Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXXIII/386/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 czerwca 2009 r.w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. (2. tura ?? wnioski w trakcie roku) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestruzabytk??w .

UCHWA?A NR XXXIII/386/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 czerwca 2009 r.w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. (2. tura ?? wnioski w trakcie roku) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestruzabytk??w .

Numer uchwa??y: 386
Numer sesji: 33
Rok: 2009


UCHWAŁA NR XXXIII/386/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. (2. tura – wnioski w trakcie roku) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się dotacji następującym osobom:
1. Mariusz Szczepaniak
Nazwa zabytku: Budynek mieszkalno – handlowy, ul. Rynek 33 w Lesznie
Nazwa zadania: prace remontowe zgodnie z przedłożonym kosztorysem, pomniejszonym o koszty robót związanych z naprawą lub wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalno-handlowego przy ul. Rynek 33
– dotacja w kwocie do 53.133,- zł brutto (tj. do 26,90 % kosztów zadania).

2. Małgorzata i Błażej Kucharzak
Nazwa zabytku: Budynek mieszkalno – usługowy, ul. Rynek 32 w Lesznie
Nazwa zadania: prace remontowe zgodnie z przedłożonym kosztorysem, pomniejszonym o koszty robót związanych z naprawą lub wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 32
- dotacja w kwocie do 10.072,- zł brutto (tj. do 26,90 % kosztów zadania).3. Eugenia Strojna-Sternal, Karolina Sternal
Nazwa zabytku: Dom, ul. Leszczyńskich 23 w Lesznie
Nazwa zadania: prace remontowe zgodnie z przedłożonym kosztorysem, pomniejszonym o koszty robót związanych z naprawą lub wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz części elewacji nie wymagającej natychmiastowego remontu domu przy ul. Leszczyńskich 23
- dotacja w kwocie do 16.776,- zł brutto (tj. do 26.90 % kosztów zadania).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XXXIII/386/2009
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. (2. tura – wnioski w trakcie roku) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytkach mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków. Propozycje dofinansowania przygotowano w oparciu o opinię powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna komisji weryfikującej wnioski.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.