Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Remont pokrycia dachu budynku sali sportowej ???WICZNIA? w Lesznie, ul. Grota Roweckiego 20

PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Remont pokrycia dachu budynku sali sportowej ???WICZNIA? w Lesznie, ul. Grota Roweckiego 20

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---


PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Remont pokrycia dachu budynku sali sportowej „ĆWICZNIA” w Lesznie,
ul. Grota Roweckiego20.
Data publikacji: 18.06.2009
Termin składania ofert: 10.07.2009 godz. 10.00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
64-100 Leszno,
ul. Strzelecka 7
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na:
Remont pokrycia dachu budynku sali sportowej „ĆWICZNIA” w Lesznie, ul. Grota Roweckiego 20.
CPV 45261210-9
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
- Rozebranie pokrycia dachu z dachówki karpiówki ceramicznej czerwonej wraz z rynnami, rurami spustowymi, obróbkami blacharskimi oraz pokrycia wieży z blachy,
- Wymiana części łacenia dachu sali i deskowania wieży,
- Wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych oraz pokrycie wieży z blachy
tytancynkowej gr. 0.6mm
- Przełożenie pokrycia z dachówki klinkierowej karpiówki w koronkę na zaprawie z uzupełnieniem dachówką klinkierową karbowaną kolor grafitowy - wskazane jest zastosowanie dachówki z rozbiórki tego samego rodzaju co istniejąca,
- Pomalowanie obróbek blacharskich ścian szczytowych, z naprawą tynku i pomalowaniem farbą elewacyjną od strony dachu,
- Uzupełnienie brakującej kuli betonowej na ścianie szczytowej, oczyszczenie istniejących kul i fragmentu
ściany z klinkieru,
- Wymiana drewnianych żaluzji na wieży wraz z naprawą i konserwacją elementów drewnianych

1. Termin realizacji zamówienia: od 20.07.2009 do 15.09.2009 r.
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp)
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
5) zobowiązują się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały,
10) dokument potwierdzający, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania przynajmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego papowego na kwotę nie mniejszą niż
70.000 zł. brutto, dokument winien zawierać wartość, datę i miejsce wykonania robót oraz potwierdzać, że roboty zostały wykonanie należycie,
11) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
13) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem robót
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 207 lub za
pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać do dnia 10.07.2009 r. godz. 10.00 na adres: Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji , 64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7 oraz napisem:
„Przetarg na remont dachu budynku sali sportowej „ĆWICZNIA” w Lesznie, ul. Grota Roweckiego 20 ” i zastrzeżeniem „nie otwierać przed dniem 10.07.2009 r. do godz. 10.30”
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 10.07.2009 r. o godz.10.30
8. Kryterium oceny ofert:
- cena ofertowa - 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela Andrzej Tomkowiak,
tel. 065 520 56 40.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2009-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.