Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na ,,Budow? linii ??wiat??owodowej ???cz?cej siedzib? Urz?du Miasta Leszna przy ul.Karasia 15 z siedzibami urz?du przy ul.Przemys??owej 10 i ul.Wa??owej 5?.

Przetarg nieograniczony na ,,Budow? linii ??wiat??owodowej ???cz?cej siedzib? Urz?du Miasta Leszna przy ul.Karasia 15 z siedzibami urz?du przy ul.Przemys??owej 10 i ul.Wa??owej 5?.

Data publikacji: 07.07.2009
Termin sk??adania ofert: 27.07.2009

MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

,,Budowę linii światłowodowej łączącej siedzibę Urzędu Miasta Leszna przy ul.Karasia 15 z siedzibami urzędu przy ul.Przemysłowej 10 i ul.Wałowej 5”.

CPV 45.31.42.00-3

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a) budowę kanalizacji kablowej pierwotnej;
b) budowę mikrokanalizacji;
c) montaż kabli światłowodowych;
d) zakończenie kabli światłowodowych;
e) montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych dla budynków.
Linię światłowodową należy ułożyć wzdłuż ulic: Śniadeckich, Przemysłowej, Marcinkowskiego, Kraśińskiego, Wałowej.
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisują : projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiar robót.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.
6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy).
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy).
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną linię światłowodową o długości minimum 350m.
Wymogiem jest aby wykazane zamówienie było poparte dokumentami o jego należytym wykonaniu np. referencjami,
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i osobą uprawnioną do prowadzenia badań archeologicznych, lub przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia ww. osób.
Wykonawca poda dane osoby wyznaczonej na kierownika budowy, oraz załączy do oferty jej uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca poda dane osoby wyznaczonej do prowadzenia badań archeologicznych oraz załączy jej dyplom magisterski potwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku archeologia oraz jej oświadczenie, że odbyła po ukończeniu tych studiów wymaganą do prowadzenia badań archeologicznych 12-miesięczną praktykę zawodową.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,
6) zobowiązują się do udzielenia 3 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,
7) wniosą wadium.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
9) oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom;
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
11) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
12) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga załączenia przez Wykonawcę do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2a.
14) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2b;
15) aktualna polisę, a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
16) kosztorys ofertowy;
17) potwierdzenie wniesienia wadium.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do dnia 27 lipca 2009 r., do godz. 9:00
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok.32 w dniu 27 lipca 2009 r.o godz. 9:15.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
14. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28,
Marcin Olejniczak tel. 065 529 81 34, Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34 w godz. 8 – 15.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Opublikowany dnia: 2009-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.