Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIII/387/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie szczeg????owych zasad i trybu przyznawania nagr??d za osi?gni?cia w dziedzinie tw??rczo??ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uchwa??a Nr XXXIII/387/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie szczeg????owych zasad i trybu przyznawania nagr??d za osi?gni?cia w dziedzinie tw??rczo??ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Numer uchwa??y: 387
Numer sesji: 33
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXIII/387/2009
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 czerwca 2009 roku.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się nagrody Miasta Leszna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej nagrodami.
2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Miasta Leszna lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie Miasta Leszna lub działających na rzecz Miasta Leszna, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

§ 2.

Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki stanowią wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w zakresie:
a) twórczości artystycznej,
b) popularyzacji i upowszechniania kultury,
c) pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej,
d) niekonwencjonalnego promowania miasta w dziedzinie kultury i tradycji.

§ 3.

1. Nagrody przyznaje corocznie Prezydent Miasta Leszna z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów wymienionych w § 5 ust. 1.
2. Wyróżniony otrzymuje dyplom, nagrodę pieniężną lub rzeczową.
3. Każdy spośród wyróżnionych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.
§ 4.

1. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody uchwała co roku Rada Miejska Leszna w budżecie Miasta dla działu kultura i sztuka.
2. Ilość, wysokość nagród pieniężnych i wartość nagród rzeczowych ustala Prezydent Leszna w zależności od wagi i znaczenia zasług zgłoszonych kandydatów, ilości złożonych wniosków oraz wysokości środków zapisanych w budżecie Miasta.
3. Wysokość nagrody pieniężnej lub wartość nagrody rzeczowej nie może być wyższa niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszone przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zm.) za rok poprzedni, w stosunku do roku, w którym przyznawana jest nagroda.


§ 5
1. Wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury i sztuki mogą składać:

a) Wydział Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Leszna,
b) Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna, komisja właściwa ds. kultury Rady Miejskiej Leszna, grupa radnych w ilości minimum 3 osób,
c) stowarzyszenia twórców i artystów,
d) instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
e) dyrektorzy placówek oświatowych i rektorzy uczelni wyższych, mieszkańcy Leszna w ilości minimum 50 osób.

2. Informacja dotycząca możliwości i terminu składania wniosków podana zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta Leszna.
3. Wnioski można składać w dwóch terminach: do 15 kwietnia i do 15 października danego roku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Leszna może zadecydować o innym terminie przyjęcia i rozpatrzenia wniosku.

§ 6.
1. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać:
a) dane osobowe kandydata (kandydatów) lub nazwę podmiotu typowanego do nagrody i jego adres,
b) uzasadnienie dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności kandydata lub informacje o jego osiągnięciach w roku poprzednim, za które nagroda ma być przyznana,
c) miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 7.
1. Wnioski o nagrody należy składać w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta.
2. Wydział Kultury i Kultury Fizycznej rozpatruje wnioski pod względem formalnym i przedkłada je do akceptacji i rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Leszna.
3. W razie stwierdzenia braków wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia po terminie,
b) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę,
c) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie,
d) pisemnej rezygnacji kandydata.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA NR XXXIII/387/2009
z dnia 26 czerwca 2009 r.


w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.Zgodnie z zapisem art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać osobom fizycznym i prawnym, a także innym podmiotom doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Mając na uwadze możliwości docenienia całokształtu działalności i wybitnych osiągnięć o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury Rada Miejska Leszna w drodze uchwały określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, co stanowi przedmiot niniejszej uchwały.


Opracował:
Wydział Kultury
i Kultury Fizycznej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.