Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? ODCINKA SIECI WODOCI?GOWEJ W UL. LUDWIKA SOLSKIEGO W LESZNIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? ODCINKA SIECI WODOCI?GOWEJ W UL. LUDWIKA SOLSKIEGO W LESZNIE

Data publikacji: 17.09.2009
Termin sk??adania ofert: 12.10.2009

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Ludwika Solskiego w Lesznie”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.13.00-8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. K. Karasia 15, pok. Nr 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 30 dni od przekazania placu budowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PCV o długości min. 100 m,
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami branży sanitarnej – sieci wod.-kan., posiadającą wymagane odpowiednio uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy), przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 30% oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5. z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,
6. zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.
Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 12 października 2009 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 900,00 zł wyznaczono do dnia 12 października 2009 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 października 2009 roku do godz. 9:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna.

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2009-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.