Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szko??om i plac??wkom prowadzonym przez osoby prawne inne ni?? jednostki samorz?du terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawid??owo??ci ich wykorzystania.

Uchwa??a Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szko??om i plac??wkom prowadzonym przez osoby prawne inne ni?? jednostki samorz?du terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawid??owo??ci ich wykorzystania.

Numer uchwa??y: 405
Numer sesji: 35
Rok: 2009


Uchwała Nr XXXV/405/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt. 11 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 80 ust. 2, 2b, 2c, 4 i art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) uchwala się co następuje:


§ 1
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną prowadzącą przedszkole, szkołę lub placówkę,
2) uczeń – należy przez to rozumieć także dziecko w przedszkolu, słuchacza, wychowanka,
3) szkoła – należy przez to rozumieć także przedszkole, placówkę.

§ 2
Tryb udzielania i rozliczania dotacji, określony w uchwale dotyczy:
1) przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczne,
2) przedszkoli niepublicznych,
3) innych publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy o systemie oświaty,
4) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki,
5) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w pkt 4,
6) niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty.

§ 3
1. Wniosek o udzielenie dotacji winien określać:
1) nazwę i siedzibę szkoły,
2) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę,
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych,
4) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,
5) planowaną liczbę uczniów od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz od 1 września do 31 grudnia,


6) rok, na który ma być udzielona dotacja,
7) zobowiązanie do wskazania zmian liczby uczniów,
8) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.
2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej między Prezydentem Miasta Leszna, a osobą prowadzącą szkołę.

§ 4
Osoba prowadząca przedszkola publiczne otrzymuje z budżetu miasta na każde dziecko niepełnosprawne dotacje w wysokości w kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Leszno.

§ 5
1. Osoba prowadząca publiczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każde dziecko objęte tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto Leszno.
2. Osoba prowadząca publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia niepełnosprawnego dotacje w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji.

§ 6
1. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne otrzymuje na każde dziecko z budżetu miasta:
1) dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko,
2) dotację na dziecko niepełnosprawne w wysokości w kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Leszno.
2. Osoba prowadząca niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każde dziecko objęte tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto Leszno.
3. Osoba prowadząca niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia niepełnosprawnego dotacje w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji.

§ 7
Osoba prowadząca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu miasta dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Leszno.§ 8
Osoba prowadząca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych nie wymieniona w § 7 otrzymuje na każdego ucznia z budżetu miasta dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 9
Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną otrzymują na każdego wychowanka z budżetu miasta dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Leszno.

§ 10
Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu miasta w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto.


§ 11
Prowadzący szkołę do 10-go każdego miesiąca przedstawia Prezydentowi Miasta Leszna zapotrzebowanie na zaliczkę dotacji zawierającą aktualną n liczbę uczniów ze wskazaniem liczby uczniów posiadających orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.


§ 12
1. Osoba prowadząca sporządza i przedkłada Prezydentowi Miasta Leszna – nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie dotacji – rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w ostatnim dniu tego miesiąca.
Dla ustalenia wysokości rozliczenia dotacji za końcowy termin uczęszczania do szkoły uznaje się: dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy szkołę albo ostatni dzień miesiąca, w którym uczeń uczęszczał do szkoły w przypadku rezygnacji z nauki w szkole niepublicznej w trakcie roku szkolnego.
2. Różnice wynikające z rozliczenia dotacji uwzględnione będą w kolejnej miesięcznej zaliczce.
3. Przekazanie rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi warunek przekazania szkole raty dotacji za kolejny miesiąc.

§ 13
1. Prowadzący szkołę zobowiązany jest przedkładać Prezydentowi Miasta Leszna zestawienia poniesionych wydatków finansowych z dotacji za okresy kwartalne do 10-go następnego kwartału i roczne do 30 stycznia następnego roku.
2. Zestawienie poniesionych wydatków finansowych z dotacji winno zwierać:
1) dane dokumentu finansowego – faktury, rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego poniesiony wydatek,
2) datę dokonania wydatku,
3) określenie rodzaju wydatku,
4) kwotę, w jakiej płatność sfinansowano środkami z dotacji,
5) aktualny imienny wykaz uczniów wraz ze wskazaniem okresu, w jakim dany uczeń uczęszczał do szkoły.


§ 14
Kontrole, o których mowa w art. 80 ust. 3e i art. 90 ust.3e ustawy o systemie oświaty przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Leszna.


§ 15
Kontrole przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem kontroli wewnętrznej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Leszna.

§ 16
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem zadeklarowanym przez szkołę, w przypadku, o którym mowa w § 11 Prezydent Miasta Leszna może zmienić wysokość dotacji lub całkowicie wstrzymać jej dalsze udzielenie.

§ 17
Uchyla się uchwałę Nr XIX/214/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.

§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 19
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Za wyjątkiem § 5 ust 2 oraz § 6 ust 3 niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/405/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.Ustawa o systemie oświaty nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dotowania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Jednocześnie upoważnia samorząd do ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zwiększania określonych w ustawie minimalnych wysokości dotacji.
Zasady udzielania dotacji zostały określone uchwałą Nr XIX/214/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09.03.2000r. zmienioną uchwałą Nr XXXI/339/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.04.2001 r.
Zmiany ustawy o systemie oświaty wprowadziły między innymi możliwość zakładania oprócz przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego) i nałożyła obowiązek ich dotowania oraz uszczegółowiono zasady dotowania uczniów niepełnosprawnych. Do ustawy wprowadzono przepisy określające przeznaczenie dotacji (wydatki bieżące na zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki) oraz możliwość kontrolowania przez samorząd prawidłowości wykorzystania dotacji. Stąd też powstała konieczność nowego uregulowania uchwałą Rady Miejskiej zasad udzielania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


Opracował:
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.