje utrzymanie wysokości stawek na rok 2010 na poziomie stawek z roku 2009.


Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.