Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a nr XXXV/398/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwa??y Nr XXXIII/385/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2009 roku pomocy finansowej dla Wojew??dztwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne ??Budowa ??cie??ki pieszo - rowerowej Leszno - Osieczna?

Uchwa??a nr XXXV/398/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwa??y Nr XXXIII/385/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2009 roku pomocy finansowej dla Wojew??dztwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne ??Budowa ??cie??ki pieszo - rowerowej Leszno - Osieczna?

Numer uchwa??y: 398
Numer sesji: 35
Rok: 2009Uchwała nr XXXV/398/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/385/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2009 roku pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno - Osieczna”


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIII/385/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2009 roku pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne „budowa ścieżki pieszo-rowerowej Leszno – Osieczna” § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Udziela się pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Miasta Leszna w formie dotacji celowej w wysokości 147 036 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści sześć złotych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno – Osieczna”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXV/398/2009
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/385/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2009 roku pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno - Osieczna”

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno - Osieczna”.
Planowana ścieżka rowerowa Leszno – Osieczna przy drodze wojewódzkiej nr 432 przebiega częściowo (na odcinku 730 m) w granicach miasta Leszna.
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.): „w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta”. Z uwagi na powyższe przepisy, uchwalona przez Radę Miejską Leszna pomoc finansowa dla Województwa w wysokości 500 000 zł powinna zostać podzielona na:
1. kwotę przeznaczoną na wykonanie ścieżki na terenie miasta (odcinek 730 metrów), w wysokości 352 964 zł – zapisaną bezpośrednio w budżecie Miasta.
2. kwotę pomocową na realizację ścieżki na odcinku pozamiejskim, w wysokości 147 036 zł – wynikającą z przedmiotowej uchwały.


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.