Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post?powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen? na udzielenie zam??wienia publicznego pn. ????wiadczenie us??ug pe??nego ubezpieczenia mienia zamawiaj?cego, us??ugi ubezpieczenia odpowiedzialno??ci cywilnej zamawiaj?cego w zakresie prowadzonej przez niego dzia??alno??ci i wykonywanego zawodu w okresie od 01.06.2009 ?? 31.05.2011.?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w post?powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen? na udzielenie zam??wienia publicznego pn. ????wiadczenie us??ug pe??nego ubezpieczenia mienia zamawiaj?cego, us??ugi ubezpieczenia odpowiedzialno??ci cywilnej zamawiaj?cego w zakresie prowadzonej przez niego dzia??alno??ci i wykonywanego zawodu w okresie od 01.06.2009 ?? 31.05.2011.?Leszno, dnia 20 maja 2009 roku


Zgodnie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 223, poz 1655 ze zm.)

Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna
w Lesznie ul. Przemysłowa 10


INFORMUJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Świadczenie usług pełnego ubezpieczenia mienia zamawiającego, usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zamawiającego w zakresie prowadzonej przez niego działalności i wykonywanego zawodu w okresie od 01.06.2009 – 31.05.2011.”


I W postępowaniu wpłynęły następujące oferty

1. Oferta nr 1 – PZU S.A. Inspektorat w Lesznie, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno
Cena oferty: 225 710 zł brutto
- oferta złożona prawidłowo.

2. Oferta nr 2 – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.,
00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/77
Cena oferty: 209 506 zł brutto
- oferta złożona prawidłowo

II Kryteria wyboru ofert:
- cena – 100% znaczenia
Na podstawie rozdz. 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt, a kolejne oferty oceniane są wg poniższego wzoru:

Oferta z najniższą ceną
Oferta z ceną badaną        x 100


W związku z powyższym oferta nr 2 otrzymała 100 pkt w kryterium wyboru – cena, a oferta nr 1 otrzymała 92,80 pkt zgodnie z wyliczeniem:

209 506
225 710   x 100 = 92,80


III Za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/77, która spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najniższą cenę.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2009-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.