Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ??Remont instalacji elektrycznej w korytarzach i na klatce schodowej w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Al. Jana Paw??a II 21?

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ??Remont instalacji elektrycznej w korytarzach i na klatce schodowej w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Al. Jana Paw??a II 21?

Data publikacji: 17.07.2009
Termin sk??adania ofert: 07.08.2009

Leszno, dnia 17 lipca 2009 roku
Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
ogłasza

UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ W DNIU 28.07.2009R


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
„Remont instalacji elektrycznej w korytarzach i na klatce schodowej w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Al. Jana Pawła II 21”
CPV 45311000-0
1. Termin realizacji zamówienia:
- 40 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu robót
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),tj:
- osoba wyznaczona na kierownika robót posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznej oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),tj.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy), tj. posiadają polisę oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000 zł,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
11) polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000 zł,
12) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem robót,
13) dokumenty potwierdzające, że osoba wyznaczona na kierownika robót posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznej oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
*UWAGA – w przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
6. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem:
Przetarg – remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Al. Jana Pawła II 21” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 7 sierpnia 2009 r. do godz. 10.15” do dnia 7 sierpnia 2009r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1B.
Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. 1A w dniu 7 sierpnia 2009r. o godz. 10.15
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2009r.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Roman Grygier – tel. 0 65 529 81 03
- Krzysztof Kurpisz – tel. 0 65 529 82 20

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz - tel: 065 529 82 20
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.