Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIII /384/ 2009 Rady Miejskie Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??? Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku

Uchwa??a Nr XXXIII /384/ 2009 Rady Miejskie Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013, zmienionej Uchwa??? Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku

Numer uchwa??y: 384
Numer sesji: 33
Rok: 2009Uchwała Nr XXXIII /384/ 2009
Rady Miejskie Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/384/ 2009 Rady Miejskie Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałą nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.

1. Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wprowadzono nową inwestycję:

2.5. „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Osiecką (DW432)”
Budowa drogi zbiorczej o nawierzchni dostosowanej do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, w celu przeniesienia ruchu tranzytowego. Termin realizacji zadania 2009-2010. Planowane nakłady 4.6 mln zł. Planowane dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011”: 2.2 mln zł.

2. Z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wykreślono jako odrębne zadanie inwestycję:

3.3. „Budowa ulicy Sosnowej wraz z ulicami przyległymi”
Inwestycja ta realizowana jest w ramach tytułu inwestycyjnego nr 3.1.

3. W niniejszej Uchwale wprowadza się także uaktualnienie wynikające ze zmian budżetu w roku 2009 oraz zmian planowanych nakładów finansowych i planowanego dofinansowania następujących tytułów inwestycyjnych:

2.3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna
3.1. „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”
3.2. „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”
4.1. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie”
5.1. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”
6.1. „Budowa miejskich ścieżek rowerowych”
8.1. „Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo - sportową”
8.2. „Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolniczo - Budowlanych”
12.1. „Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego”

W załączeniu przedstawiono harmonogram realizacji inwestycji wraz z planowanymi nakładami finansowymi, planowanym dofinansowaniem w rozbiciu na poszczególne lata.


Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym, co oznacza, ze będzie podlegał okresowej aktualizacji. Aktualizacja obejmować będzie wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz aktualnie danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulegać będzie odpowiedniemu przesunięciu w trakcie przygotowania kolejnych edycji planu.

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.