Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Remont pomieszcze?? biurowych w Bursie Mi?dzyszkolnej w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11 wraz z dostaw? i monta??em mebli?

PRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Remont pomieszcze?? biurowych w Bursie Mi?dzyszkolnej w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11 wraz z dostaw? i monta??em mebli?

Data publikacji: 30.09.2009r.
Termin sk??adania ofert: 21.10.2009

Leszno, dnia 30 września 2009 roku
OR - A 341/09/2009


PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Remont pomieszczeń biurowych w Bursie Międzyszkolnej w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11 wraz z dostawą i montażem mebli”

CPV 45442100-8; 45453000-7; 45310000-3; 39150000-8;
Termin realizacji zamówienia: 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót
1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), tj. prowadzą działalność gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) tj.:
a) dysponują min. 6 osobami do realizacji zamówienia przy czym przynajmniej:
5 osób winno posiadać dyplom czeladnika w zawodzie malarz, 1 osoba winna posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV;
b) kierownik robót winien posiadać odpowiednie wykształcenie potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba wyznaczona na kierownika robót winna posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy), tj. posiada polisę oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym suma ubezpieczenia winna być nie mniejsza niż 100 000 zł;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5) zobowiązuje się do udzielenia 3-letniej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane prace;
6) wniosą wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę;
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót;
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3-letniej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane prace;
10) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarami robót;
11) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
12) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wy¬konania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności o którym mowa w rozdziale 8 pkt. 1.2 a, b SIWZ.
13) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1.3) SIWZ;
14) dowód wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl . SIWZ pobrać można w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem: „Przetarg na remont pomieszczeń biurowych w Bursie Międzyszkolnej w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11 wraz z dostawą i montażem mebli” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 21 października 2009 roku do godziny 10:15” do dnia 21 października 2009 roku do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. Nr 1 B. Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. Nr 1A w dniu 21 października 2009 roku o godzinie 10:15.
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2009 roku.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają
Roman Grygier – tel. 065 529 81 03
Maciej Dubiel – tel. 065 529 81 04
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.