Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXV/404/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowzi?tej w Lesznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

UCHWA?A NR XXXV/404/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowzi?tej w Lesznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

Numer uchwa??y: 404
Numer sesji: 35
Rok: 2009

UCHWAŁA NR XXXV/404/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Lesznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami ) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami ), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się dotacji:
Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej przy ul. 1 Maja 91 w Lesznie w kwocie 125.000,- złotych na remont konserwatorski budynku kościoła – 1. etap prac - założenie fundamentów żelbetowych w zabytkowym kościele pw. NMP Wniebowziętej przy ul. Czarnoleskiej w Lesznie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XXXV/404/2009
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Lesznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytku są pracami interwencyjnymi z uwagi na bardzo zły stan budynku kościoła pw. NMP Wniebowziętej przy ul Czarnoleskiej w Lesznie i mają na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego zabytku, a także bezpieczeństwo samego obiektu oraz osób z niego korzystających i przebywających w pobliżu.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. ( ze zmianami ) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.