Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXV/403/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Uchwa??a Nr XXXV/403/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Numer uchwa??y: 403
Numer sesji: 35
Rok: 2009Uchwała Nr XXXV/403/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2009 przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/325/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.175.544,- zł

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie dochodów o kwotę 1.377.204,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 1.998.000,- zł zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie wydatków o kwotę 2.552.748,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 590.000,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2009”
po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna
nr 220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku oraz 254/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku.

5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009”
po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 221/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku oraz 255/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku.

6. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2009” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na włączeniu dotacji celowej w wysokości 13.000,- zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 222/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku oraz po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na włączeniu dotacji celowej w wysokości 28.200,- zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów „Szczęśliwe dzieciństwo w niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych” w kwocie 11.600,- zł i „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – na pomoc dziecku i rodzinie” w kwocie 16.600,- zł.

8. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) w poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 560.434,- zł
2) w poz. „inwestycje wieloletnie” zwiększenie o kwotę 200.000,- zł,
3) w poz. „inwestycje jednoroczne” zwiększenie o kwotę 360.434,- zł,
4) w poz. „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 49.000,- zł
5) w poz. „Dotacje dla zakładów budżetowych” zwiększenie o kwotę 700.000,- zł,
6) w poz. „Udziały w spółkach”, „Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu” zwiększenie o kwotę 100.000,- zł
7) w poz. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na budowę ścieżki rowerowej do Osiecznej” zmniejszenie o kwotę 352.964,- zł,
8) wprowadzenie poz. „Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) na zadanie pn.: „budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej na długości 730 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Leszno”” w wysokości 352.964,- zł

9. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/1 – opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” oraz nr 8/1 – finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” po wprowadzeniu poz. 2.2. „Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z”:
1) w poz. „nakłady finansowe poniesione”
a) w poz. „U.M. Leszna” w wysokości 33.419.992,- zł,
b) w poz. „pożyczki, kredyty” w wysokości 3.900.000,- zł,
c) w poz. „środki z wcześniejszej emisji obligacji komunalnych”
w wysokości 21.000.000,- zł,
d) w poz. „dotacja” w wysokości 11.000.000,- zł
2) w poz. „U.M Leszna” w wysokości 200.000,- zł w 2009 roku

10. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujący sposób:
1) w poz. V.1. „Klimatyzacja pomieszczeń w Domu Seniora” zmiana nazwy zadania na ”Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń Domu Seniora” oraz zwiększenie w poz. „UM Leszna” w wysokości 90.000,- zł,
2) w poz. VII.1. „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” zwiększenie w poz. „odpłatność mieszkańców” w wysokości 270.434,- zł,

11. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujący sposób:
1) wprowadzeniu poz. „Dział 754 rozdz. 75411 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w wysokości 49.000,- zł
a) „zakup kamery termowizyjnej” w wysokości 24.000,- zł
b) „zakup działka wodnego przenośnego” w wysokości 25.000,- zł

12. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujący sposób:
1) w poz. I.1. „dział 900 rozdz. 90017 dla Miejskiego Zakładu Zieleni” zmniejszenie w poz. „remont fontanny przy ul. Westerplatte” w wysokości 11.000,- zł,
2) w poz. II.2. „Dział 926 rozdz. 92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”
a. zwiększenie w poz. „przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” w wysokości 700.000,- zł”
b. zwiększenie w poz. „budowa budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie” w wysokości 250.000,- zł,
c. zmniejszenie w poz. „budowa boiska piłkarskiego „ORLIK 2012” na stadionie w Zaborowie” w wysokości 250.000,- zł.
3) w poz. II.3. „dział 900 rozdz. 90017 dla Miejskiego Zakładu Zieleni” zwiększenie w poz. „zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem” w wysokości 11.000,- zł,

13. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) w poz. 1 „Miejski Zakład Komunikacji” w poz. „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” zwiększenie o kwotę 1.500,- zł oraz „pozostałe wydatki bieżące” zmniejszenie o kwotę 1.500,- zł,
2) w poz. 4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w poz. „Razem przychody” zwiększenie w wysokości 750.000,- zł, w poz. „Dotacje przedmiotowe” zwiększenie w wysokości 50.000,- zł i „Dotacje na inwestycje” zwiększenie w wysokości 700.000,- zł oraz „Razem wydatki” zwiększenie w wysokości 750.000,- zł, w poz. „pozostałe wydatki bieżące” zwiększenie w wysokości 50.000,- zł oraz „Wydatki inwestycyjne” zwiększenie w wysokości 700.000,- zł

14. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2009 roku” po zmianach dokonanych w następujący sposób:
1) w poz. 1 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”
zapis:
„- dotacja przedmiotowa – kwota 980.000,- zł
Dotacja obejmuje:
 kwota 891.800,- zł na utrzymanie obiektów sportowych – 217.982 m2 rocznie,
 kwota 88.200,- zł na utrzymanie budynku „czarnego” 2.725 m2 rocznie”
zastępuje się zapisem:
„- dotacja przedmiotowa – kwota 1.030.000,- zł
Dotacja obejmuje:
 kwota 941.800,- zł na utrzymanie obiektów sportowych – 217.982 m2 rocznie,
 kwota 88.200,- zł na utrzymanie budynku „czarnego” 2.725 m2 rocznie”

15. załącznik nr 16 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku” po dokonaniu zmian:
1) w poz. „przychody budżetu” zwiększenie w wysokości 1.175.544,- zł,
2) w poz. „§ 955 Przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki z lat
ubiegłych” poprzez zwiększenie o kwotę 1.175.544,- zł.

§ 2

Dokonuje się sprostowania błędu w Uchwale nr XXXIII/383/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009 w następujący sposób:
1. w § 1 ust. 15 pkt 1
zapis:
„1) w poz. 3 Projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” (dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” Priorytet II. „Infrastruktura komunikacyjna” Działanie 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki majątkowe” i „Razem wydatki” w kol. 4 zmniejszenie w wysokości 1.611.516,- zł, w kol. 5 zmniejszenie w wysokości 706.647,- zł oraz w kol. 6 zmniejszenie w wysokości 904.869,- zł,
b) w poz. „Razem wydatki”, „do 2008 roku” w kol. 4 i 5 zmniejszenie w wysokości 366.179,- zł,
c) w poz. „Razem wydatki”, „2009 rok” w kol. 4 i 7 zmniejszenie w wysokości 11.767.352,- zł, w kol. 5 i 8 zmniejszenie w wysokości 7.045.366, w kol. 6, 12 i 16 zmniejszenie o kwotę 4.721.986,- zł, w kol. 10 zmniejszenie w wysokości 3.400.000,- zł oraz w kol. 11 zmniejszenie w wysokości 3.645.366,- zł
d) w poz. „Razem wydatki”, „2010 rok” w kol. 4 zmniejszenie w wysokości 8.681.896,- zł, w kol. 5 zmniejszenie w wysokości 4.465.192,- zł, i w kol 6 zmniejszenie w wysokości 4.216.704,- zł,
e) w poz. „Razem wydatki”, „2011 rok” w kol. 4 zwiększenie w wysokości 19.203.911,- zł, w kol. 5 zwiększenie w wysokości 11.170.090,- zł oraz w kol. 6 zwiększenie w wysokości 8.033.821,- zł”

zastępuje się zapisem:
„1) w poz. 2 Projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” (dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” Priorytet II. „Infrastruktura komunikacyjna” Działanie 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki majątkowe” i „Razem wydatki” w kol. 4 zmniejszenie w wysokości 1.611.516,- zł, w kol. 5 zmniejszenie w wysokości 706.647,- zł oraz w kol. 6 zmniejszenie w wysokości 904.869,- zł,
b) w poz. „Razem wydatki”, „do 2008 roku” w kol. 4 i 5 zmniejszenie w wysokości 366.179,- zł,
c) w poz. „Razem wydatki”, „2009 rok” w kol. 4 i 7 zmniejszenie w wysokości 11.767.352,- zł, w kol. 5 i 8 zmniejszenie w wysokości 7.045.366, w kol. 6, 12 i 16 zmniejszenie o kwotę 4.721.986,- zł, w kol. 10 zmniejszenie w wysokości 3.400.000,- zł oraz w kol. 11 zmniejszenie w wysokości 3.645.366,- zł
d) w poz. „Razem wydatki”, „2010 rok” w kol. 4 zmniejszenie w wysokości 8.681.896,- zł, w kol. 5 zmniejszenie w wysokości 4.465.192,- zł, i w kol 6 zmniejszenie w wysokości 4.216.704,- zł,
e) w poz. „Razem wydatki”, „2011 rok” w kol. 4 zwiększenie w wysokości 19.203.911,- zł, w kol. 5 zwiększenie w wysokości 11.170.090,- zł oraz w kol. 6 zwiększenie w wysokości 8.033.821,- zł”

2. w § 1 ust. 16
zapis:
Dokonuje się sprostowania błędu w uchwale nr XXXII/337/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w załączniku nr 8/1 opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” w poz. 8.1. kol. 5 „czas realizacji” zapis: „2008-2009”
zastępuje się: „2008-2010”
zastępuje się zapisem:
Dokonuje się sprostowania błędu w uchwale nr XXXII/372/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w załączniku nr 8/1 opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” w poz. 8.1. kol. 5 „czas realizacji” zapis: „2008-2009”
zastępuje się: „2008-2010”


§ 3

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 248.545.000,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 168.274.370,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 80.270.630,- zł.2. § 1 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 225.978.176,- zł i dochody majątkowe w kwocie 22.566.824,- zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 4 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 32.200,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

4. § 1 ust. 3 pkt 8 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„8) dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.871.745,- zł”

5. dodaje się w § 1 ust. 3 pkt 10 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku w brzmieniu:

„10) dotacje na realizację zadań przejętych gminę w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 13.000,- zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały”

6. § 2 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 276.920.544,- zł jak w załączniku
Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 192.467.542,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 84.453.002,- zł”

7. § 2 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
wydatki bieżące kwotę 211.940.494,- zł, w tym:
a) kwotę 108.267.744,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 24.537.721,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 6.880.669,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
wydatki majątkowe w kwocie 64.980.050,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

8. § 2 ust. 3 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 12.592.041,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.813.621,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.778.420,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.801.830,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 5.052.150,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.383.330,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 568.812,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 286.508,- zł,
e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 775.000,- zł,
f) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 26.500,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.700,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 90.000,- zł


9. § 2 ust. 5 pkt 4 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki w kwocie 32.200,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku
Nr 6 do uchwały”

10. dodaje się w § 2 ust. 5 pkt 7 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku w brzmieniu:

„7) wydatki w kwocie 13.000,- zł na realizację zadań przejętych przez gminę
w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku
Nr 5 do uchwały”

11. § 3 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 28.375.544,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

12. § 4 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 37.975.544,- zł, w tym:
a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 21.500.000,- zł,
b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.475.544,- zł.”
13. § 10 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 174.971,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł,
3) celowa na wykup udziałów kwocie 1.000,- zł,
4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,- zł”

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/403/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 1.076.054 zł oraz zmiany na kwotę 1.998.000 zł
Proponowane zmiany polegają na:
b) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 180.950 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku),
c) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 20.000 zł środków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe),
d) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 13.000 zł z tytułu dotacji celowej (umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 roku) na realizację projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,
e) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 15.000 zł z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Parku wzdłuż Al. Jana Pawła II, zlokalizowanego na obszarze wpisanego do rejestru zabytków „Założenia urbanistycznego Miasta Leszna”,
f) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 270.434 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
g) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92113 o kwotę 26.670 zł z tytułu wpływu środków z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pt.: „Nic nas nie dzieli – wszystko łączy”,
h) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 500.000 zł z tytułu przesunięcia środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z roku 2010 na rok 2009 w ramach umowy o dofinansowanie modernizacji i przebudowy stadionu sportowego – II etap przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, na podstawie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 16 czerwca 2009 roku,
i) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont sali sportowej (ćwiczenia)”,
j) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.998.000 zł dot. pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (z rozdz. 92605 do rozdz. 92601).

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 301.150 zł:

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 167.750 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/3p/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku),
b) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 105.200 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 100.000 zł dotyczy odpłatności za pobyt ze względu na wzrost liczby mieszkańców przyjmowanych na nowych zasadach z pełną odpłatnością oraz w wysokości 5.200 zł z tytułu otrzymanego zwrotu nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych,
c) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 w wysokości 28.200 zł z tytułu dotacji celowej (porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 roku) na realizację następujących programów:
• „Szczęśliwe dzieciństwo w niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych” w kwocie 11.600 zł,
• „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – na pomoc dziecku i rodzinie” w kwocie 16.600 zł.


3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 1.956.254 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 875.000 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
• 100.000 zł na wydatki związane z objęciem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (dz. 710 rozdz. 71095),
• 300.000 zł na wydatki związane z promocją Miasta Leszna na imprezach żużlowych poprzez SSA „Unia” Leszno (dz. 750 rozdz. 75075),
• 125.000 zł na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków z przeznaczeniem na dotację dla Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lesznie Zaborowie (dz. 921 rozdz. 92120),
• 200.000 zł na dotację na realizację inwestycji „przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka” realizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604),
• 20.000 zł na wydatki związane z działalnością sportu młodzieżowego (dz. 926 rozdz. 92605),
• 130.000 zł na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem z przeznaczeniem na dotację na imprezy sportowe o charakterze międzynarodowym, szczególnym (udział oraz organizacja) dla promocji Miasta Leszna (dz. 926, rozdz. 92605),
b) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 5.200 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych (dz. 758 rozdz. 75818),
c) zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 o kwotę 180.950 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 26.670 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją przez Gimnazjum Nr 5 projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej wymiany Młodzieży pt.: „Nic nas nie dzieli – wszystko łączy”. Środki pochodzą z Narodowego Centrum Kultury,
e) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z klimatyzacją i wentylacją pomieszczeń Domu Seniora. W trakcie opracowywania projektu okazało się, że oprócz wykonania klimatyzacji konieczne jest wykonanie instalacji wentylacyjnej. Zwiększenia planu wydatków dokonano z zaoszczędzonych środków na zadaniach powiatu z rozdz. 85201 i 85204,
f) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 20.000 zł wydatków z tytułu zwrotu dotacji – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych ze środków budżetu państwa (zasiłki stałe), które odprowadzane są na rachunek dochodów budżetu wojewody,
g) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci operatora społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Środki pochodzą z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
h) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
i) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 270.434 zł na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych, z tego: budowa nawierzchni jezdni ul. Cypryjska oraz budowa oświetlenia ulicznego w ul. Francuskiej, Litewskiej i Belgijskiej. Środki pochodzą z wpłat mieszkańców,
j) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację inwestycji „przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka” realizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Środki pochodzą z przesunięcia środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z roku 2010 na rok 2009,
k) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Środki pochodzą z pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego.


4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 596.494 zł i zmiany na kwotę 590.000 zł, z tego 90.000 zł dotyczy przeniesienia planu wydatków z zadań powiatu do zadań miasta

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 300.544 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
• 200.000 zł na wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji budowlanej przebudowy skrzyżowania ulic: Unii Europejskiej, Estkowskiego, Portugalskiej. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, którego jednym z zadań jest przebudowa skrzyżowań,
• 51.544 zł z przeznaczeniem na dodatkowe godziny lekcji matematyki w ostatnich klasach liceów ogólnokształcących i szkołach zawodowych (dz. 801 rozdz. 80120 i 80130),
• 49.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W ramach ww. kwoty planuje się dokonać zakupu kamery termowizyjnej oraz działka wodno-piankowego przenośnego (dz. 754 rozdz. 75411),
b) zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80130 i 80140, a także dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 167.750 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach zawodowych, Centrum Szkolenia Praktycznego i internacie w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
c) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85201 i 85204 o kwotę 90.000 zł planu wydatków przeznaczonych na dotację dla ościennych starostw na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Leszna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Zaoszczędzone środki przeznacza się na realizację zadania klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń Domu Seniora,
d) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej. Środki pochodzą z planowanych większych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt,
e) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 28.200 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: „Szczęśliwe dzieciństwo w niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych” w kwocie 11.600 zł oraz „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – na pomoc dziecku i rodzinie” w kwocie 16.600 zł. Środki pochodzą z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
f) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 500.000 zł dot. pomocy finansowej i dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Leszno-Osieczna (z rozdz. 60015 do rozdz. 60013).

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2009” po zmianach dokonanych:
a) Zarządzeniem Nr 220/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2009 roku polegającym na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 w dz. 751 rozdz. 75113 na kwotę 5.225 zł dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 4.468 zł dot. planu Środowiskowego Domu Samopomocy,
 w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 99 zł dot. planu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
b) Zarządzeniem Nr 254/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 lipca 2009 roku polegających na zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75113 na kwotę 674 zł dotyczące ostatecznego rozliczenia przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych:
a) Zarządzeniem Nr 221/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2009 roku polegających na:
• zwiększeniu planu dotacji:
 w dz. 010 rozdz. 01005 w wysokości 1.050 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne,
 w dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz w celu zbycia mieszkań z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 w dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
• przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 644,- zł w celu wyodrębnienia środków na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
 w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 1.465,- zł na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiany mają charakter porządkujący budżet,
 w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 26.990,- zł na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany mają charakter porządkujący budżet.
b) Zarządzeniem Nr 255/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 lipca 2009 roku polegających na wyodrębnieniu środków w wysokości 152 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na zadaniu kwalifikacja wojskowa (dz. 750 rozdz. 75045).

7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2009” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na włączeniu dotacji celowej w wysokości 13.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852 rozdz. 85295).

8. Załączniki Nr 8 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 222/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2009 roku polegającym na zwiększeniu planu dotacji:
a. w dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 15.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Lesznie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zintegrowanego stanowiska kierowania,
b. w dz. 852 rozdz. 85204 w kwocie 29.794 zł na realizację zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z ternu innych powiatów w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Leszna (dot. porozumienia z Powiatem Górowskim),
oraz po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na włączeniu dotacji celowej w wysokości 28.200 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów „Szczęśliwe dzieciństwo w niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych” w kwocie 11.600 zł i „Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – na pomoc dziecku i rodzinie” w kwocie 16.600 zł.

8. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8 uchwały).
W związku z otrzymanym pismem z Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DI.III.0723/121/09 z dnia 20 lipca 2009 roku dokonuje się zmiany klasyfikacji udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Leszno-Osieczna w następujący sposób:
 kwotę 352.964 zł przeznaczoną na wykonanie ścieżki na terenie Miasta (odcinek 730 metrów) przeznacza się na zadanie pn.: „budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej o długości 730 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 432 w mieście Leszno” i dodatkowo zawarte zostanie w tej sprawie porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Leszno,
 kwotę 147.036 zł przeznacza się jako pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego.
Dokonuje się również zwiększenia wydatków związanych z objęciem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu o kwotę 100.000 zł.

9. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9 uchwały) i zgodnie z pkt 4 lit. a) uzasadnienia.

10. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 10 uchwały) i zgodnie z pkt 3 lit. e) i lit. i) uzasadnienia.

11. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 11 uchwały) i zgodnie z pkt 4 lit. a) uzasadnienia.

12. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 12 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. a) oraz lit. j) uzasadnienia.
Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi:
 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 250.000 zł w następujący sposób: zmniejszenie na zadaniu „budowa boiska piłkarskiego „ORLIK 2012” na stadionie w Zaborowie” oraz zwiększenie na zadaniu „budowa budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie”. Zmiany wynikają z przewidywanego niższego kosztu realizacji zadania budowy boiska oraz konieczności wykonania robót dodatkowych przy budowie budynku socjalnego,
 w Miejskim Zakładzie Zieleni na kwotę 11.000 zł w następujący sposób: zmniejszenie na zadaniu „remont fontanny przy ul. Westerplatte” oraz zwiększenie na zadaniu „zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”. Remont fontanny został wykonany po niższej cenie, dlatego zaoszczędzone środki proponuje się przeznaczyć na zakup ciągnika, gdyż ze względu na wysoki kurs EURO zaplanowane środki okazały się niewystarczające.

13. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody
i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. a) i lit. j) oraz lit. k) uzasadnienia.
Ponadto dokonano przeniesienia w wydatkach bieżących Miejskiego Zakładu Komunikacji polegające na: zwiększeniu planu wydatków na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 1.500 zł, jednocześnie zmniejszając „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 1.500 zł. Zmiana wynika z klasyfikacji § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe do grupy wydatków na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”.

14. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 14 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. k) uzasadnienia.

15. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 15 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. a) oraz pkt 4 lit. a) uzasadnienia.


Opracował:
Wydział Budżetu


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.