Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Og??oszenie o zam??wieniu ?? roboty budowlane ??Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ??Moje Boisko ORLIK 2012? w Lesznie przy ul. G??rowskiej?

Og??oszenie o zam??wieniu ?? roboty budowlane ??Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ??Moje Boisko ORLIK 2012? w Lesznie przy ul. G??rowskiej?

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

 

UWAGA:

W dniu 04.06.2009 r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
„Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
„Moje Boisko ORLIK 2012” w Lesznie przy ul. Górowskiej”

Sekcja I:
ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, Tel 065 520 56 40,
faks 065 520 56 11.
– Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje: www.bip.leszno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Lesznie przy ul. Górowskiej”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012; CPV 45 21 22 21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium n.p. Labosport) 1. Typ włókna: monofil 2. Skład chemiczny włókna; polietylen 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien -m2 Nawierzchnia syntetyczna typu (sztuczna trawa) o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej
(załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) - Wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2. 2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) Podbudowa: Podbudowa przepuszczalna. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST(załącznik nr 2 do SIWZ) Technologie układania nawierzchni: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
Wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy- 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm- 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki. Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)- 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka Wyposażenie do piłki ręcznej - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 2.4. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości minimum 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 2.5. Chodniki Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 30 września 2009 r.


SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 15 000PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
– Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.1 Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad: 1. udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: trzech boisk do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej i dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową w technologii typu EPDM – dolna warstwa SBR, warstwa użytkowa EPDM, na podbudowie elastycznej typu ET (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). a)dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 2. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

– Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: trzech boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty: A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com). 2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

SEKCJA IV:
PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno, pokój nr 207.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2009 r. godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2009-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.