Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXV/402/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2009

Uchwa??a Nr XXXV/402/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2009

Numer uchwa??y: 402
Numer sesji: 35
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXV/402/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2009 zmienionej uchwałą Nr XXX/336/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku oraz XXXII/371/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1
Ustala się na rok 2009 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1). Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,76 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,38 zł na 1 wozokilometr
2). Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 23,4590 zł na 1 m2 powierzchni
3). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 4,32 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 32,37 zł na 1m2 powierzchni”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/402/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 sierpnia 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/319/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku, zmiana wynika ze zwiększenia o 50.000,- zł dotacji przedmiotowej (środki pochodzą z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu) na utrzymanie obiektów sportowych:
 przed zmianami 4,10 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,
 po zmianach 4,32 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe.
Kwota dotacji ogółem wynosi:
- przed zmianami 980.000,- zł
- po zmianach 1.030.000,- zł

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.