Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? LINII KABLOWEJ O??WIETLENIA ULICZNEGO WRAZ ZE S?UPAMI I OPRAWAMI NA UL. FRANCUSKIEJ I BELGIJSKIEJ ORAZ W CI?GU PIESZYM POMI?DZY UL. FRANCUSK? I LITEWSK? W LESZNIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? LINII KABLOWEJ O??WIETLENIA ULICZNEGO WRAZ ZE S?UPAMI I OPRAWAMI NA UL. FRANCUSKIEJ I BELGIJSKIEJ ORAZ W CI?GU PIESZYM POMI?DZY UL. FRANCUSK? I LITEWSK? W LESZNIE

Data publikacji: 08.06.2009r.
Termin sk??adania ofert: 30.06.2009r.


Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15

O G Ł A S Z A

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA BUDOWĘ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ ZE SŁUPAMI I OPRAWAMI NA UL. FRANCUSKIEJ I BELGIJSKIEJ ORAZ W CIĄGU PIESZYM POMIĘDZY UL. FRANCUSKĄ I LITEWSKĄ W LESZNIE


Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami na ul. Francuskiej i Belgijskiej oraz w ciągu pieszym pomiędzy ul. Francuską i Litewską w Lesznie”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.31.61.10-9;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. K. Karasia 15, pok. Nr 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 30 dni od przekazania placu budowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), tj.:
a) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoją wartością i rodzajem przedmiotowi zamówienia – budowa oświetlenia ulicznego w ilości min. 20 punktów oświetleniowych,
b) dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 3 ustawy),
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.22 ust.1 pkt 4 ustawy),
5. z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji,
6. zobowiązują się do udzielenia 3 letniej rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 30 czerwca 2009 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 2.500,00 zł wyznaczono do dnia 30 czerwca 2009 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 czerwca 2009 roku o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 08 czerwca 2009r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2009-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.