Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ??Remont pierwszego pi?tra w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ??Remont pierwszego pi?tra w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?

Data publikacji: 05.06.2009r
Termin sk??adania ofert: 29.06.2009r


Leszno, dnia 5 czerwca 2009 roku
Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
„Remont pierwszego piętra w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”
CPV 45453000-7; 45310000-3
1. Termin realizacji zamówienia:
- 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),tj:
- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia,
- osoba wyznaczona na kierownika budowy posiada kwalifikacje o których mowa w § 7 ust. 1, 2 oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.u. Nr 150, poz 1579) tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych
*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie kierownika budowy o posiadaniu w/w praktyki zawodowej wraz z wykazem zabytków, na których tę praktykę zdobył poświadczonym przez odpowiednie służby ochrony zabytków (konserwatora). Ponadto do oferty należy załączyć aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do właściwej izby samorządu zawodowego
- osoby wyznaczone na kierowników robót posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie odpowiednio: branży elektrycznej, sanitarnej,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),tj.
- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedną robotę remontową o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto na budynku wpisanym do rejestru zabytków,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy), tj. posiadają polisę oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 250 000 zł,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5) wniosą wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych)
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
11) polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 250 000 zł,
12) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarami robót,
13) dokument (referencje) potwierdzający, że wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jedną robotę remontową o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto na budynku wpisanym do rejestru zabytków,
14) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie kierownika budowy oraz osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami z branży elektrycznej oraz sanitarnej
15) dokumenty stwierdzające, że osoba wyznaczona na kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia. Kierownik budowy winien posiadać kwalifikacje o których mowa w § 7 ust. 1, 2 oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.u. Nr 150, poz 1579) tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych
*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie kierownika budowy o posiadaniu w/w praktyki zawodowej wraz z wykazem zabytków, na których tę praktykę zdobył poświadczonym przez odpowiednie służby ochrony zabytków (konserwatora). Ponadto do oferty należy załączyć aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do właściwej izby samorządu zawodowego,
16) dowód wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł. (słownie: dziesięćtysięcyzłotych)
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
6. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem:
Przetarg – remont pierwszego piętra w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 29 czerwca 2009 r. do godz. 14.15” do dnia 29 czerwca 2009r do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1B.
Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. 1A w dniu 29 czerwca 2009r. o godz. 14.15
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2009r.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Roman Grygier – tel. 0 65 529 81 03
- Krzysztof Kurpisz – tel. 0 65 529 82 20

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Kurpisz
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.