Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVI/412/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Uchwa??a Nr XXXVI/412/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Numer uchwa??y: 412
Numer sesji: 36
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXVI/412/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2009 przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/325/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie dochodów o kwotę 5.247.995 zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 5.200 zł zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie wydatków o kwotę 5.247.995 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 558.315 zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2009”
po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 358/2009 z dnia 30 września 2009 roku oraz po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą polegających na zwiększeniu dochodów budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 93.554 zł.

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009”
po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna
nr 308/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz 359/2009 z dnia 30 września 2009 roku.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna
nr 310/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz 360/2009 z dnia 30 września 2009 roku.

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2009” polegających na zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków wysokości 70.000 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 40.000 zł w następujących pozycjach:
1) w rozdz. 85153 zmniejszenie w § 4170 poz. „szkolenia osób zatrudnionych w placówkach realizujących zadania profilaktyczne w mieście” o kwotę 7.000 zł,
2) w rozdz. 85153 zwiększenie w § 4300 poz. „szkolenia osób zatrudnionych w placówkach realizujących zadania profilaktyczne w mieście” o kwotę 7.000 zł,
3) w rozdz. 85154 zmniejszenie w § 4090 poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działalność Biura ds. Uzależnień” o kwotę 10.000 zł,
4) w rozdz. 85154 zmniejszenie w § 4110 poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działalność Biura ds. Uzależnień” o kwotę 10.000 zł,
5) w rozdz. 85154 zwiększenie w § 4170 poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działalność Biura ds. Uzależnień” o kwotę 4.000 zł,
6) w rozdz. 85154 zwiększenie w § 4210 poz. „działalność świetlic terapeutycznych” o kwotę 4.500 zł
7) w rozdz. 85154 zwiększenie w § 4220 poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działalność Biura ds. Uzależnień” o kwotę 15.000 zł,
8) w rozdz. 85154 zwiększenie w § 4230 poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działalność Biura ds. Uzależnień” o kwotę 1.000 zł,
9) w rozdz. 85154 zwiększenie w § 4270 poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prace remontowe w świetlicy terapeutycznej” o kwotę 10.000 zł,
10) w rozdz. 85154 zwiększenie w § 4300 o kwotę 68.000 zł, z tego w poz.:
a. „akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży” zwiększenie o kwotę 25.000 zł,
b. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych zwiększenie o kwotę 28.000 zł,
c. „szkolenia osób zatrudnionych w placówkach realizujących zadania profilaktyczne w mieście zwiększenie o kwotę 5.000 zł,
d. „opinie biegłych” zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
11) w rozdz. 85154 zwiększenie w § 4610 poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” o kwotę 500 zł,
12) w rozdz. 85154 zmniejszenie w § 4700 poz. „szkolenia – działalność Biura ds. Uzależnień” o kwotę 5.000 zł,
13) w rozdz. 85154 w § 6050 zmniejszenie w poz. „przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną” o kwotę 8.000,- zł,

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) w poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 4.053.304,- zł
2) w poz. „inwestycje wieloletnie” zwiększenie o kwotę 4.057.396,- zł,
3) w poz. „inwestycje jednoroczne” zmniejszenie o kwotę 4.092,- zł,
4) w poz. „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 200.305,- zł

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/1 – opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” oraz nr 8/1 – finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” po dokonaniu zmian w następujący sposób:
1) w poz. 1.1. „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”” zwiększenie w kol. „2009” w poz. „środki unijne Fundusz Spójności” o kwotę 4.057.396 zł,
2) w poz. 2.3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” w kol. „2010” zwiększenie w poz. „U.M. Leszna” o kwotę 296.735 zł oraz zmniejszenie w poz. „środki unijne dotacja rozwojowa” o kwotę 296.734 zł,

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujący sposób:
1) w poz. I.2. „Wymiana dachu i uzupełnienie elewacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Przemysłowej 10 zmniejszenie w poz. „UM Leszna” o kwotę 200.000 zł,
2) wprowadzenie poz. I.6. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Poniatowskiego 11 dla potrzeb Biura Projektów Unijnych” w poz. „U.M. Leszna” w wysokości 110.000 zł,
3) w poz. IV.1. „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną” zmniejszenie w poz. „U.M. Leszna” o kwotę 8.000 zł,
4) wprowadzenie poz. V.2. „Modernizacja łazienki z prysznicem w Środowiskowym Domu Samopomocy” w poz. „dotacja” w wysokości 6.400 zł,
5) w poz. VII.1. „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” zwiększenie w poz. „odpłatność mieszkańców” o kwotę 87.508 zł.

10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujący sposób:
1) w poz. „Dział 600 rozdz. 60016 dla Urzędu Miasta Leszna” zmniejszenie o kwotę 20.000,- zł w poz. „zakup 23 parkomatów”,
2) w poz. „Dział 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta Leszna” zwiększenie o kwotę 196.705,- zł, z tego:
a) w poz. „zakup pompy szlamowej” zmniejszenie o kwotę 3.295 zł,
b) wprowadzenie poz. „zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Leszna” w wysokości 200.000 zł,
3) w poz. „Dział 852 rozdz. 85203 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” wprowadzenie poz. „zakup kserokopiarki” w wysokości 3.600 zł,
4) wprowadzenie poz. „Dział 900 rozdz. 90015 dla Urzędu Miasta Leszna” tytułu „zakup świątecznego oświetlenia ulicznego” w wysokości 20.000 zł.

11. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku” po dokonaniu zmian w poz. I.2. „Dział 926 rozdz. 92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w następujący sposób:
a. zwiększenie w poz. „budowa budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie” o kwotę 79.700 zł,
b. zmniejszenie w poz. „Budowa boiska piłkarskiego „ORLIK 2012” na stadionie w Zaborowie” o kwotę 40.000,- zł,
c. zmniejszenie w poz. „wymiana ogrodzenia pływalni odkrytej – II etap o kwotę 1.000 zł,
d. zmniejszenie w poz. „modernizacja pomieszczenia w sali szermierczej” o kwotę 8.700,- zł,
e. zmiana nazwy zadania z „modernizacja toru speedrowerowego na stadionie” na „modernizacja toru speedrowerowego na stadionie i zaplecza socjalnego na stadionie”,
f. zmniejszenie w poz. „budowa boiska piłkarskiego „ORLIK 2012” w Gronowie” o kwotę 80.000 zł,
g. wprowadzenie poz. „Budowa linii kablowej zasilającej lodowisko i szafkę obsługi imprez masowych na stadionie im. Alfreda Smoczyka” w wysokości 50.000 zł.

12. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) w poz. I.2 „Dz. 801 rozdz. 80104 „Przedszkola” zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 248.146 zł,
2) w poz. I.4 „Dz. 801 rozdz. 80148 Posiłki w stołówkach szkolnych” zwiększenie po stronie przychodów i wydatków o kwotę 10.000 zł,
3) w poz. II.2 „Dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe” zwiększenie po stronie przychodów i wydatków o kwotę 16.330 zł,
4) w poz. II.3 „Dz. 801 rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne” zwiększenie po stronie przychodów i wydatków o kwotę 4.510 zł,
5) w poz. II.4 „Dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola” zwiększenie po stronie przychodów i wydatków o kwotę 4.526 zł,
6) w poz. II.5 „Dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazja” zwiększenie po stronie przychodów i wydatków o kwotę 3.494 zł,

13. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku”. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) zwiększenie poz. 2 Projekt pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 323 w granicach miasta Leszna” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” Priorytet II. „Infrastruktura Komunikacyjna” Działanie 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) w następujących pozycjach:
a) Wydatki majątkowe razem”, poz. „Razem wydatki” oraz „Razem wydatki 2010 rok” w kol. 4 zwiększenie o kwotę 1 zł, w kol. 5 zwiększenie o kwotę 296.735 zł i w kol. 6 zmniejszenie o kwotę 296.734 zł,
2) wprowadzenie poz. 4 Projekt pn.: „Ziemia naszym małym zielonym domem” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki bieżące razem”, w kol. 4, 6, 7, 12, 16 w wysokości 76.539 zł,
b) w poz. „Razem wydatki” w kol. 4 i 6 w wysokości 76.539,- zł,
c) w poz. „Razem wydatki”, „2009 rok” w kol. 4, 6 w wysokości 76.539,- zł,
3) wprowadzenie poz. 5 Projekt pn.: „Nasza historia poprzez malarstwo” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki bieżące razem”, w kol. 4, 6, 7, 12, 16 w wysokości 76.539 zł,
b) w poz. „Razem wydatki” w kol. 4 i 6 w wysokości 76.539,- zł,
c) w poz. „Razem wydatki”, „2009 rok” w kol. 4, 6 w wysokości 76.539,- zł,
4) wprowadzenie poz. 6 Projekt pn.: „Bajki z lasu zabawek” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki bieżące razem”, w kol. 4, 6, 7, 12, 16 w wysokości 48.278 zł,
b) w poz. „Razem wydatki” w kol. 4 i 6 w wysokości 48.278,- zł,
c) w poz. „Razem wydatki”, „2009 rok” w kol. 4, 6 w wysokości 48.278,- zł,
5) numeracja poz.
a) zapis: „4”, „5”, „6”, „7” i „8”,
b) zastępuje się: „7”, „8”, „9”, „10” i „11”
6) zwiększenie w poz. 7 (przed zmianami poz. 4) Projekt pn.: „Miasto i rzeka” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki bieżące razem”, w kol. 4, 6, 7, 12 i 16 o kwotę 1 zł,
b) w poz. „Razem wydatki” i ”2009 rok” 4 i 6 o kwotę 1 zł
7) zwiększenie w poz. 8 (przed zmianami poz. 5) Projekt pn.: „Henza – morze łączy – morze dzieli” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki bieżące razem”, w kol. 4, 6, 7, 12 i 16 o kwotę 2 zł,
b) w poz. „Razem wydatki” i ”2009 rok” 4 i 6 o kwotę 2 zł
8) wprowadzenie poz. 12 Projekt pn.: „Pomoc w zasięgu ręki” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. „Rynek otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2. „Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie” w następujących pozycjach:
a) w poz. ”Wydatki bieżące razem”, w kol. 4 w wysokości 419.068 zł, w kol. 5 w wysokości 62.861 zł, w kol. 6 w wysokości 356.207 zł, w kol 7 w wysokości 67.677 zł, w kol. 8 i 11 w wysokości 10.152 zł oraz w kol 12 i 16 w wysokości 57.525 zł,
b) w poz. „Razem wydatki” w kol. 4 w wysokości 419.068 zł, w kol. 5 w wysokości 62.861 zł i w kol. 6 w wysokości 356.207 zł,
c) w poz. „2009 rok” w kol. 4 w wysokości 67.677 zł, w kol. 5 w wysokości 10.152 zł i w kol. 6 w wysokości 57.525 zł,
d) w poz. „2010” w kol. 4 w wysokości 180.554 zł, w kol. 5 w wysokości 27.083 zł i w kol. 6 w wysokości 153.471 zł,
e) w poz. „2011” w kol. 4 w wysokości 170.837 zł, w kol. 5 w wysokości 25.626 zł i w kol. 6 w wysokości 145.211 zł.
9) wprowadzenie poz. 13 Projekt pn.: „Daj sobie szansę” (dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki bieżące razem”, w kol. 4 i 7 w wysokości 346.200 zł, w poz. 5, 8 i 11 w wysokości 51.930 zł, w poz. 6, 12 i 16 w wysokości 294.270 zł,
b) w poz. „Razem wydatki” i „2009 rok” w kol. 4 w wysokości 346.200 zł, w poz. 5 w wysokości 51.930 zł, oraz w poz. 6 w wysokości 294.270 zł,
10) numeracja poz.
a) zapis: „9”, „10”, „11”,
b) zastępuje się: „14”, „15”, „16”
11) zwiększenie w poz. 16 (przed zmianami 10) Projekt 2 pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” realizowany w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 (dofinansowany z Funduszu Spójności) pn.: ”Gospodarka odpadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki majątkowe razem” zwiększenie w kol. 4, 6, 7, 12 i 16 o kwotę 4.057.396,
b) w poz. „Razem wydatki” zwiększenie w kol. 4 i 6 o kwotę 4.057.396 zł,
c) w poz. „2009 rok” zwiększenie w kol. 4 i 6 o kwotę 4.057.396 zł


§ 2

Dokonuje się sprostowania błędu w Uchwale nr XXXV/403/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009 w następujący sposób:
1. w § 1 ust. 14
zapis:
1) w poz. 1 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”
zapis:
„- dotacja przedmiotowa – kwota 980.000,- zł
Dotacja obejmuje:
17. kwota 891.800,- zł na utrzymanie obiektów sportowych – 217.982 m2 rocznie,
18. kwota 88.200,- zł na utrzymanie budynku „czarnego” 2.725 m2 rocznie”
zastępuje się zapisem:
„- dotacja przedmiotowa – kwota 1.030.000,- zł
Dotacja obejmuje:
 kwota 941.800,- zł na utrzymanie obiektów sportowych – 217.982 m2 rocznie,
 kwota 88.200,- zł na utrzymanie budynku „czarnego” 2.725 m2 rocznie”

zastępuje się zapisem:
1) w poz. 3 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”
zapis:
„- dotacja przedmiotowa – kwota 980.000,- zł
Dotacja obejmuje:
19. kwota 891.800,- zł na utrzymanie obiektów sportowych – 217.982 m2 rocznie,
20. kwota 88.200,- zł na utrzymanie budynku „czarnego” 2.725 m2 rocznie”
zastępuje się zapisem:
„- dotacja przedmiotowa – kwota 1.030.000,- zł
Dotacja obejmuje:
 kwota 941.800,- zł na utrzymanie obiektów sportowych – 217.982 m2 rocznie,
 kwota 88.200,- zł na utrzymanie budynku „czarnego” 2.725 m2 rocznie”

2. W załączniku Nr 8/1 – finansowanie do uchwały budżetowej – WPI (po zmianie – zał. Nr 10 do niniejszej uchwały) w końcowej części tabeli (podliczenie – ogólne kwoty nakładów finansowych wg źródeł finansowania) w kolumnie „Nakłady finansowe razem”

a) zapis:
z pożyczek/kredytów w kwocie 0 zł
zastępuje się zapisem:
z pożyczek/kredytów w kwocie 3.900.000 zł,


b) zapis:
ze środków z wcześniejszej emisji obligacji komunalnych w kwocie 27.740.000,- zł
zastępuje się zapisem:
ze środków z wcześniejszej emisji obligacji komunalnych w kwocie 48.740.000,- zł

c) zapis:
z dotacji w kwocie 25.417.587,- zł
zastępuje się zapisem:
z dotacji w kwocie 36.417.587,- zł

d) zapis:
razem w poszczególnych latach w kwocie 332.991.878,- zł
zastępuje się zapisem:
razem w poszczególnych latach w kwocie 368.891.878,- zł


§ 3

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 252.928.661,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 171.709.655,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 81.219.006,- zł.

2. § 1 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„2). Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 226.206.933,- zł i dochody majątkowe w kwocie 26.721.728,- zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 9 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„9). dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 1.220.000,- zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.


4. § 2 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 281.304.205,- zł jak w załączniku
Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 195.909.827,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 85.394.378,- zł”
5. § 2 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 212.070.546,- zł, w tym:
a) kwotę 109.201.608,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 24.570.721,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 6.910.919,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 69.233.659,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

6. § 2 ust. 3 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 12.592.041,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.813.621,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.778.420,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.801.830,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 5.085.150,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.381.330,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 568.812,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 286.508,- zł,
e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 775.000,- zł,
f) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 26.500,- zł,
g) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,- zł.
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.700,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 90.000,- zł


7. § 10 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 139.713,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł,
3) celowa na wykup udziałów w kwocie 1.000,- zł,
4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,- zł”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/412/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 5.163.467 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 25.000 zł środków z tytułu wpływów z wykupu miejsc na cmentarzu komunalnym,
b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 99.100 zł środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – program ROWY 2009,
c) zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 70.000 zł z tytułu zrealizowanych wyższych dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
d) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 200.000 zł z tytułu niemożliwości wykorzystania do dnia 30 października 2009 roku środków na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 35.536 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola z następujących tytułów: wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za wynajem pomieszczeń, zwrotu poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków oraz telefonu,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 201.356 zł środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację następujących projektów:
• „Ziemia naszym małym zielonym domem” w wysokości 76.539 zł,
• „Nasza historia poprzez malarstwo” w wysokości 76.539 zł,
• „Bajki z lasu zabawek” w wysokości 48.278 zł,
g) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 37.422 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 z tytułu zrealizowanych wyższych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości 18.000 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za zużycie prądu, gazu oraz konserwację dźwigu z Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

i) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 309.849 zł środków dotacji rozwojowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu systemowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
j) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 4.057.396 zł z tytułu wpływów z Funduszu Spójności. Zmiana związana jest z przyspieszeniem rozpatrywania wniosków o płatność pośrednią przez instytucje koordynujące I i II stopnia tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska, jak również instytucji zarządzającej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
k) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 87.508 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
l) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92113 o kwotę 22.300 zł z tytułu wpływu środków z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pt.: „Wszystko nas łączy – nic nie dzieli”.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 84.528 zł oraz zmiany na kwotę 5.200 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 13.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ochrony Środowiska z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń oraz zwrotu poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej wody i gazu,
b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 3 zł w związku z rozliczeniem programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS w III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ochrony Środowiska,
c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85226 z tytułu zrealizowanych wyższych dochodów realizowanych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w wysokości 7.000 zł z tytułu wpłat za badania psychologiczno-pedagogiczne wykonywane na zlecenie sądu,
d) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 w wysokości 57.525 zł środków dotacji rozwojowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu przez Powiatowy Urząd Pracy pn.: „Pomoc w zasięgu ręki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”
e) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 7.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wpływów za badania psychotechniczne kierowców,
f) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.200 zł w dz. 852 rozdz. 85202 dot. dochodów Domu Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanego zwrotu nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych (z § 0920 – pozostałe odsetki do § 0970 - wpływy z różnych dochodów).


3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 5.170.467 zł oraz zmiany na kwotę 166.351 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 99.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 15 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – program ROWY 2009. Środki pochodzą z refundacji części ponoszonych kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy,
b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej. Środki pochodzą z włączenia do budżetu wydatków niewygasajacych z końcem roku 2008. W wyznaczonym pierwotnie terminie tj. do dnia 30 października 2009 roku nie uda się zrealizować ww. zadania z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową,
c) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 7.422 zł, z tego:
• zwiększenie o kwotę 25.000 zł z tytułu wyższych wpływów z wykupu miejsc na cmentarzu komunalnym,
• zwiększenie o kwotę 37.422 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 852 rozdz. 85212,
• zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie drużyny KS „Polonia”1912 / UKKS Leszno 2000. Drużyna seniorów bierze udział w rozgrywkach o wejście do II ligi koszykówki mężczyzn z szansami na awans do II ligi państwowej. Po wieloletnich próbach porozumienia w sierpniu 2009 roku doszło do fuzji obu klubów w zakresie sportu seniorowskiego,
• zmniejszanie rezerwy ogólnej w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na światowy konkurs chórów w Riva de Garda we Włoszech,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 35.536 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupami w tym m. in. zakup druków legitymacji i świadectw, środków czystości, pomocy naukowych oraz opłatami za wodę, ścieki, gaz i telefon, a także przeprowadzeniem drobnych prac remontowych. Środki pochodzą z wyższych wpływów dochodów,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 201.356 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizację Programu „Uczenie się przez całe życie”, z tego:
• „Ziemia naszym małym zielonym domem” w wysokości 76.539 zł. Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5,
• „Nasza historia poprzez malarstwo” w wysokości 76.539 zł. Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5,
• „Bajki z lasu zabawek” w wysokości 48.278 zł. Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 13.
Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 w wysokości 22.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją przez Gimnazjum Nr 5 projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej wymiany Młodzieży pt.: „Wszystko nas łączy – nic nie dzieli”. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Kultury,
g) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85154 w wysokości 70.000 zł (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także zmian na kwotę 7.000 zł wydatków związanych z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Zaoszczędzone środki dotyczą wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną,
h) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem kuchni w Domu Seniora. Środki pochodzą ze zrealizowanych wyższych wpływów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
i) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 w wysokości 346.200 zł w związku z realizacją projektu systemowego „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki pochodzą z dotacji rozwojowej z Wielkopolskiego Urzędu Pracy w wysokości 309.849 zł oraz z przesunięcia z rozdz. 85214 jako wkład własny w wysokości 36.351 zł,
j) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące wynajmu hal sportowych oraz imprez sportowych dla młodzieży miasta Leszna. Środki pochodzą z zaoszczędzonych kwot na zadaniach powiatu w wysokości 7.000 zł oraz z niewykorzystaniem środków w wysokości 15.000 zł na imprezie Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej (impreza odwołana przez Związek Piłki Ręcznej),
k) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 4.057.396 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”. Środki pochodzą z wpływów z Funduszu Spójności,
l) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „zakup świątecznego oświetlenia ulicznego”. Środki pochodzą ze zmniejszenia na zadaniu „zakup 23 parkomatów” (dz. 600 rozdz. 60016),
m) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 87.508 zł na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych, z tego: budowa drogi ul. Obrońców Zbaraża oraz budowa oświetlenia ul. Żniwna. Środki pochodzą z wpłat mieszkańców,
n) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 203.295 zł, z tego:
• 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Poniatowskiego 11 dla potrzeb Biura Projektów Unijnych”,
• 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w wysokości 74.500 zł oraz wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – ROWY 2009 w części niepodlegającej refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 15.500 zł,
• 3.295 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia stanowiącego magazyn Obrony Cywilnej (doposażenie namiotu ratowniczego, sprzęt ochrony osobistej, wymiana sprzętu przestarzałego i zużytego). Środki pochodzą z zaoszczędzanych środków dotyczących zakupu pompy szlamowej,

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 77.528 zł i zmiany na kwotę 371.964 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 12.000 zł w związku ze zmniejszeniem środków własnych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dz. 758 rozdz. 75818),
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupami materiałów i wyposażenia oraz opłatami za wodę, ścieki i gaz. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów budżetowych,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 3 zł w związku z rozliczeniem programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS w III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ochrony Środowiska. Zwiększenie dotyczy zaokrągleń w planie wydatków w stosunku do otrzymanych środków,
d) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85226 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakup komputera) oraz na szkolenia pracowników. Środki pochodzą ze zrealizowanych wyższych wpływów dochodów,
e) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 w wysokości 57.525 zł w związku z realizacją projektu pn. „Pomoc w zasięgu ręki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki pochodzą z dotacji rozwojowej z Wielkopolskiego Urzędu Pracy. W ramach realizacji ww. projektu zabezpieczono udział własny ze środków Funduszu Pracy w wysokości 10.152 zł,
f) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
g) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 7.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na imprezy sportowe, z tego: 2.000 zł dot. noworocznego turnieju koszykówki (impreza nie odbyła się ze względu na brak wymaganej ilości zgłoszeń zespołów) oraz 5.000 zł dot. finału Mistrzostw Polski Kadetów w boksie (uzyskano dofinansowanie od sponsora zewnętrznego),
h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 352.964 zł dot. dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Leszno-Osieczna (z rozdz. 60013 do rozdz. 60015).

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 358/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 września 2009 roku polegającym na:
 zmianach poziomu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu:
• w dz. 852 rozdz. 85203 zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• w dz. 852 rozdz. 85212 zmniejszenie o kwotę 1.577.012 zł w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009,
• w dz. 852 rozdz. 85213 zmniejszenie o kwotę 10.323 zł w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009,
• w dz. 852 rozdz. 85213 zmniejszenie o kwotę 66.499 zł w związku z wejściem w Zycie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie,
• w dz. 852 rozdz. 85214 zmniejszenie o kwotę 558.987 zł w związku z wejściem w Zycie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie,
 zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 7.500 zł w celu wyodrębnienia środków na bieżące wydatki,
oraz po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu państwa o kwotę 93.554 zł w dz. 852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z tytułu realizacji ww. dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 37.422 zł.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych:
a) Zarządzeniem Nr 308/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 sierpnia 2009 roku polegających na:
 zwiększeniu planu dotacji w dz. 851 rozdz. 85156 w wysokości 840.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

 przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 4.800,- zł w celu wyodrębnienia środków na zapłatę za umowę zlecenie,
• w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 791 zł w celu wyodrębnienia środków na szkolenia pracowników
b) Zarządzeniem Nr 359/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 września 2009 polegających na:
 zmniejszeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
• w dz. 710 rozdz. 71013 o kwotę 2.000 zł,
• w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 2.000 zł.
• w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 25.000 zł,
• w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 8.868,- zł
w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009,
 przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 5.487 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębniania środków na zapłatę za umowę zlecenie oraz czynności wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
• w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 96.553 zł o charakterze porządkującym budżet na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 360/2009 z dnia 30 września 2009 roku polegających na zmniejszeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 1.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2009” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 6 uchwały) i zgodnie z pkt 1 i 3 uzasadnienia.
Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 70.000 zł oraz zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 40.000 zł, z tego na zadania związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.000 zł oraz na zadania związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 33.000 zł.
9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 7 uchwały) i zgodnie z pkt 3 uzasadnienia, a także po wprowadzeniu Zarządzeniem Nr 358/2009 Prezydenta Miasta Leszna dotacji w wysokości 10.000 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8 uchwały) i zgodnie z pkt 3 uzasadnienia.
Ponadto dokonuje się zmiany kwot finansowania w 2010 roku zadania ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji ww. zadania w ramach Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna”, Działanie 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9 uchwały) i zgodnie z pkt 3 i 9 uzasadnienia.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9 uchwały) i zgodnie z pkt 3 i 9 uzasadnienia.
Ponadto dokonuje się zmian w zakupach majątkowych poprzez zmniejszenie o kwotę 20.000 zł na zadaniu „zakup 23 parkomatów” (dz. 600 rozdz. 60016) i wprowadzenie nowego tytułu „zakup świątecznego oświetlenia ulicznego” w wysokości 20.000 zł (dz. 900 rozdz. 90015).

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 11 uchwały).
Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zaoszczędzone środki proponuje się przeznaczyć na budowę budynku socjalnego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szatni dla zawodników, trenerów i pracowników w wysokości 79.700 zł oraz wprowadzenie nowej inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej zasilającej lodowisko i szafkę obsługi imprez masowych na stadionie im. Alfreda Smoczyka” w wysokości 50.000 zł.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały).
Zmiany dotyczące rachunków dochodów własnych polegają na:
 zwiększeniu przychodów z tytułu wpłat odszkodowań i darowizn oraz odsetek bankowych, a także wpływów z tytułu prowadzenia działalności z zakresu żywienia na ogólną kwotę 38.860 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o ww. kwotę (dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80102, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80148),
 zwiększeniu wydatków o kwotę 248.146 zł w związku z włączeniem stanu środków pieniężnych na koniec 2008 roku (dz. 801 rozdz. 80104).

15. Załącznik nr 15 i 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13 uchwały).
Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegają na wprowadzeniu rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek roku, wyodrębnieniu środków na zakup nowoczesnego plotera do drukowania map i urządzeń klimatyzacyjnych oraz pozostałych zmian o charakterze porządkującym.

16. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki na programy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 14 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 i 4 uzasadnienia.
Zmiany w ww. załączniku do uchwały budżetowej polegają na:
- wprowadzeniu nowych zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych, z tego:
• projekt pn.: „Ziemia naszym małym zielonym domem” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS w wysokości 76.539 zł,
• projekt pn.: „Nasza historia poprzez malarstwo” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS w wysokości 76.539 zł,
• projekt pn.: „Bajki z lasu zabawek” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS w wysokości 48.278 zł,
• projekt pn.: „Pomoc w zasięgu ręki” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. „Rynek otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2. „Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie” w wysokości 419.068 zł,
• projekt pn.: „Daj sobie szansę” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 346.200 zł,
- zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących projektów:
• projekt pn.: „Miasto i rzeka” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS o kwotę 1 zł. Zwiększenie związane jest z rozliczeniem programu i właściwym zaokrągleniem otrzymanych środków,
• projekt pn.: „Henza – morze łączy – morze dzieli” dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS o kwotę 2 zł. Zwiększenie związane jest z rozliczeniem programu i właściwym zaokrągleniem otrzymanych środków,
• projekt 2 pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” realizowany w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 p.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” dofinansowany z Funduszu Spójności o kwotę 4.057.396 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów z Funduszu Spójności.


Opracował:
Wydział BudżetuPliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.