Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA: ??Dostaw? agregatu pr?dotw??rczego do budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?.

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA: ??Dostaw? agregatu pr?dotw??rczego do budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?.

Data publikacji: 23.10.2009r
Termin sk??adania ofert: 03.11.2009r


Leszno, dnia 23 października 2009 roku
MIASTO LESZNO
reprezentowane przez
PREZYDENTA MIASTA LESZNA
URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno


OGŁASZA LICYTACJĘ ELEKTRONICZNĄ NA:
„Dostawę agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”.


I. Określenie trybu zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu postępowania w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z art. 74 – 81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.)

II. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5 wraz z montażem i uruchomieniem agregatu oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia (max 3 osoby). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 oraz załącznik Nr 5 do ogłoszenia. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl CPV 31122000-7; 45310000-3.

III. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.
Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl
Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i wraz z wnioskiem przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania.
Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:
Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/ Linux spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną ww. przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

IV. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień.
1. Licytacja elektroniczna na dostawę agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5 będzie licytacją jednoetapową. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 60.000,00 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) 2. Zamawiający przyjął za minimalny krok postąpienia wartość 500,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset złotych 00/100). 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający zamyka licytację elektroniczną na zasadach i terminach określonych w punkcie V niniejszego ogłoszenia. 9. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający podaje na swojej stronie http://www.bip.leszno.pl nazwę(firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

V. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania.
Licytacja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania licytacji wynosić będzie 30 minut. Zamkniecie licytacji elektronicznej nastąpi w chwili upływu podstawowego czasu trwania licytacji elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania licytacji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut trwania licytacji nastąpi nowe postąpienie, licytacja zostanie automatycznie przedłużona o kolejne 5 minut. Licytacja zakończy się wówczas, gdy w ciągu ostatnich 5 minut nie nastąpi żadne nowe postąpienie.
UWAGA: czasy o których mowa powyżej odnoszą się do czasu serwera podanego na stronie internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl

VI. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. IX , należy składać w zamkniętych opakowaniach osobiście lub pocztą poleconą na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia, do dnia 03 listopada 2009 roku do godz. 15:30 w formie pisemnej na adres Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno pok. nr. 1B, z dopiskiem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na dostawę agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do występowania w jego imieniu. Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy.
VII. Termin otwarcia licytacji oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej.
Termin otwarcia licytacji: 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zaproszenia do składania ofert. Szczegółowy termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Termin zamknięcia licytacji elektronicznej nastąpi w chwili upływu podstawowego czasu trwania licytacji elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania licytacji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut trwania licytacji nastąpi nowe postąpienie, licytacja zostanie automatycznie przedłużona o kolejne 5 minut. Licytacja zakończy się wówczas, gdy w ciągu ostatnich 5 minut nie nastąpi żadne nowe postąpienie.
UWAGA: czasy o których mowa powyżej odnoszą się do czasu serwera podanego na stronie internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.) tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu postępowania o udzielenie zamienia publicznego.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie IX niniejszego ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków pkt IX skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IX. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu spełniania warunków, o których mowa w pkt. VIII, wykonawcy składają, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik Nr 1 do ogłoszenia), następujące dokumenty:
a) oświadczenie (załącznik Nr 2 do ogłoszenia);
b) wzór umowy – zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę (załącznik Nr 3 do ogłoszenia);
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d) opis proponowanego urządzenia (agregatu) odpowiadający wymaganiom określonym w Załączniku Nr 4 i 5 do niniejszego ogłoszenia wraz z podaniem marki (producenta) agregatu (Zamawiający dopuszcza przedłożenie karty katalogowej lub folderu proponowanego agregatu pod warunkiem, że z wymienionych dokumentów wynikać będą wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego).

UWAGA: W przypadku, gdy wniosek podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia wniosku w niniejszym postępowaniu.

Brak któregokolwiek z dokumentów określonych wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia – art. 24 ust. 2 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymagane dokumenty – zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 nr 87 poz. 605 ze zmianami) – powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy wykonawcy nie złożą wraz z wnioskiem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub złożą wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie wykonawców do ich złożenia w określonym w wezwaniu terminie, chyba że konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowaną dostawę wymagać określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

X. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, wynosi 30 dni licząc od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej.

XI. Termin wykonania zamówienia.
30 dni kalendarzowych od dania podpisania umowy.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Istotne dla stron umowy postanowienia zostały zawarte w załączonym wzorze umowy (załącznik Nr 3 do ogłoszenia).

XIV. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.
http://licytacje.uzp.gov.pl

XV. Informacje dodatkowe.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej zgodnie z art. 77 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wiadomości przekazywane Wykonawcą będą widoczne w zakładce moje wiadomości. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.leszno.pl
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pan Maciej Dubiel – tel. 065 529 81 04

XVI. Załączniki do niniejszego ogłoszenia
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej;
2) oświadczenie Wykonawcy;
3) wzór umowy;
4) dane techniczne dla agregatu prądotwórczego;
5) agregat – przedmiar (Uwaga: załączony do ogłoszenia przedmiar stanowi
pomocniczy dokument dla prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej)Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.