Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na ??Remont budynku szaletu miejskiego na Nowym Rynku w Lesznie?

Przetarg nieograniczony na ??Remont budynku szaletu miejskiego na Nowym Rynku w Lesznie?

Data publikacji: 07.05.2009r
Termin sk??adania ofert: 28.05.2009r


Leszno, dnia 07 maja 2009 roku
Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15
64-100 Leszno

                                                 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 
                     „Remont budynku szaletu miejskiego na Nowym Rynku w Lesznie”.


CPV 45453000-7, 45330000-9, 45310000-3

1. Termin realizacji zamówienia:
- 90 dni od daty zawarcia umowy
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp),tj. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) tj.;
a) osoba wyznaczona na kierownika budowy winna posiadać dokumenty potwierdzające, iż posiada stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp) tj. posiadają polisę oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przy czym kwota ubezpieczenia winna być nie mniejsza niż 100.000 zł.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę;
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót;
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3-letniej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane prace;
10) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem robót;
11) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
12) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wy¬stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
14) dokumenty potwierdzające, że osoba wyznaczona na kierownika budowy posiada stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
15) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w punkcie 3 ppkt 3.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej. www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, przy ul. Wałowa 5 pok. nr 16/17 .
7. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem: „Oferta na remont budynku szaletu miejskiego na Nowym Rynku w Lesznie” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 28 maja 2009 roku do godz. 9:15” do dnia 28 maja 2009 roku do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wałowa 5, pok. 16/17
Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wałowa 5, pok. 18 w dniu 28 maja 2009 roku. o godz. 9:15
8. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07 maja 2009 roku.
11. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Eugeniusz Karpiński – tel. 065 5298183
- Ryszard Dorsz – tel. 065 5298186


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ryszard Dorsz
Informację wprowadził: Ryszard Dorsz
Opublikowany dnia: 2009-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.