Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Miejski O??rodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5 (tel. 065 520 70 46, 065 529 58 47, fax. 065 529 96 12) og??asza przetarg nieograniczony na Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach budynku Miejskiego O??rodka Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ul. Korczaka 5

Miejski O??rodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5 (tel. 065 520 70 46, 065 529 58 47, fax. 065 529 96 12) og??asza przetarg nieograniczony na Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach budynku Miejskiego O??rodka Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ul. Korczaka 5

Data publikacji: 04.09.2009
Termin sk??adania ofert: 21.09.2009

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. CPV: 45331000-6 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w siedzibie Zamawiającego, pok. 15 oraz na stronie internetowej: http://mopr.leszno.sisco.info/
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
Kryterium wyboru stanowi cena 100%
Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy)
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy)
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy)
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy)
e. Wykonali przynajmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach biurowych w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania, a w przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym wykonanie zamówienia o wartości całości prac nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.
f. z chwilą złożenia oferty akceptują warunki przetargowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. 

Termin składania ofert na ww. zamówienie wyznaczono na 21.09.09r. do godz. 14:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.09r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 15A (sala konferencyjna)
Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.
Ogłoszenie w dniu 28.08.09r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2009-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.