Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a nr XXXIV/397/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 lipca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Bartlewicz reprezentowanej przez adwokata Krzysztofa Nawrockiego na dzia??alno??? Prezydenta Miasta Leszna.

Uchwa??a nr XXXIV/397/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 lipca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Bartlewicz reprezentowanej przez adwokata Krzysztofa Nawrockiego na dzia??alno??? Prezydenta Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 397
Numer sesji: 34
Rok: 2009


Uchwała nr XXXIV/397/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 lipca 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Bartlewicz reprezentowanej przez adwokata Krzysztofa Nawrockiego na działalność Prezydenta Miasta Leszna.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

Skargę Pani Janiny Bartlewicz, reprezentowanej przez adwokata Krzysztofa Nawrockiego uznać za niezasadną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/397/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 lipca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Bartlewicz reprezentowanej przez adwokata Krzysztofa Nawrockiego na działalność Prezydenta Miasta Leszna.


Zarzut skargi dotyczący naruszenia przepisów o właściwości, poprzez uznanie, iż organem właściwym do wydania zaświadczenia z dnia 1 grudnia 2008 r. nie jest Prezydent Miasta Leszna, należy uznać za całkowicie bezzasadny.
Zgodnie z art. 2 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali – spełnienie wymagań do uznania określonego lokalu za samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu tej ustawy stwierdza w formie zaświadczenia starosta (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
Zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) - Miasto Leszno jest miastem na prawach powiatu i dlatego też funkcje organów powiatu sprawuje Rada Miejska Leszna i Prezydent Miasta Leszna.
Prezydent Miasta Leszna jest więc organem właściwym w sprawach zastrzeżonych do właściwości starosty.

Zarzut dotyczący wadliwości merytorycznej wydanego w sprawie zaświadczenia ze względu na to, że zaświadczenie to „opisuje stan faktyczny i prawny niezgodny z rzeczywistym” również należy uznać za nieuzasadniony.
W świetle wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa Pana Romana Sikorskiego - zaświadczenie z dnia 1 grudnia 2008 r. o samodzielności lokali położonych w Lesznie przy ul. Strzeleckiej nr 38 wydane zostało na podstawie dokumentów sporządzonych przez Pana inż. Jana Nowakowskiego posiadającego uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych.
Z dokumentów tych wynika, iż obydwa lokale położone w Lesznie przy ul. Strzeleckiej nr 38 spełniają wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Uwzględniając powyższe zasadnym jest podjęcie uchwały o uznaniu złożonej skargi za nieuzasadnioną.


Opracowała:
Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej Leszna

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.