Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIII/383/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Uchwa??a Nr XXXIII/383/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Numer uchwa??y: 383
Numer sesji: 33
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXIII/383/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2009 przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/325/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie dochodów o kwotę 4.549.534,- zł zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie wydatków o kwotę 4.549.534,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 8.327.444,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2009”
po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna
nr 146/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, 179/2009 z dnia 28 maja 2009 roku oraz 190/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku.

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009”
po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 147/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku oraz 180/2009 z dnia 28 maja 2009 roku.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 148/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku i 181/2009 z dnia 28 maja 2009 roku oraz po zmianach dokonanych niniejszą uchwał polegających na włączeniu dotacji w wysokości 15.000,- zł ze Starostwa Powiatowego w Lesznie z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na bieżące utrzymanie zintegrowanego stanowiska kierowania.

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:

1) w poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o kwotę 5.368.986,- zł
2) w poz. „inwestycje wieloletnie” zmniejszenie o kwotę 5.871.986,- zł,
3) w poz. „inwestycje jednoroczne” zwiększenie o kwotę 503.000,- zł,
4) w poz. „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 226.469,- zł
5) w poz. „Dotacje dla zakładów budżetowych” zwiększenie o kwotę 10.000,- zł,

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/1 – opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” oraz nr 8/1 – finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) w poz. 2.3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”
a) w 2008 roku w poz. „VII emisja obligacji komunalnych” zmniejszenie w wysokości 366.179,- zł,
b) w 2009 roku w poz. „U.M. Leszna” zmniejszenie w wysokości 3.645.366,- zł oraz w poz. „VIII emisja obligacji komunalnych” zmniejszenie w wysokości 3.400.000,- zł oraz w poz. „środki unijne dotacja rozwojowa” zmniejszenie w wysokości 4.721.986,- zł,
c) w 2010 roku w poz. „U. M. Leszna” zmniejszenie w wysokości 4.465.192,- zł oraz w poz. „środki unijne dotacja rozwojowa” zmniejszenie w wysokości 4.216.704,- zł,
d) w 2011 roku w poz. „U.M. Leszna” zwiększenie w wysokości 11.170.090,- zł oraz w poz. „środki unijne dotacja rozwojowa” zwiększenie w wysokości 8.033.821,- zł,
2) wprowadzenie poz. 2.5. „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osiecką” w poz. „VIII emisja obligacji komunalnych” w wysokości 200.000,- zł w 2009 roku oraz w poz. „U.M. Leszna” w wysokości 2.200.000,- zł i „dotacja” w wysokości 2.200.000,- zł w 2010 roku,
3) w poz. 3.1. „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”:
a) w 2009 roku w poz. „U.M. Leszna” zwiększenie w wysokości 6.495.366,- zł oraz zwiększenie w poz. „VIII emisja obligacji komunalnych” w wysokości 400.000,- zł,
b) w 2011 roku w poz. „U.M. Leszna” zmniejszenie w wysokości 695.366,- zł,
c) w latach następnych w poz. U.M. Leszna zmniejszenie w wysokości 6.200.000,- zł
4) w poz. 3.2. „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” zmniejszenie w poz. „VIII emisja obligacji komunalnych” w wysokości 200.000,- zł w 2009 roku oraz zwiększenie w poz. U.M. Leszna” w wysokości 200.000,- zł w latach następnych,
5) w poz. 4.1. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A w Lesznie” zmniejszenie w poz. „dotacja rozwojowa” o kwotę 1.000.000,- zł w 2009 roku oraz zwiększenie
w poz. ”dotacja rozwojowa” o kwotę 1.000.000,- zł w 2010 roku,
6) w poz. 8.1. „Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo-sportową” w poz. „U.M. Leszna” zmniejszenie w wysokości 3.000.000,- zł oraz w poz. „VIII emisja obligacji komunalnych” zwiększenie w wysokości 3.000.000,- zł w 2009 roku”.

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujący sposób:
1) w poz. I.5. „Budowa linii światłowodowej łączącej siedzibę Urzędu Miasta z Biurem Strefy Płatnego Parkowania i budynkami przy ul. Wałowej i Przemysłowej zwiększenie w poz. „UM Leszna” w wysokości 100.000,- zł,
2) wprowadzenie poz. III.1. „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. B. Prusa, poz. „U.M. Leszna” w wysokości 400.000,- zł,
3) w poz. VII.1. (przed zmianami VI.1) „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” zwiększenie w poz. „odpłatność mieszkańców” o kwotę 3.000,- zł,
4) numeracja poz. zapis: „III.1.”, „IV.1”, „V.1”, „VI.1”, „VI.,2”, „VII.1”
zastępuje się „IV.1”, „V.1”, „VI.1”, „VII.1”, VII.2”, „VIII.1”

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujący sposób:
1) w poz. „Dział 700 rozdz. 70005 dla Urzędu Miasta Leszna”, w poz. „wykupy nieruchomości” zwiększenie o kwotę 220.769,- zł,
2) wprowadzeniu poz. „Dział 801 rozdz. 80101 dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji”, „zakup sprzętu sportowego dla Centrum Szkolenia Młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 12” w wysokości 5.700,- zł

10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku” po dokonaniu zmian w poz. II.1. „Dział 600 rozdz. 60004
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” poprzez wprowadzenie poz. „zakup serwera z oprogramowaniem” w wysokości 10.000,- zł”

11. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) w poz. I.4 „Dz. 801 rozdz. 80148 Posiłki w stołówkach szkolnych” zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 1.108,- zł,
2) w poz. I.6 „Dz. 854 rozdz. 85410 Posiłki w internatach i bursach” zwiększenie po stronie przychodów i wydatków o kwotę 500,- zł,
3) w poz. II.1 „Dz. 754 rozdz. 75411 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie po stronie przychodów i wydatków o kwotę 310,- zł,
4) w poz. II.2 „Dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe” zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 6.158,- zł oraz po stronie wydatków o kwotę 11.133,- zł,
5) w poz. II.3 „Dz. 801 rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne” zwiększenie po stronie przychodów i wydatków o kwotę 500,- zł,
6) wprowadzenie poz. II.4 „Dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola” po stronie przychodów w wysokości 1.164,- zł i po stronie wydatków w wysokości 1.165,- zł
7) numeracja poz. zapis: „4”, „5”
zastępuje się „5”, „6”,
8) w poz. II.5 (przed zmianami poz. 4) „Dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazja” zwiększenie po stronie przychodów i wydatków o kwotę 1.523,- zł,
9) wprowadzenie poz. II. 7 „Dział 801 rozdz. 80130 Szkoły zawodowe” po stronie przychodów i wydatków w wysokości 810,- zł,
10) wprowadzenie poz. II.8 „Dział 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy” po stronie przychodów i wydatków o kwotę 361,- zł

12. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) w poz. 1 „Miejski Zakład Komunikacji” w poz. „Razem przychody” i „Dotacje na inwestycje”, oraz „Razem wydatki” i „Wydatki inwestycyjne” zwiększenie o kwotę 10.000,- zł,

13. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku”. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

14. załącznik nr 17 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku” po dokonaniu zmian w poz. „Przychody budżetu”, „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – VIII emisja obligacji komunalnych na zadania:
1) przebudowa drogi wojew. nr 323 w granicach miasta Leszna zmniejszenie o kwotę 3.400.000,- zł,
2) bud. nowych nawierzchni na drogach gmin. o nawierz. gruntowej zwiększenie o kwotę 400.000,- zł
3) Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej zmniejszenie w wysokości 200.000,- zł,
4) budynek Gimnazjum 9 wraz z halą widowiskowo-sportową zwiększenie o kwotę 3.000.000,- zł,
5) wprowadzenie „budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 maja z ul. Osiecką” w wysokości 200.000,- zł

15. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) w poz. 3 Projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” (dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” Priorytet II. „Infrastruktura komunikacyjna” Działanie 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) w następujących pozycjach:
a) w poz. „Wydatki majątkowe” i „Razem wydatki” w kol. 4 zmniejszenie w wysokości 1.611.516,- zł, w kol. 5 zmniejszenie w wysokości 706.647,- zł oraz w kol. 6 zmniejszenie w wysokości 904.869,- zł,
b) w poz. „Razem wydatki”, „do 2008 roku” w kol. 4 i 5 zmniejszenie w wysokości 366.179,- zł,
c) w poz. „Razem wydatki”, „2009 rok” w kol. 4 i 7 zmniejszenie w wysokości 11.767.352,- zł, w kol. 5 i 8 zmniejszenie w wysokości 7.045.366, w kol. 6, 12 i 16 zmniejszenie o kwotę 4.721.986,- zł, w kol. 10 zmniejszenie w wysokości 3.400.000,- zł oraz w kol. 11 zmniejszenie w wysokości 3.645.366,- zł
d) w poz. „Razem wydatki”, „2010 rok” w kol. 4 zmniejszenie w wysokości 8.681.896,- zł, w kol. 5 zmniejszenie w wysokości 4.465.192,- zł, i w kol 6 zmniejszenie w wysokości 4.216.704,- zł,
e) w poz. „Razem wydatki”, „2011 rok” w kol. 4 zwiększenie w wysokości 19.203.911,- zł, w kol. 5 zwiększenie w wysokości 11.170.090,- zł oraz w kol. 6 zwiększenie w wysokości 8.033.821,- zł
2) wprowadzenie poz. 9 Projekt pn.: „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II. „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w następujących pozycjach:
a) w poz. „Razem wydatki”, „2009 rok” w kol. 4 i 7 w wysokości 302.500,- zł,
b) w poz. „Razem wydatki”, „2009 rok” w kol. 5, 8 i 11 w wysokości 96.649,- zł,
c) w poz. „Razem wydatki”, „2009 rok” w kol. 6, 12 i 16 w wysokości 205.851,- zł,
3) numeracja poz.
a) zapis: „9”, „10”
b) zastępuje się: „10”, „11”
4) w poz. 11 (przed zmianami 10) Projekt pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie” (dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20013, Priorytet I. „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.7. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych””:
a) w poz. „wydatki majątkowe”, „2009 rok” w kol. 4, 6, 7, 12 i 16 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,- zł,
b) w poz. „wydatki majątkowe”, „2010 rok” w kol. 4 i 6 zwiększenie” o kwotę 1.000.000,- zł

16. Dokonuje się sprostowania błędu w uchwale nr XXXII/337/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w załączniku nr 8/1 opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” w poz. 8.1. kol. 5 „czas realizacji” zapis: „2008-2009”
zastępuje się: „2008-2010”

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 246.913.242,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 166.999.066,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 79.914.176,- zł.


2. § 1 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 225.116.852,- zł i dochody majątkowe w kwocie 21.796.390,- zł”.


3. § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.226.860,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”


4. § 1 ust. 3 pkt 8 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„8) dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.356.745,- zł”


5. § 2 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 274.113.242,- zł jak w załączniku
Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 190.222.038,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 83.891.204,- zł”


6. § 2 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
wydatki bieżące kwotę 210.542.626,- zł, w tym:
a) kwotę 107.561.649,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 24.306.121,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 6.880.669,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
wydatki majątkowe w kwocie 63.570.616,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

7. § 2 ust. 3 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 12.592.041,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.813.621,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.778.420,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.751.830,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 4.870.550,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.236.730,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 568.812,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 376.508,- zł,
e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 650.000,- zł,
f) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 26.500,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.700,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 90.000,- zł


8. § 2 ust. 5 pkt 5 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki w kwocie 1.224.637,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”


9. § 4 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 36.800.000,- zł, w tym:
1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 21.500.000,- zł,
2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.300.000,- zł.”

10. § 10 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 181.771,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 608.854,- zł,
3) celowa na wykup udziałów kwocie 1.000,- zł,
4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,- zł”


11. § 11 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Ustala się limit zobowiązań na rok 2009 w kwocie 24.500.000,- zł,
z czego:
1) na pokrycie deficytu budżetowego w ciągu roku w kwocie 3.000.000,- zł,
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 11.900.000,- zł,
3) na wykup obligacji komunalnych w kwocie 9.600.000,- zł”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/383/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009, których uzasadnienie przedstawia poniżej.
1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 134.832,- zł:


Proponowane zmiany polegają na:
b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 709.300,- zł z tytułu włączenia środków z Miejskiego Zakładu Komunikacji w związku z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, iż dotacja otrzymana od gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższa kwota dotyczy okresu od maja 2004 do grudnia 2008 roku. (Środki przeznacza się na wydatki dotyczące prac remontowo budowlanych przy zabytkach w wysokości 400.000,- zł (zadania miasta), oraz zadanie „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Bolesława Prusa” w wysokości 300.000,- zł (zadania powiatu)),
c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 220.769,- zł z tytułu niewykorzystanych do dnia 30.04.2009 roku środków na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości (środki włącza się po stronie wydatków na ten sam cel),
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 95.950,- zł, z tego:
z tytułu wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych
w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 100,- zł, wpływów za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w wysokości 8.600,- zł
i w Szkole Podstawowej nr 10 w wysokości 46.000,- zł, wpływów
od uczniów za obiady wydawane w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 5 w wysokości 26.000,- zł, wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole podstawowej nr 5 w wysokości 250,- zł, wpływów za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w związku
z wynajmem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w wysokości 10.000,- zł oraz z tytułu wpływów od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej za zużytą energię do obsługi urządzeń grzewczych w wysokości 5.000,- zł,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 w wysokości 46.455,- zł z tytułu wpływów za zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody i ścieków w wynajmowanych pomieszczeniach przedszkolnych,
f) w dz. 801 rozdz. 80110 w wysokości 1.070,- zł, z tego: z tytułu wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Gimnazjum nr 2 w wysokości 120,- zł, wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w Gimnazjum nr 4 w wysokości 300,- zł, i Gimnazjum nr 5 w wysokości 250,- zł oraz z tytułu wpływów za korzystanie ze szkolnego ksero w Gimnazjum nr 4 w wysokości 400,- zł,
g) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 w wysokości 18.443,- zł z tytułu uzyskanych dochodów przez Miasto Leszno jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela,
h) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85324 w wysokości 39.845,- zł w związku z realizacją umowy zawartej między Urzędem Miasta Leszna a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”. Powyższe środki włącza się do rezerwy ogólnej. Wydatki na ten cel zostały zaplanowane już w budżecie początkowym na 2009 rok.
i) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 w wysokości 3.000,- zł z tytułu wpłat mieszkańców na realizację inwestycji w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
j) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 w wysokości 1.000.000,- zł w związku z tym, że nie będą w roku bieżącym realizowane zadania
z dotacji rozwojowej na realizację Projektu pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013”.


2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 4.684.366,- zł:

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 w wysokości 4.721.986,- zł środków z dotacji rozwojowe na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” w związku z przesunięciem terminu realizacji na lata nastepne.
b) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 w wysokości 15.000,- zł z tytułu dotacji
ze Starostwa Powiatowego w Lesznie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na utrzymanie zintegrowanego stanowiska kierowania,
c) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 w wysokości 5.000,- zł z tytułu sprzedaży zużytego samochodu osobowego służącego do nauki jazdy w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 5.000,- zł,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80143 w wysokości 17.000,- zł z tytułu wpływów za podatek od nieruchomości od Społecznej Placówki Opieki Żłobkowej „MIŚ”,
e) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85407 w wysokości 620,- zł za wynajem pomieszczeń biurowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,


3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 6.572.973,- zł oraz zmiany na kwotę 65.755,- zł:

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 w wysokości 10.000,- zł dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem – środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
b) zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 600 z rozdz. 60016 do rozdz. 60015 w wysokości 200.000,- zł z zadania pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” (zadania miasta) w celu wyodrębnienia środków na nowe zadanie inwestycyjne (zadania powiatu),
c) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 w wysokości 220.769,- zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości. Środki pochodzą z włączenia do budżetu wydatków niewygasających z końcem roku 2008 w związku z przedłużającą się procedurom nabycia działek i przeznacza się je na ten sam cel,
d) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 w wysokości 6.895.366,- zł
na zadaniu inwestycyjnym „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”, w tym środki z obligacji 400.000,- zł i środki własne 6.495.366,- zł,
e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 w wysokości 100.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa linii światłowodowej łączącej siedzibę Urzędu Miasta z Biurem Strefy Płatnego Parkowania i budynkami przy ul. Wałowej i Przemysłowej”. (Środki pochodzą z rezerwy ogólnej),
f) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75404 w wysokości 50.000,- zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów, modernizację pomieszczeń oraz zakup niezbędnych materiałów i artykułów potrzebnych do bieżącej realizacji zadań służbowych Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Środki pochodzą
z zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”,
g) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75814 rezerwy ogólnej w wysokości 60.055,- zł, wg poniższego rozliczenia:
 zwiększenie w wysokości 800,- zł z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole Podstawowej i Gimnazjach,
 zwiększenie w wysokości 9.300,- z tytułu zwrotu podatku
od towarów i usług z Urzędu Skarbowego,
 zwiększenie w wysokości 39.845,- zł z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 zmniejszeniu w wysokości 10.000,- zł z przeznaczeniem
na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Lesznie,
 zmniejszenie w wysokości 100.000,- zł z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa linii światłowodowej łączącej siedzibę Urzędu Miasta z Biurem Strefy Płatnego Parkowania i budynkami przy ul. Wałowej i Przemysłowej”
h) zwiększeniu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 114.023,- zł przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, m.in.
na zakup druków, legitymacji, świadectw, środków czystości, energii cieplnej i elektrycznej oraz wymianę instalacji elektrycznej w klasach
w Szkole Podstawowej nr 10 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
i) zwiększeniu wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 w wysokości 46.455,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli (środki pochodzą
ze zwiększonych dochodów),
j) zmniejszeniu wydatków w dz. 801 rozdz. 80110 w wysokości 25.028,- zł w związku m.in. z rozliczeniem zużycia energii elektrycznej między Gimnazjum nr 4 (zadania miasta) i II Liceum Ogólnokształcącym (zadania powiatu),
k) zwiększeniu wydatków w dz. 852 rozdz. 85212 w wysokości 18.443,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą z dodatkowo wypracowanych dochodów przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
l) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 w wysokości 3.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych na budowę drogi wraz z oświetleniem (ul. Jeremy Wiśniowieckiego),
m) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 w wysokości 1.000.000,- zł w związku z tym, że nie będą w roku bieżącym realizowane zadania z dotacji rozwojowej na realizację Projektu pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013”.
n) zmianach pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z dz. 926 rozdz. 92605 do dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 5.700,- zł w celu wyodrębnienia środków na zakup sprzętu sportowego – tablice
do koszykówki w związku z powołaniem Centrum Szkolenia Młodzieży
w Szkole podstawowej nr 12,
o) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92120 w wysokości 400.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące prac remontowo-budowlanych przy zabytkach nieruchomych na zadanie: „Osuszanie murów obwodowych Kościoła p.w. Świętego Mikołaja w Lesznie” (Środki pochodzą z Miejskiego Zakładu Komunikacji jako zwrot podatku
od towarów i usług).


4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zmniejszono o kwotę 11.122.507,- zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmianach pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 600 z rozdz. 60016 do rozdz. 60015 w wysokości 200.000,- zł w celu wyodrębnienia środków
na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi łączącej Aleje Konstytucji 3 maja z ulicą Osiecką”,
b) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 w wysokości 11.767.352,- zł
na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej 323 w granicach miasta Leszna”
W dniu 9 czerwca br została doręczona do Urzędu Decyzja nr 3/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja do granicy administracyjnej miasta. Decyzja
ta umożliwi przygotowanie wniosku ostatecznego na wsparcie finansowe tej inwestycji ze środków UE w ramach WRPO. Z opracowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego wynika, że rozpoczęcie robót nastąpi 15.02.2010 roku a ich zakończenie 31.10.2011. Tak więc planowane na początek roku wydatki na tę inwestycję w latach 2009-2011 należy skorygować do wysokości wynikającej z nowego harmonogramu.
 Skorygowano wysokość poniesionych nakładów finansowych w 2008 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowy za 2008 rok do kwoty 529.821,- zł.
 W 2009 roku skorygowano planowaną wysokość środków na tym zadaniu do kwoty 63.648,- zł. Umniejszono po stronie dochodów
i po stronie wydatków o kwotę 4.721.986,- zł wysokość dotacji rozwojowej. Natomiast środki własne miasta w wysokości 3.645.366,- zł oraz środki z VIII emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.400.000,- zł przeniesiono na inne zadania.
 W latach 2010 i 2011 dostosowano wysokość środków własnych miasta i wysokość planowanej dotacji rozwojowej do poziomu wynikającego z harmonogramu.
c) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 w wysokości 15.000,- zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zintegrowanego stanowiska kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Środki pochodzą z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Lesznie,
d) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne w wysokości 18.147,- zł oraz 80111 – gimnazja specjalne w wysokości 176,- zł w związku z rozliczeniem zużycia energii elektrycznej między Zespołem Szkół Specjalnych (zadania powiatu) a Szkołą Podstawową nr 7 (zadania miasta),
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 w wysokości 25.548,- zł z przeznaczeniem na zakup energii, środki pochodzą z rozliczenia energii z Gimnazjum nr 4,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 w wysokości 400.000,- zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Bolesława Prusa”. (Środki pochodzą z Miejskiego Zakładu Komunikacji jako zwrot podatku od towarów i usług).
g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 w wysokości 5.000,- zł z przeznaczeniem na zakup nowego urządzenia zabezpieczającego wjazd na boisko szkolne w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów w placówkach oświatowych),
h) zwiększeniu dz. 801 rozdz. 80143 w wysokości 17.000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów w placówkach oświatowych),
i) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 w wysokości 620,- zł z przeznaczeniem na zakup energii (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu wynajmowanych pomieszczeń),

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2009” po zmianach dokonanych:
a) Zarządzeniem nr 146/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku Prezydenta Miasta Leszna polegającym na:
 w dz. 751 rozdz. 75113 z Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie w wysokości 38.051,- zł oraz 170,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku,
 w dz. 852 rozdz. 85203 od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 9.450,- zł w związku ze zwiększeniem stawki
na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu
w Środowiskowym Domu Samopomocy,
 przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 8.130,- zł oraz w rozdz. 85212 w wysokości 4.733,- zł
b) Zarządzeniem Nr 179/2009 z dnia 28.05.2009r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zwiększeniu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w dz. 010 rozdz. 01095 w wysokości 17.144,- zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy oraz przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 Środowiskowego Domu Samopomocy na kwotę 4.300,- polegających na zwiększeniu planu na zakup usług remontowych, usług telefonii stacjonarnej oraz na wynagrodzenia bezosobowe.
c) Zarządzeniem Nr 190/2009 z dnia 3.06.2009 roku polegających
na zwiększeniu planu dotacji w dz. 751 rozdz. 75113 w wysokości 45.810,- zł z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczeniem
na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych:
a) Zarządzeniem Nr 147/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku Prezydenta Miasta Leszna polegających na przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 46.410,- zł.
b) Zarządzeniem Nr 180/2009 z dnia 28.05.2009r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zwiększeniu planu dotacji w dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 5.440,- zł od Wojewody Wielkopolskiego
z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych
za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową.


7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych:
a) Zarządzeniem Nr 148/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku Prezydenta Miasta Leszna polegającym na włączeniu środków w dz. 854 rozdz. 85415 w wysokości 302.500,- zł w związku z przystąpieniem do Projektu pn.: „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego”.
b) Zarządzeniem Nr 181/2009 z dnia 28.05.2009r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zwiększeniu planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85204 w kwocie 1.344,- zł na realizację zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej na terenie miasta Leszna.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 6 uchwały).

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 7 uchwały) i zgodnie z pkt 1 lit. i), pkt 3 lit. b) i lit. k) uzasadnienia.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8 uchwały) i zgodnie z pkt 1 lit. h), pkt 3 lit. d) i lit. j) oraz pkt 4 lit e) uzasadnienia.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9 uchwały) i zgodnie z pkt 3 lit. c) i lit. l) uzasadnienia.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 10 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. a) uzasadnienia.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2009 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 11 uchwały). Zmiany polegają na:
a) utworzeniu rachunków dochodów własnych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 dz. 801 rozdz. 80104 „Przedszkola” po stronie przychodów i wydatków z tytułu wpłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
 dz. 801 rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” po stronie przychodów i wydatków z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na akcję promocji szkoły,
 dz. 852 rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy” po stronie przychodów i wydatków w wysokości 361,- zł z tytułu otrzymanej darowizny na organizację zawodów sportowych w Środowiskowym Domu samopomocy”,
b) zwiększeniu po stronie wydatków z tytułu włączenia środków pieniężnych pozostałych z 2008 roku w dz. 801 rozdz. 80148 „Posiłki w stołówkach szkolnych”,
c) zwiększeniu po stronie przychodów i wydatków:
 w dz. 754 rozdz. 75411 „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej” z tytułu otrzymanej darowizny na zakup telefonu,
 w dz. 854 rozdz. 85410 „Posiłki w stołówkach szkolnych” z tytułu odsetek bankowych,
 w dz. 801 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z tytułu wpłat odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz z tytułu włączenia środków pieniężnych pozostałych z 2008 roku,
 w dz. 801 rozdz. 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” z tytułu otrzymanej darowizny na zakup pomocy naukowych i paczek świątecznych,
 dz. 801 rozdz. 80110 „Gimnazja” z tytułu wpłat odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz odsetek

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody
i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. a) uzasadnienia.

15. Załącznik nr 15, 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 13). Zmiany dotyczą aktualizacji stanu środków pieniężnych funduszu na początek roku oraz zwiększeniu wydatków w wysokości 185.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 95.000,- zł, przelewy
na inne fundusze w wysokości 30.000,- zł oraz na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 60.000,- zł.

16. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 14 uchwały).

17. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki
na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 15 uchwały) a także zgodnie z pkt 1 lit. j) oraz pkt 3 lit. k) uzasadnienia oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego”, które zostało wprowadzone do budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 145/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku.


Opracował:
Wydział Budżetu


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.