Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXV/411/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: rozstrzygni?cia petycji do w??adz miasta Leszna w sprawie przyj?cia i realizacji programu ??Budowa Infrastruktury dla Rozwoju Spo??ecze??stwa Informacyjnego w Lesznie?

UCHWA?A NR XXXV/411/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: rozstrzygni?cia petycji do w??adz miasta Leszna w sprawie przyj?cia i realizacji programu ??Budowa Infrastruktury dla Rozwoju Spo??ecze??stwa Informacyjnego w Lesznie?

Numer uchwa??y: 411
Numer sesji: 35
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXV/411/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia petycji do władz miasta Leszna w sprawie przyjęcia i realizacji programu „Budowa Infrastruktury dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Lesznie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 35 ust. 2 Statutu Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24.08.1999 r. ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1.

Wobec wcześniej przyjętych ustaleń dotyczących trybu pracy nad programem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu dla Miasta Leszna Rada Miejska Leszna odrzuca petycję mieszkańców w sprawie przyjęcia i realizacji programu „Budowa Infrastruktury dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Lesznie”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXV/411/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia petycji do władz miasta Leszna w sprawie przyjęcia
i realizacji programu „Budowa Infrastruktury dla Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego w Lesznie”

Kwestie związane z budową w Lesznie infrastruktury teleinformatycznej stanowiły już przedmiot dyskusji, jaka toczyła się na forum Rady Miejskiej Leszna. W trakcie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady, które odbyło się w dniu 11 marca 2009 roku udało się wypracować konsensus – wszyscy radni, bez sprzeciwów, zaakceptowali zaproponowany przez Prezydenta Miasta Leszna tryb pracy nad przygotowaniem uchwały precyzującej kwestie związane z powstaniem w Lesznie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej.
Po to, by podjąć decyzję o zaangażowaniu środków finansowych w realizację tego przedsięwzięcia konieczna jest wiedza, między innymi, o kosztach związanych z budową takiej infrastruktury, możliwych do wykorzystania rozwiązaniach technologicznych, zakresie usług jakie w ramach takiej infrastruktury będą mogły być realizowane. Dlatego Prezydent Miasta Leszna zlecił firmie zewnętrznej przygotowanie opracowania, które pozwoli zapoznać się dogłębnie ze wspomnianą problematyką. Zgodnie z umową dokument będzie gotowy do 17 września 2009 roku.
Petycja podpisana przez mieszkańców Leszna przesądza na zbyt wczesnym etapie prac o rozwiązaniach, jakie powinny zostać podjęte dopiero po wcześniejszej analizie kosztów związanych z ich wprowadzeniem, jednakże głos zainteresowanych mieszkańców stanowi istotne wsparcie i czytelny komunikat dla Prezydenta Miasta Leszna odnośnie istotności i wagi problemu związanego z budową infrastruktury teleinformatycznej dla miasta Leszna.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.