Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » PRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Wdro??enie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Leszna?

PRZETARG NIEOGRANICZONY na: ??Wdro??enie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Leszna?

Data publikacji: 14.08.2009
Termin sk??adania ofert: 25.08.2009

Leszno, dnia 14 sierpnia 2009 roku
OR - A 341/07/2009

 

UWAGA: ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Zamawiający modyfikuje treści SIWZ i zmienia termin składania ofert na dzień 09.09.2009r., godzina 10:00. Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 09.09.2009r., o godzinie 10:15.

UWAGA:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 02.09.2009r., godzina 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.09.2009r., o godzinie 10:15
.


UWAGA:
Zamawiąjący informuje, że w dniu 21.08.2009r został złożony protest.

UWAGA:
W dniu 21.08.2009r., dodano wyjaśnienia do treści SIWZ


PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Leszna”
CPV:
­ 72000000-5 (Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia)
­ 72268000-1 (Usługi dostawy oprogramowania)
1. Termin realizacji zamówienia: 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), tj. prowadzą działalność gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) tj.:
2.1. W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wdrożyli w sposób należyty, potwierdzony dokumentami - co najmniej 3 gminne/miejskie/powiatowe systemy informacji przestrzennej oparte na hurtowniach danych oraz serwerach mapowych o łącznej wartości tych 3 systemów stanowiącej minimum 600 tys. PLN; przy czym jeden z nich musi być powyżej 200 tys. PLN, z czego:
a) przynajmniej 2 wdrożone zostały w miastach wykonujących zadania gminy i powiatu (tzw. powiaty grodzkie),
b) przynajmniej 2 wdrożone zostały w miastach porównywalnych pod względem wielkości z miastem Leszno tj. posiadających więcej niż 60 000 mieszkańców;
(Wykaz wdrożonych systemów zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wdrożenie.)
2.2. W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wdrożyli, co najmniej 3 plany miasta oparte na technologii WebGIS posiadające funkcjonalność i cechy zbliżone do określonych w zamówieniu tj. przynajmniej:
a) plan dostępny poprzez przeglądarkę popularną WWW w środowisku interfejsu wyświetlania mapy opartego na stronach HTML,
b) użytkowanie planu nie nakłada na użytkownika konieczności pobierania i instalacji dodatkowego oprogramowania np. ActiveX, środowiska JRE, Flash,
c) plan ma możliwość prezentacji danych GIS wektorowych i rastrowych, zdjęć, opisów tekstowych,
d) opcje zbliżania i oddalania mapy w tym poprzez wprowadzenie skali, suwak, możliwość zbliżenia do zaznaczonego prostokąta,
e) opcja przesuwania mapy,
f) wyszukiwanie obiektów z użyciem interaktywnych list „zbliż do”,
g) włączanie/wyłączanie warstw poprzez legendę lub listę warstw,
h) drukowanie z użyciem przygotowanego szablonu,
i) możliwość skonfigurowania dowolnej liczby profili mapy zawierających różne zestawy warstw z możliwością ustalenia indywidualnych zakresów i skal,
j) prezentowanie szczegółowych opisów obiektów w postaci specjalnych formularzy (kart) wywoływanych po kliknięciu w obiekt,
k) dynamiczne dostosowywanie wielkości mapy do okna przeglądarki,
l) interaktywna miniatura prezentująca aktualny obszar mapy z możliwością jego zmiany poprzez przeciągnięcie lub zmniejszenie/zwiększenie zakresu.
(Wykaz wdrożonych planów miast opartych na technologii WebGIS zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wdrożenie.)
2.3. W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wdrożyli, co najmniej 1 system wirtualnego urzędu posiadający funkcjonalność i cechy zbliżone do określonych w zamówieniu tj. przynajmniej:
a) dostępny poprzez przeglądarkę popularną WWW,
b) wizualizujący co najmniej 5 niezależnych budynków z możliwością interaktywnego wyboru dowolnej kondygnacji,
c) umożliwiający interaktywne przejście do rzutu kondygnacji z informacjami dotyczącymi znajdujących się tam pomieszczeń/pokoi w szczególności numeru pokoju, piętra, pionu, wydziału, pracowników, numerów telefonu i faxu a także e-maila,
d) posiadający możliwość zaawansowanego wyszukiwania według wybranej kategorii takiej, jak referat, wydział, pion, kancelaria, biuro, pokój, sprawa, pracownik,
(Wykaz wdrożonych systemów wirtualny Urząd zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte ich wdrożenie.)
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5) zobowiązują się do udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na funkcjonowanie wdrożonego systemu i dostarczonego oprogramowania oraz dodatkowo rękojmi na taki sam okres;
6) wniosą wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100);
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę;
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki przetargu;
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na funkcjonowanie wdrożonego systemu i dostarczonego oprogramowania oraz dodatkowo rękojmi na taki sam okres;
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
11) wykaz dotychczas wdrożonych systemów informacji przestrzennej potwierdzających spełnienie warunku o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1 ppkt 2.1 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wdrożenie (załącznik Nr 5 do SIWZ)

12) wykaz dotychczas wdrożonych planów miasta opartych na technologii WebGIS posiadające funkcjonalność i cechy zbliżone do określonych w zamówieniu potwierdzających spełnienie warunku o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1 ppkt 2.2 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wdrożenie (załącznik Nr 6 do SIWZ)

13) wykaz dotychczas wdrożonych systemów wirtualny urząd potwierdzających spełnienie warunku o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1 ppkt 2.3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wdrożenie (załącznik Nr 7 do SIWZ)

14) w celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich w odniesieniu do systemu zarządzania jakością w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych.

15) dowód wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł. (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w kwocie 3.000,00 zł.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
8. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem: „Przetarg na wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Leszna” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 25 sierpnia 2009 roku do godz. 10.15” do dnia 25 sierpnia 2009 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. 1B. Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, pok. 1A w dniu 25 sierpnia 2009 roku o godz. 10.15
9. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
10. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14 sierpnia 2009 roku.
12. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
­ w zakresie przedmiotu zamówienia Pan Paweł Dolata – tel. 065 529 81 47
­ w zakresie procedury przetargowej Pan Maciej Dubiel – tel. 065 529 81 04

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2009-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-19
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.